I ett delvis fonderande system beräknar arbetspensionsförsäkraren beloppet av ansvarsskulden för varje försäkrad och pensionstagare till den del som medel har fonderats för pensionen i förväg. Ansvarsskulden beräknas på så sätt att den i genomsnitt räcker till för att bekosta pensionens fonderade del med beaktande av räntan och dödligheten.

Arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn fonderar i förväg medel för ålders- och invalidpensionerna. Fonderingen görs enligt egna regler för respektive pensionsslag. För den fonderade delen ansvarar den pensionsanstalt som försäkrat anställningen. Dessa fonderade pensionsdelar bildar en del av ansvarsskulden. Den resterande delen av ansvarsskulden utgörs av olika buffertfonder. Hos pensionsstiftelserna kallas den post som motsvarar ansvarsskulden för pensionsansvar.

Ansvarsskulden kan indelas i två delar: premieansvar och ersättningsansvar.

 • I premieansvaret ingår det ansvar som reserverats för kommande pensionsfall. Som premieansvar betraktas även tilläggsförsäkringsansvar samt tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen.
 • I ersättningsansvaret ingår ansvaret för redan inträffade pensionsfall, som ännu inte betalats i sin helhet. Till ersättningsansvaret räknas också utjämningsansvaret.

Ansvarsskulden och pensionsansvaret kompletteras varje år med ett belopp motsvarande fondräntan. Dessutom kan de fonderade ålderspensionerna årligen höjas med en avsättningskoefficient. Det tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen kan också utökas eller reduceras med den aktieavkastningskoefficient som beräknas årligen.

På denna sida behandlas följande frågor i anslutning till beräkningen av ansvarsskulden:

Ansvarsskuldens delar

Arbetspensionsbolagens och pensionskassornas ansvarsskuld består av premieansvar och ersättningsansvar.

Premieansvar

I premieansvaret ingår

 • premieansvar för framtida ålderspensioner
 • premieansvar för framtida invalidpensioner
 • tilläggsförsäkringsansvar
 • tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen

Premieansvaret för framtida ålderspensioner räknas ut för den försäkrade under hela tiden i arbete. Ansvaret kan beräknas genom att beloppet av den fonderade ålderspensionen multipliceras med en kapitalvärdeskoefficient. Ansvaret beskiver det penningbelopp, som med beaktande av räntan räcker till för att betala den fonderade ålderspensionen under hela den tid som den försäkrade får ålderspension.

Premieansvaret för framtida invalidpensioner beräknas inte på individnivå, utan från varje försäkring reserveras en bestämd andel för detta ändamål. För ansvaret avsätts en sådan andel från invalidpensionsavgiften för de föregående två åren, som räcker till för att betala de fonderade invalidpensionerna för de följande två åren.

Arbetspensionsbolagets tilläggsförsäkringssansvar delas upp i en fördelad och en ofördelad del (pensionskassorna har endast tilläggsförsäkringsansvar som motsvarar det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret). Från den först nämnda delen utbetalas kundgottgörelser. Den andra delen används för att jämna ut fluktuationer i placeringarnas värde och för att bereda sig på försäkringsrisker.

Det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret bildas av resultatet av placeringsverksamheten och försäkringsrörelsen. Det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret bildas på så sätt att medel under vissa förutsättningar kan överföras från den ofördelade delen till den fördelade delen. Från det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret utbetalas eventuella kundåterbäringar.

En pensionskassa överför placeringsverksamhetens resultat till tilläggsförsäkringsansvaret och kan också överföra övertäckning från den avdelning som beviljar kassans tilläggsförmåner. Efter dessa överföringar kan pensionskassan upplösa tilläggsförsäkringsansvaret för nedsättning av försäkringsavgifterna eller utöka tilläggsförsäkringsansvaret genom försäkringsavgifter.

Med hjälp av tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen bär arbetspensionssystemet gemensamt en del av risken till följd av fluktuationer i aktiekurserna. Beloppet av denna buffert erhålls av det genomsnittliga resultatet av pensionsanstalternas aktieplaceringar. På basis av pensionsanstalternas realiserade aktieavkastning antingen utökas eller reduceras denna del av ansvarsskulden.

Ersättningsansvar

I ersättningsansvaret ingår

 • ersättningsansvar för löpande ålderspensioner
 • ersättningsansvar för löpande invalidpensioner
 • utjämningsansvar.

För ersättningsansvaret för löpande ålderspensioner har medlen reserverats i premieansvaret för framtida ålderspensioner redan under den tid som personen förvärvsarbetade. När personen avgår med ålderspension, börjar ersättningsansvaret för den löpande ålderspensionen beräknas. Ansvaret beskriver det penningbelopp som med beaktande av räntan räcker till för betalning av den fonderade ålderspensionen för personens återstående tid med ålderspension.

