Syftet med vår placeringsstatistik är att samla in basinformation om arbetspensionsplaceringarnas belopp, allokering och avkastning. På denna sida har vi sammanställt bildserier som beskriver denna utveckling av arbetspensionsplaceringarna. Bildserierna uppdateras varje kvartal i samband med att placeringsanalysen publiceras.

Bildserierna redogör för utvecklingen av arbetspensionsförsäkrarnas placeringstillgångar enligt ämnesområde. Sammanfattningen omfattar tidsserier som beskriver utvecklingen på både kort och lång sikt.

 • De korta tidsserierna börjar från år 2004 eller 2007. Observationerna gäller hela kalenderår med undantag av innevarande år, för vilket uppgifterna presenteras enligt situationen vid utgången av det senaste kvartalet.
 • De långa tidsserierna börjar från år 1997, 1999 eller 2000. Observationerna sträcker sig till och med det sista hela kalenderåret.

Bildserierna redogör för läget både i euro och enligt den relativa procentuella andelen.

De bilder som ingår i bildserierna får lånas för eget bruk, men källan ska alltid anges.

Bildserierna har sammanställts enligt följande indelning:

Placeringstillgångar enligt grupper av pensionssammanslutningar

Bildserierna beskriver placeringstillgångarnas belopp, både i euro och som relativa andelar av den totala placeringsförmögenheten, grupperade enligt pensionssammanslutning:

 • arbetspensionsbolag
 • pensionsstiftelser och -kassor
 • Sjömanspensionskassan (SPK) och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA)
 • pensionsförsäkrarna inom den offentliga sektorn

Tillgångar enligt grupper av pensionssammanslutningar 2004-2021pptx, 429 kB

Tillgångar enligt grupper av pensionssammanslutningar 2000-2020pdf, 47 kB

Placeringstillgångar enligt region

Bildserierna beskriver beloppet av placeringstillgångarna enligt den geografiska fördelningen, både i euro och som relativa andelar av de totala placeringstillgångarna. Den geografiska fördelningen baserar sig på följande indelning:

 • Finland
 • Övriga länder i euroområdet
 • Länder utanför euroområdet

I bildserierna ingår också bilder på fördelningen inom respektive grupp av pensionssammanslutningar.

Dessutom ingår bilder av den geografiska fördelningen av masskuldebrevs- och aktieplaceringar.

Tillgångar enligt region 2004-2021pptx, 1 MB

Tillgångar enligt region 2000-2020pdf, 99 kB

Placeringstillgångar enligt placeringsslag

Bildserierna beskriver fördelningen av placeringstillgångarna mellan olika placeringsslag, både för branschen som helhet och per grupp av pensionssammanslutningar. Fördelningen beskrivs både i euro och som relativa procentandelar. Placeringsslagen är följande:

 • noterade aktier, inklusive aktiefonder
 • övriga aktieplaceringar
 • hedgefonder
 • fastigheter och fastighetsaktier
 • masskuldebrev och konverteringslån
 • lån (i de långa tidsserierna specificeras placeringslån och ArPL-återlån)
 • penningmarknadsplaceringar

När det gäller placeringarna i aktier och masskuldebrev beskrivs fördelningen också enligt indelningen Finland, övriga länder i euroområdet och länder utanför euroområdet.

Tillgångar enligt placeringsslag 2004-2021pptx, 2 MB

Tillgångar enligt placeringsslag 1997-2020pdf, 190 kB

Placering av placeringstillgångar i Finland

Bildserierna beskriver fördelningen av samtliga pensionsförsäkrares placeringar i Finland per placeringsslag, både i euro och som relativa procentandelar. Placeringsslagen har indelats enligt följande:

 • noterade aktier, inklusive aktiefonder
 • övriga aktieplaceringar
 • fastigheter och fastighetsaktier
 • masskuldebrev och konverteringslån
 • ArPL-återlån
 • placeringslån
 • penningmarknadsplaceringar

Tillgångar i Finland 2004-2021pptx, 444 kB

Tillgångar i Finland 2000-2020pdf, 77 kB

Placering av placeringstillgångar utanför Finland

Bildserierna beskriver fördelningen av de tillgångar som placerats utanför Finland på olika placeringsslag, både i euro och som relativa procentandelar. Utöver samtliga pensionsförsäkrare presenteras fördelningen också specificerad enligt den privata sektorn och arbetspensionsbolagen. Placeringsslagen har indelats enligt följande:

 • noterade aktier, inklusive aktiefonder
 • övriga aktieplaceringar
 • hedgefonder
 • fastigheter och fastighetsaktier
 • masskuldebrev och konverteringslån
 • penningmarknadsplaceringar

Tillgångar utanför Finland 2004-2021pptx, 654 kB

Tillgångar utanför Finland 2000-2020pdf, 108 kB

Placering av placeringstillgångar utanför Finland, euroområdet

Bildserierna beskriver fördelningen av de tillgångar som placerats utanför Finland inom det övriga euroområdet på olika placeringsslag, både i euro och som relativa procentandelar. Utöver samtliga pensionsförsäkrare presenteras fördelningen också specificerad enligt den privata sektorn och arbetspensionsbolagen. Placeringsslagen har indelats enligt följande:

 • noterade aktier, inklusive aktiefonder
 • övriga aktieplaceringar
 • fastigheter och fastighetsaktier
 • masskuldebrev och konverteringslån
 • penningmarknadsplaceringar

I den långa tidsserien är fördelningen något mer begränsad och omfattar aktier och aktiefonder, fastigheter och fastighetsaktier, masskuldebrev och konverteringslån samt penningmarknadsplaceringar.

Tillgångar utanför Finland, euroområdet 2004-2021pptx, 612 kB

Tillgångar utanför Finland, euroområdet 2000-2020pdf, 106 kB