Tillsynssystemet för arbetspensionsanstalterna består av flera delar.

Dessa är:

  • anstaltens egen administration
  • interna övervakningssystem
  • revision
  • offentlig finanstillsyn.

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen av lagstiftningen avseende arbetspensionssektorn.

Finansinspektionen övervakar arbetspensionsförsäkringsbolagens verksamhet. Tillsynen omfattar bolagens ekonomi, administration och förfaranden. Finansinspektionen utövar också tillsyn av pensionskassor, pensionsstiftelser, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och Sjömanspensionskassan. Tillsynen omfattar även deras ekonomi, administration och förfaranden. Finansinspektionens uppgift är att övervaka att:

  • tillsynsobjektens verksamhet är stabil
  • de försäkrades intressen tryggas
  • det allmänna förtroendet för systemet bibehålls.

Kevas verksamhet övervakas av finansministeriet och när det gäller verkställandet av statens pensionsskydd av Statens revisionsverk. Statskontoret lyder under finansministeriet och dess verksamhet övervakas av Statens revisionsverk.

Den evangelisk-lutherska kyrkans pensionsfond övervakas av undervisnings- och kulturministeriet samt kyrkostyrelsen som är underställd kyrkomötet.

Finansinspektionen har också sitt att säga om Keva, Statens Pensionsfond och Kyrkans centralfond, vilka sköter arbetspensionsskyddet inom den offentliga sektorn, eftersom den övervakar deras verksamhet i fråga om placeringsverksamheten.