Siirry sisältöön

Tilastot

Tuotamme omassa toiminnassamme erilaisia tilastoja, joita julkaisemme verkkosivuillamme. Tälle sivulle olemme koonneet oikopolut kaikkiin sivustoltamme löytyviin tilastoihin.

Tilastotiedot on esitetty kuvien lisäksi myös ladattavina PowerPoint- tai pdf-tiedostoina. Tilastoja on mahdollista lainata omaan käyttöön, kunhan aineistojen lähde on asianmukaisesti mainittu. Osa tilastoista perustuu yhdessä Eläketurvakeskuksen kanssa kokoamiimme tietoihin tai niissä on käytetty lähteenä muiden toimijoiden julkistamaa tietoa.

Eläkevarojen sijoittamiseen liittyvät tilastot

Eläkevarojen määrä

Työeläkevakuuttajat julkaisevat sijoitustoimintansa tuloksesta kertovat tiedot neljästi vuodessa. Kun olemme saaneet kaikkien toimijoiden tiedot kasaan, julkaisemme sivuillamme koonnin työeläkevarojen määrästä ja tuotoista sekä sijoitusten jakaumista. Päivitämme tiedot maalis-, touko-, syys- ja marraskuussa.

Eläkevarojen kehittyminen

Neljännesvuosittaisen tarkastelun lisäksi ylläpidämme työeläkevarojen kehittymistä vuodesta 1997 alkaen kuvaavia tilastotietoja.

Päivitämme niin kutsutun peruskuvasarjan olennaisimmista eläkevarojen kehittymistä kuvaavista tiedoista neljännesvuosittain työeläkevakuuttajien sijoitustoiminnan osavuosiraporttien pohjalta. Samoin päivitämme neljännesvuosittain työeläkevakuuttajien sijoituslainausta sekä uusia sijoitus- ja TyEL-takaisinlainausta koskevan tilastokuvan.

Vuosittain maaliskuussa päivitämme eläkevarojen kehittymistä aihealueittain tarkastelevat kuvasarjat, jotka tarkastelevat jakautumista eläkeyhteisöryhmittäin, alueittain sekä sijoituslajeittain.

Aikasarjat eläkevaroista

Päivitämme vuosittain maaliskuussa aikasarjat koskien työeläkevarojen osuutta bruttokansantuotteesta sekä työeläkeyhtiöiden sijoitusten jakautumista vuodesta 1980 alkaen.

Aikasarjat pörssiomistuksista

Olemme koonneet aikasarjakuvia työeläkevakuuttajien suomalaisista pörssiomistuksista alkaen vuodesta 2004. Ne kuvaavat koko työeläkealan sekä työeläkeyhtiöiden omistamia suomalaisia noteerattuja osakkeita sekä niiden osuutta Helsingin pörssin markkina-arvosta. Päivitämme pörssiomistuksia koskevat aikasarjakuvat vuosittain maaliskuussa.

Sijoitusten tuotot

Työeläkevarojen rahastointi ja sijoittaminen tuottaa eläkejärjestelmälle sijoitustuottoja, joita käytetään maksettavien työeläkkeiden rahoittamiseen. Julkaisemme sivuillamme yhteenvedot työeläkevakuuttajien keskimääräisistä vuosituotoista eri ajanjaksoilla. Päivitämme tiedot kahdesti vuodessa koskien tammi-kesäkuun puolivuotistuottoa (päivitys elokuussa) sekä kalenterivuoden kokovuosituottoa (päivitys maaliskuussa).

Aikasarjat sijoitusten tuotoista

Julkaisemme työeläkesijoitusten tuottoja pitkällä aikavälillä kuvaavat aikasarjakuvat erikseen yksityisten ja julkisten alojen osalla. Päivitämme kuvat vuosittain maaliskuussa.

Sijoituslajikohtaiset tuotot

Työeläkeyhtiöiden osalta on mahdollista kuvata ryhmäkohtaisesti sijoitusten pitkien ajanjaksojen tuottokeskiarvoja tarkemmalla sijoitusluokkajaolla. Julkaisemme yhtiöiden nimelliset tuottokeskiarvot kokonaistasolla sekä pääsijoitusluokittain (korkosijoitukset, osakesijoitukset, kiinteistösijoitukset ja muut sijoitukset) vuosittain maaliskuussa.

