Gå till innehållet

Dataskyddsbeskrivning för anmälda till Telas förvaltningsutbildning

Registerbeskrivning enligt EU:s databeskyddsförordning.

Personuppgiftsansvarig

Arbetspensionsförsäkrarna Tela rf
Salomonsgatan 17 B
00100 Helsingfors

Kontaktperson i registerärenden:

Registrets namn

Anmälda till Telas förvaltningsutbildning.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Den utbildning för arbetspensionsbolagens förvaltningsmedlemmar som Tela ordnar baserar sig på Finansinspektionens krav. Över kursdeltagarna förs bok och deltagarna ges intyg.

Personuppgifter kan också användas för information om Telas kurser och evenemang. Uppgifterna används inte för kommersiella syften.

Grund för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på de registrerades samtycke.

Kategorier av registrerade

Anmälda till Telas förvaltningsutbildning.

Registrets datainnehåll

I registret lagras följande uppgifter om de anmälda till förvaltningsutbildning:

  • namn
  • e-postadress
  • den organisation som personen företräder
  • uppgift om i vilken arbetspensionsförsäkrares förvaltning personen är medlem
  • eventuell specialdiet.

Regelmässiga uppgiftskällor

Personuppgifter samlas in med den registrerades samtycke i enlighet med personens egen anmälan från personerna själva. Tammerfors universitet lämnar ut personuppgifter gällande förvaltningsutbildning med den registrerades samtycke.

Mottagare av personuppgifter

Tela lämnar ut uppgifter till den tredje part som fungerar som personuppgiftsbiträde (evenemangshanteringssystemet) och som ansvarar för hanteringen av anmälningarna i enlighet med avtalet om behandling av personuppgifter.

Tela lämnar inte ut uppgifter för användning utanför sin egen verksamhet annat än när lagstiftningen förutsätter.

Lagringsperiod för personuppgifter eller kriterier för att fastställa lagringsperioden

Personuppgifterna lagras under den tid som utbildningen och uppföljningen pågår.

Över de personer som erhållit intyg förs ett separat, permanent register.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av uppgifter eller begränsning av behandling som rör honom eller henne.

Automatiserat beslutsfattande

Personuppgifter behandlas inte automatiskt och automatiserat beslutsfattande används inte.

Rätt att återkalla samtycke

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen, om han eller hon anser att behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne bryter mot dataskyddsförordningen.

Skydd av personuppgifter

Registret upprätthålls och skyddas genom olika tekniska och organisatoriska åtgärder. Det fysiska tillträdet till uppgifterna begränsas med behörigheter.

Den tredje part som fungerar som personuppgiftsbiträde (evenemangshanteringssystemet) ansvarar för skyddet av registret i enlighet med avtalet om behandling av personuppgifter.

Telas datanät och apparatur är skyddade med tekniska lösningar, såsom brandväggar och lösenord. Tela säkerställer systemens feltolerans och möjligheterna att återställa data.