I Finland finansieras de lagstadgade arbetspensionerna huvudsakligen genom en modell som bygger på ett fördelningssystem, vilket innebär att pensionerna för respektive år finansieras med de arbetspensionsavgifter som samlas in under ifrågavarande år.

Inom den privata sektorn tillämpas emellertid ett partiellt fonderande system, där en del av pensionen finansieras med de arbetspensionsavgifter som tas ut för det år då pensionen betalas ut och en del med redan tidigare fonderade medel. De medel som fonderats bildar pensionsanstaltens ansvarsskuld för kommande pensionstagare.

Arbetspensionsförsäkraren beräknar beloppet av ansvarsskulden för varje försäkrad (arbetstagare) och pensionstagare till den del som medel har fonderats för pensionen i förväg. Ansvarsskulden beräknas på så sätt att den i genomsnitt räcker till för att bekosta pensionens fonderade del. För beräkningen av ansvarsskulden redogörs mer ingående på sidan Beräkning av ansvarsskulden.

De fonderade medlen ska placeras lönsamt och tryggt så att det finns tillräckligt med tillgångar för att finansiera framtida pensioner. Genom lönsam placering kan man också dämpa trycket på att höja framtida försäkringsavgifter.

Solvensen beskriver riskhanteringsförmågan

Arbetspensionsförsäkrarens solvens beskriver arbetspensionsförsäkrarens risktäckningskapacitet: försäkrarens förmåga att klara av riskerna i pensionsförsäkringsverksamheten. Riskerna hör till arbetspensionsförsäkrandets grundkaraktär och de kan hänföra sig både till placeringsverksamheten och till själva försäkringsverksamheten.

Inom placering är en hög avkastning och låg risknivå motstridiga mål: ju högre risk i placeringarna, desto högre avkastning är det möjligt att uppnå. Riskerna i försäkringsverksamheten hänför sig i sin tur till att det är omöjligt att i detalj förutspå hur finländarna går i pension. Exempelvis varierar de begynnande ålders- och invalidpensionerna varje år. Således kan man inte på förhand veta det exakta beloppet av de pensionsförmåner som betalas ut.

Solvensen mäts med de tillgångar som överstiger arbetspensionsförsäkrarens ansvarsskuld. Om placeringstillgångarna överstiger ansvarsskulden tillräckligt, är arbetspensionsförsäkraren solvent.

För solvensen har fastställts vissa gemensamma regler och Finansinspektionen följer upp att de iakttas. Med reglerna fastställs den risknivå som tillåts vid arbetspensionsplacering och därigenom också ramarna för den avkastning som eftersträvas i placeringsverksamheten.

Solvensregleringen gäller endast arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn, dvs. arbetspensionsbolag, pensionskassor och pensionsstiftelser.