Sijoitusjakauman ja tuottojen osavuositiedot

Kuusi suurinta työeläkesijoittajaa (neljä työeläkeyhtiötä, Keva ja Valtion Eläkerahasto) julkaisevat sijoitustoiminnan osavuosiraportit neljästi vuodessa, kuvaten aina kunkin vuosineljänneksen sijoitusjakauma- ja tuottotietoja. Näiden osavuosiraporttien pohjalta päivitämme sivuillemme työeläkevakuuttajakohtaiset osavuositiedot (niin kutsutut tuotto-riskitaulukot).

Aloitamme taulukoiden päivityksen siinä vaiheessa, kun kaksi ensimmäistä toimijaa ovat julkaisseet omat tietonsa. Sen jälkeiset päivitykset teemme sitä mukaa, kun tulostietoja julkistetaan. Päivitykset ajoittuvat pääosin helmi-maaliskuulle, huhtikuulle, elokuulle ja lokakuulle.

Osaketuoton ennakointi

Yksityisalojen työeläkevakuuttajien vastuuvelkaan sisältyy omana osanaan osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu (OLV), jonka avulla työeläkevakuuttajat kantavat osan osaketuottojen heilahteluista aiheutuvasta riskistä yhteisesti. Toteutuneiden osaketuottojen perusteella tätä vastuuvelan osaa joko kasvatetaan tai pienennetään niin sanotulla osaketuottokertoimella, jonka Eläketurvakeskus määrittää. Osaketuottokertoimessa huomioidaan osakeindeksien painokertoimet ja pisteluvut, jotka päivitämme sivullemme.

Teemme päivitykset neljännesvuosittain helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa.

Sijoitusvara- ja osavuositiedot myös tilastotietokannassa

Työeläkevakuuttajien sijoitusvarojen jakautumiseen liittyvät tiedot sekä suurimpien toimijoiden sijoitusjakauman ja tuottojen osavuositiedot löytyvät myös erillisestä tilastotietokannastamme. Tietokannan avulla haluttujen tietojen käsittely ja jatkohyödyntäminen on helppoa.

Työeläkevakuuttajien toimintaan liittyvät tilastot

Tilinpäätöstiedot

Julkaisemme vuosittain yhteistyössä Eläketurvakeskuksen kanssa yhteenvedon työeläkevakuuttajien tilinpäätöstiedoista. Tiedot julkaistaan erillisenä liitteenä osana Eläketurvakeskuksen julkaisemaa Työeläke-lehteä, joka ilmestyy vuosittain kesäkuun alkupuolella. Julkaisemme liitteen avainluvut sekä varsinaisen julkaisun pdf-muodossa myös omilla verkkosivuillamme.

Työeläkevakuuttajien markkinaosuudet

Laadimme vuosittain työeläkevakuuttajien tilinpäätöstietojen pohjalta koosteen toimijoiden markkinaosuustiedoista sekä vuositasolla että aikasarjana. Koosteeseen olemme kuvanneet vakuutusmaksutulon ja eläkemenon osuuksia eläkevakuuttajatyypeittäin sekä työeläkeyhtiöiden osuudet TyEL- ja YEL-maksutuloista ja vakuutetuista.

Päivitämme markkinaosuustiedot aina kesäkuussa tilinpäätöstietojen julkaisun jälkeen.

Työeläkevakuuttajien it-kustannukset

Laadimme työeläkevakuuttajien tilinpäätöstietojen pohjalta yhteenvedon toimijoiden tietojärjestelmäkustannuksista. Uusi yhteenveto julkaistaan aina kesäkuussa, ja sen mediatiedote on luettavissa verkkosivuillamme.

