Gå till innehållet

Dataskyddsbeskrivning för anmälda till Telas evenemang

Registerbeskrivning enligt EU:s databeskyddsförordning.

Personuppgiftsansvarig

Arbetspensionsförsäkrarna Tela rf
Salomonsgatan 17 B
00100 Helsingfors

Kontaktperson i registerärenden:

Registrets namn

Anmälda till evenemang.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Administrering av anmälan till kurser och andra evenemang som ordnas av Tela och information till de anmälda. Utskick av kursmaterial och responsenkäter till deltagarna samt ordnande av eventuell matservering. Uppgifterna används inte för kommersiella syften.

Grund för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke.

Kategorier av personuppgifter

  • anmälda till utbildning
  • anmälda till evenemang

Registrets datainnehåll

E-postadress för de personer som anmäler sig till kurser eller andra evenemang.

Dessutom insamlas vid behov andra uppgifter, exempelvis

  • namn
  • den organisation som personen företräder
  • ställning i organisationen
  • telefonnummer
  • eventuell specialdiet.

Regelmässiga uppgiftskällor

Personuppgifter samlas in i enlighet med den registrerades egen anmälan och med den registrerades samtycke från personerna själva.

Mottagare av personuppgifter

Tela lämnar ut uppgifter till den tredje part som fungerar som personuppgiftsbiträde (evenemangshanteringssystemet) och som ansvarar för hanteringen av anmälningarna i enlighet med avtalet om behandling av personuppgifter.

Tela lämnar inte ut uppgifter för användning utanför sin egen verksamhet annat än när lagstiftningen förutsätter.

Lagringsperiod för personuppgifter eller kriterier för att fastställa lagringsperioden

Personuppgifterna lagras under den tid som evenemanget och uppföljningen pågår.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av uppgifter eller begränsning av behandling som rör honom eller henne.

Automatiserat beslutsfattande

Personuppgifter behandlas inte automatiskt och automatiserat beslutsfattande används inte.

Rätt att återkalla samtycke

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen, om han eller hon anser att behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne bryter mot dataskyddsförordningen.

Skydd av personuppgifter

Registret upprätthålls och skyddas genom olika tekniska och organisatoriska åtgärder. Det fysiska tillträdet till uppgifterna begränsas med behörigheter.

Den tredje part som fungerar som personuppgiftsbiträde (evenemangshanteringssystemet) ansvarar för skyddet av registret i enlighet med avtalet om behandling av personuppgifter.