Gå till innehållet

Dataskyddsbeskrivning för grupper i anslutning till Telas verksamhet

Registerbeskrivning enligt EU:s databeskyddsförordning.

Personuppgiftsansvarig

Arbetspensionsförsäkrarna Tela rf
Salomonsgatan 17 B
00100 Helsingfors

Kontaktperson i registerärenden:

Registrets namn

Grupper i anslutning till Telas verksamhet.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Tela är en intressebevakningsorganisation, till vars verksamhet olika organ är nära anknutna. Dessa organ har egna, slutna extranätsidor för sin verksamhet. Behörigheterna till extranätsidorna administreras med hjälp av användarnamn.

Som en del av Telas verksamhet sammanställer vi statistik i anslutning till arbetspensionsförsäkrarnas placeringsverksamhet i ett separat statistiksystem. Endast de personer som medlemmarna har namngett har tillgång till statistiksystemet med separata behörigheter.

Grund för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på de registrerades samtycke.

Kategorier av registrerade

  • användare av Telas extranät
  • användare av Telas statistiksystem

Registrets datainnehåll

I registret lagras följande uppgifter systemens användare:

  • namn
  • e-postadress.

Regelmässiga uppgiftskällor

Personuppgifter samlas in med den registrerades samtycke i enlighet med arbetsgivarens eller personens egen anmälan från personerna själva.

Mottagare av personuppgifter

Tela lämnar ut uppgifter till den tredje part som fungerar som personuppgiftsbiträde (statistiksystemets tjänsteleverantör) och som ansvarar för hanteringen av behörigheterna i enlighet med avtalet om behandling av personuppgifter.

Tela lämnar inte ut uppgifter för användning utanför sin egen verksamhet annat än när lagstiftningen förutsätter.

Lagringsperiod för personuppgifter eller kriterier för att fastställa lagringsperioden

Personuppgifterna lagras så länge som personen deltar i Telas verksamhet.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av uppgifter eller begränsning av behandling som rör honom eller henne.

Automatiserat beslutsfattande

Personuppgifter behandlas inte automatiskt och automatiserat beslutsfattande används inte.

Rätt att återkalla samtycke

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen, om han eller hon anser att behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne bryter mot dataskyddsförordningen.

Skydd av personuppgifter

Registret upprätthålls och skyddas genom olika tekniska och organisatoriska åtgärder. Det fysiska tillträdet till uppgifterna begränsas med behörigheter.

Den tredje part som fungerar som personuppgiftsbiträde (statistiksystemets tjänsteleverantör) ansvarar för skyddet av registret i enlighet med avtalet om behandling av personuppgifter.

Telas datanät och apparatur är skyddade med tekniska lösningar, såsom brandväggar och lösenord. Tela säkerställer systemens feltolerans och möjligheterna att återställa data.