Työeläkeyhtiöiden välinen siirtoliike

Työeläkeyhtiöt kilpailevat keskenään yksityisalojen yritysten asiakkuuksista. Työnantajayritykset ja yrittäjät voivat ottaa työeläkevakuutuksen valitsemaltaan työeläkeyhtiöltä. He voivat myös siirtää työeläkevakuutuksensa yhtiöstä toiseen niin halutessaan. Työeläkeyhtiöiden välistä kilpailua ja vakuutusten siirtämistä yhtiöstä toiseen voidaan havainnollistaa niin kutsutulla siirtoliiketilastoinnilla.

Kokoamme työeläkeyhtiöiltä saamiemme tietojen perusteella siirtoliiketilastot neljästi vuodessa: tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuussa.

Työeläkkeiden rahoitukseen liittyvät tilastot

Rahastojen jakautuminen eri ikäluokille

Yksityisaloilla osa vuosittain kerättävistä työeläkemaksuista rahastoidaan ja sijoitetaan tulevaisuudessa maksettavia eläkkeitä varten. Rahastoissa on kaikkien nykyhetkellä ja menneisyydessä työssä olleiden ikäluokkien varoja.

Koska yksityisaloilla rahastointi tehdään työntekijäkohtaisesti, voidaan rahastoista myös laskea rahastojen jakautuminen eri ikäluokille. Olemme laskeneet ikäluokkakohtaiset jakaumat viimeksi vuodelta 2018. Olemme myös laatineet ikäluokkakohtaisesta rahastojen jakautumisesta ennusteen vuosille 2020–2080.

Työeläkerahan kiertokulku

Suurin osa vuosittain perittävistä työeläkemaksuista menee sillä hetkellä eläkkeellä olevien työeläkkeiden maksuun. Osa yksityisaloilla perityistä maksuista kuitenkin rahastoidaan ja sijoitetaan tulevien vuosien eläkkeiden maksamiseksi. Vastaavasti osa vuosittain maksettavista työeläkkeistä katetaan rahastoihin aiemmin talletetuista varoista ja niiden tuotoista.

Päivitämme työeläkerahan kiertokulkua havainnollistavat kuvat vuosittain tilinpäätöstietojen pohjalta. Alustavat kiertokulkukuvat julkaisemme maaliskuussa, lopulliset kesäkuussa.

Vastuuvelan kehittyminen

Yksityisalojen työntekijöille rahastoiduista eläkkeen osista muodostuu työeläkevakuuttajien vastuuvelka tuleville eläkkeensaajille. Tilastoimme vastuuvelan kehittymistä ja päivitämme siihen liittyvät kuvat kerran vuodessa loka-marraskuussa.

Vakavaraisuustilastot

Yksityisalojen työeläkevakuuttajia koskevat vakavaraisuussäännökset asettavat reunaehtoja työeläkevarojen sijoittamiselle. Työeläkevakuuttajalla tulee olla riittävästi niin sanottua vakavaraisuuspääomaa, jotta se kykenee suoriutumaan eläkevakuutustoimintaan liittyvistä velvoitteistaan myös silloin, jos osa vakuutustoimintaan liittyvistä riskeistä toteutuisi. Vakavaraisuuspääoman lisäksi keskeisiä tunnuslukuja vakavaraisuussääntelyssä ovat vakavaraisuusasema ja vakavaraisuusaste.

Finanssivalvonta julkaisee neljännesvuosittain tiedot yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuudesta. Näiden tietojen pohjalta päivitämme omat tilastokuvamme sekä työeläkeyhtiöiden että eläkesäätiöiden ja -kassojen vakavaraisuudesta. Päivitykset tapahtuvat pääsääntöisesti maaliskuussa, touko-kesäkuussa, syyskuussa ja marraskuussa.
Lisäksi koostamme tilinpäätöstietojen pohjalta aikasarjat työeläkeyhtiöiden vakavaraisuuden kehittymisestä. Nämä kuvat päivitämme vuosittain kesäkuussa.

Ajankohtaista tilastoista

Tilinpäätös- ja markkinaosuustiedot vuodelta 2023 julkaistu

Työeläkevakuuttajien tilinpäätöstiedot vuodelta 2023 on julkaistu tänään osana Eläketurvakeskuksen julkaisemaa Työeläke-lehden numeroa 2/2024. Tilinpäätösliite kokoaa yhteen kaikkien työeläkevakuuttajien avainlukuja viime…