Gå till innehållet

Kimmo Koivurinne: Inflationen och andra orosmoment

Arbetspensionstillgångarna ökade under det tredje kvartalet 2021 med cirka fyra miljarder euro. Den långvariga uppgången på aktiemarknaden började mattas av, men arbetspensionstillgångarna ökade framför allt tack vare övriga tillgångsslag. De totala tillgångarna uppgick vid utgången av september till sammanlagt 245 miljarder euro.

I denna blogg berättar jag mer ingående om händelserna på finansmarknaden under innevarande år och i synnerhet det kvartal som löpte ut med utgången av september. Våra senaste publicerade tillgångsuppgifter finns på vår webbplats på sidan Beloppet av pensionstillgångarna.

Är festen redan över?

Kimmo Koivurinne profil.
Kimmo Koivurinne.

Efter en uppgång på över ett år låg många aktiemarknader världen över på sina högsta noteringar genom tiderna i början av juli. I Europa hade vaccinationstäckningen ökat raskt under hela början av året och tron på framtiden hade återställts i takt med att ekonomierna öppnade upp. Under det tredje kvartalet började emellertid den långvariga stigande trenden visa tecken på att mattas av. De viktigaste aktieindexen steg under referensperioden knappt på plus, även om avkastningarna för året som helhet hittills fortfarande är goda tack vare den storslagna början på året. När det gäller avkastningen har skillnaderna ökat mellan de viktigaste globala aktiemarknaderna och tillväxtmarknaderna, som under hela innevarande kommit på efterkälken i avkastningen.

Den kraftigt stigande inflationen och Kinas genomskuldsatta ekonomi, där fastighetsbolaget Evergrandes tunga skuldbörda endast representerade toppen av isberget, skapade oro på marknaden. Fastighetsbolaget har i sin balansräkning en skuld på cirka 300 miljarder euro och kylde ner stämningen på aktiemarknaden likt Mårran i Mumindalen. När vetskapen om bolagets finansieringssvårigheter spred sig på marknaden, bekymrade sig investerarna vid sidan av själva bolaget för om en eventuell konkurs kan sätta i gång en dominoeffekt med en ny kreditkris som följd. Under det gångna kvartalet klarade fastighetsjätten, som fått titeln ”världens mest skuldsatta fastighetsbolag”, ännu av att sköta sina räntebetalningar och undgick likvidation, men finansieringsutsikterna för den närmaste framtiden torde bjuda på nya svårigheter för Evergrande.

Den uppmärksamhet som ägnats den tilltagande inflationen var varken ny eller överraskande, eftersom konsumentpriserna särskilt i USA stigit för varje månad under året. Inflationen bottnar framför allt i uppgången i priserna på energi och råvaror samt i överbelastade produktionskedjor när begränsningarna till följd av pandemin luckras upp. Också i euroområdet steg inflationen i augusti till sin högsta nivå för de senaste tio åren.

Lösa pengar bubblar på marknaden

Trots större osäkerhet har kapitalmarknaden präglats av ökad aktivitet när det gäller företagsaffärer och börsintroduktioner. I USA noterades fram till utgången av september sammanlagt 770 nyemissioner i samband med en börsintroduktion, när antalet under de senaste tio åren varit i genomsnitt ett par hundra om året. Vid sidan av att pandemin småningom börjar vika undan är den bakomliggande drivkraften den mycket generösa finanspolitik som startade med coronakrisen, och varken amerikanska centralbanken Fed eller Europeiska centralbanken har ännu tummat på sina styrräntor. Investerarnas utsikter på kort sikt överskuggas emellertid av centralbankernas aviserade tidtabeller om en nedtrappning av stödköpen. Trots svaga utsikter har aktiviteten inom företagsaffärer i år resulterat i goda avkastningar på kapitalplaceringar och onoterade aktier.

Däremot bjöd det tredje kvartalet inte på någon nämnvärd avkastning på ränteplaceringar, i synnerhet inte i fråga om emittenterna inom den offentliga sektorn. På företagsobligationssidan gav high yield-segmentet med högre risk en nominell avkastning på några procent, medan det så kallade investment grade-segmentet höll sig mer eller mindre i vågrätt läge. Investment grade avser företagsobligationer med det bästa kreditbetyget medan high yield avser företagsobligationer av emittenter med ett mer riskfyllt kreditbetyg.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att arbetspensionsförsäkrarnas avkastning för årets tredje kvartal avvikande från många motsvarande perioder inte härrörde från börsnoterade aktier utan från andra tillgångsposter utanför den offentliga handeln, såsom kapitalplaceringar och alternativa investeringar. Vi får hoppas att slutet av året bjuder på en måttligare inflation och gynnsamma ekonomiska nyckeltal, så att årets avkastning som helhet håller sig på samma nivå som hittills.