I ersättningsansvaret för löpande invalidpensioner har reserverats medel både för redan beviljade invalidpensioner, dvs. för så kallade kända pensioner, och för sådana invalidpensioner vars pensionsfall redan har inträffat men som ännu inte beviljats, dvs. så kallade okända pensioner.

Ansvaret för kända pensioner beräknas på individnivå då invalidpension börjar betalas ut. Beloppet av ansvaret beräknas genom att beloppet av den fonderade invalidpensionen multipliceras med en kapitalvärdeskoefficient. Ansvaret beskriver det penningbelopp som räcker till för att betala den fonderade delen av invalidpensionen fram till pensionsåldern.

Ansvaret för okända pensioner räknas inte på individnivå, utan för dem reserveras ansvar till ett bestämt belopp från varje försäkring. Beloppet av avsättningen fås genom att från invalidpensionsavgifterna för de föregående tre åren reservera en sådan andel som räcker till för att betala de fonderade delarna för ännu inte beviljade invalidpensioner på basis av redan inträffade pensionsfall.

Utjämningsansvaret är en buffertfond för de utjämningsdelar av pensionerna som bekostas gemensamt, såsom familje- och deltidspensioner samt indexhöjningar. Utjämningsdelarna bekostas gemensamt av pensionsanstalterna med hjälp av den avstämning av kostnadsfördelningen som sköts av Pensionsskyddscentralen.

Genom kostnadsfördelningen beräknas för varje pensionsanstalt inom den privata sektorn en andel av utjämningspensionerna. Om denna andel är mindre än de tillgångar som erhålls genom pensionsavgiftens utjämningsdelar, ökar utjämningsansvaret. Om andelen är större än de tillgångar som erhålls genom pensionsavgiftens utjämningsdelar, minskar utjämningsansvaret.

Ovannämnda del av utjämningsansvaret beräknas per försäkring, men i utjämningsansvaret ingår också en andel som beror på utjämningen av det tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen mellan pensionsanstalterna och som beräknas per pensionsanstalt. Beloppet av det tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen ska i varje pensionsanstalt vara lika stort i förhållande till den ansvarsskuld som används vid beräkningen av solvensgränsen, och då ansvarsskulden utvecklas i olika takt i pensionsanstalterna, utjämnas detta genom utjämningsansvaret.

För utjämningsansvaret har fastställts ett minimibelopp, som utgör 20 procent av det sammanlagda beloppet av utjämningsdelarna för följande år. En del av utjämningsansvaret som överstiger detta minimibelopp har också använts för komplettering av pensionsansvaret i samband med vissa justeringar av beräkningsgrunderna och för tilläggsfonderingar.

I framtiden kan del andel som överstiger minimibeloppet också användas för att stävja trycket på en höjning av ArPL-pensionsförsäkringsavgiften.

I utjämningsansvaret ingår också så kallade EMU-buffert, med målet på 2,5 procent av de försäkrade lönerna. Med EMU-buffert kan man utjämna fluktuationer i avgiften till följd av konjunkturväxlingar.

Pensionsansvarets delar

Till pensionsansvaret i en pensionsstiftelse räknas

 • pensionsansvar för framtida pensioner
 • pensionsansvar för löpande pensioner
 • tilläggsförsäkringsansvar
 • tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen.

I pensionsansvaret för framtida pensioner ingår pensionsansvaret för framtida ålderspensioner och framtida invalidpensioner. Dessa ansvarsdelar beräknas på samma sätt som premieansvaret för framtida ålderspensioner och premieansvaret för framtida invalidpensioner i ett arbetspensionsbolag eller en pensionskassa.

Premieansvaret för löpande pensioner fördelas på premieansvar för löpande ålderspensioner och löpande invalidpensioner. Dessa delar av pensionsansvaret beräknas på samma sätt som motsvarande delar av ersättningsansvaret i ett arbetspensionsbolag eller en pensionskassa. Till pensionsansvaret för löpande pensioner i en pensionsstiftelse räknas dessutom utjämningsansvaret, som för en pensionsstiftelse också fastställs på samma sätt som för ett arbetspensionsbolag eller en pensionskassa.

Tilläggsförsäkringsansvaret motsvarar det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret i ett arbetspensionsbolag. Pensionsstiftelsen överför resultatet av placeringsverksamheten till tilläggsförsäkringsansvaret och kan också överföra övertäckning för pensionsstiftens A-avdelning, dvs. från det frivilliga tilläggspensionsskyddet. Efter dessa överföringar kan pensionsstiftelsen upplösa tilläggsförsäkringsansvaret för sänkning av understödsavgifterna eller utöka tilläggsförsäkringsansvaret genom understödsavgifter.

Det tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen utgör systemets gemensamma riskbuffert mot variationer i aktieavkastningen. För en pensionsstiftelse fastställs det på motsvarande sätt som i ett arbetspensionsbolag eller en pensionskassa.