Arbetspensionsförsäkrarna har utarbetat gemensamma rekommendationen för ersättning av kostnader som föranletts av deltagande i arbetspensionsrehabilitering. Rekommendationen innehåller både ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av invalidpensionsbeslut eller rehabilitering. Följande rekommendationen gäller från 1.1.2021.

Rekommendationen finns också som en pdf-fil i slutet av sidan, både på finska och svenska. Där finns också motsvarande rekommendationer från tidigare år (2019 och 2020).

Arbetspensionsförsäkrarna ansvarar för de praktiska åtgärderna avseende arbetspensionsrehabilitering. De svarar också på frågor i anslutning till tillämpningen av rekommendationen i enskilda fall.

En separat rekommendation för åtgärder som ska ersättas som arbetspensionsrehabilitering finns på sidan Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för åtgärder som ska ersättas som arbetspensionsrehabilitering.

Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av invalidpensionsbeslut eller rehabilitering från och med 1.1.2021

Rätten till yrkesinriktad rehabilitering fastställs i arbetspensionslagarna. Enligt denna rekommendation får rehabiliteringsklienten som yrkesinriktad rehabilitering ersättning för kostnader till följd av arbetsprövning, studier och arbetsträning. Dessutom kan rehabiliteringsklienten ersättas för kostnader som uppstår i samband med att serviceproducenten utreder rehabiliteringsbehovet. Kostnader som orsakats av rehabilitering ersätts i enlighet med denna rekommendation och utbetalningen av ersättning är beroende av prövning. I rekommendationen anges på vilken rehabiliteringsverksamhet respektive punkt i anvisningarna tillämpas.

Arbetspensionsförsäkrarna stöder yrkesinriktad rehabilitering med ersättningar som inte nödvändigtvis täcker de verkliga kostnaderna för rehabiliteringen i sin helhet.

Ersättning för kostnader ska sökas i enlighet med pensionsanstaltens anvisningar inom sex (6) månader från det att kostnaderna uppstått.

Den pensionsanstalt som har hand om rehabiliteringsärendet ska hållas underrättad om rehabiliteringsklientens situation under hela rehabiliteringen. Det är särskilt viktigt att upprätthålla kontakten till pensionsanstalten i det fall då rehabiliteringsplanen inte framskrider som planerat.

Allmänt om ersättningarna

För att få rehabiliteringsförmåner ska den studerande i enlighet med pensionsanstaltens anvisningar för varje studieår lämna in ett närvarointyg och ett studieprestationsutdrag eller något annat tillförlitligt intyg över genomförda studier till pensionsanstalten. Vid arbetsprövning ska undertecknade arbetsprövningsavtal lämnas in till pensionsanstalten.

Till en rehabiliteringsklient som deltar i arbetsprövning eller studerar betalas enligt separat övervägande ersättning för utgifter för eventuella lagstadgade dokument eller åtgärder som arbetet eller studierna kräver (t.ex. hygienpass, brottsregisterutdrag och vaccination mot hepatit).

Rehabiliteringsklienten ska omedelbart meddela pensionsanstalten om studierna eller arbetsprövningen avbryts för en vecka eller en längre oavbruten tid. Om klienten utan orsak inte meddelar om avbrottet, kan anstalten återkräva den ersättning som betalats ut.

Som arbetspensionsrehabilitering ersätts studier i Finland och de kostnader som uppkommer i samband med studierna. Om rehabiliteringsklienten avlägger utomlands sådan arbetspraktik som godkänts av läroanstalten, ersätts kostnaderna för rehabiliteringen på samma sätt som de skulle ha ersatts i Finland. Resekostnader eller dagtraktamenten för resor från Finland till praktikplatsen ersätts däremot inte.

Kostnader för studier

Genom normersättningen för studier får rehabiliteringsklienten stöd för kostnader som uppstår för studier som leder till examen. Normersättningen täcker bland annat kostnader för anskaffning av läroböcker och nödvändiga studiehjälpmedel samt annan utrustning som behövs vid studierna. Normersättningen omfattar också kostnader för exkursioner och studieresor som ingår i studieprogrammet.

Rehabiliteringsklienten får inte ersättning för kostnader för att söka till en utbildning, såsom kostnader i anslutning till preparandkurser, inträdesprov, resor till den ort där provet ordnas, böcker för inträdesprov eller t.ex. läkarutlåtanden eller andra utredningar som behövs för en studieplats.

Normersättning för kostnader som orsakats av studier

Normersättningen ersätter sådana studier vid läroanstalt som pågår minst ett läsår/studieår och som leder till yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller högskoleexamen. Även yrkesstudier som leder till examen ersätts.

Normersättningen är 600 € per år. Ersättningen betalas antingen i en eller två poster i enlighet med pensionsanstaltens anvisningar.

Om studierna pågår kortare tid än ett halvt år men minst två månader, betalar vi ut hälften av normersättningen.

Utbildningsavgift för studierätt kan emellertid ersättas på basis av separat övervägande.

Resor mellan bostaden och rehabiliteringsplatsen

I regel ersätts rehabiliteringsklientens resor mellan den stadigvarande bostaden och rehabiliteringsplatsen. De dagliga resorna mellan bostaden och rehabiliteringsplatsen ersätts, om avståndet är minst 10 km.

Rehabiliteringsklienten får ersättning för de dagliga resekostnaderna enligt antalet verkliga studiedagar/arbetsprövningsdagar på basis av en resa tur och retur 0,11 € /km.Arbetsresor som företas under arbetsdagen ersätts inte.

Beräkningsformel:
Antalet verkliga studiedagar/arbetsprövningsdagar x tur- och returresa (km) x 0,11 €.

I reseersättning utbetalas högst 600 € per månad.

Ersättningen förutsätter att rehabiliteringsklienten lämnar in en utredning över resans längd. Pensionsanstalten kan kontrollera avstånden via de tjänster för ruttsökning som finns offentligt tillgängliga på webben (t.ex. Fonecta.fi eller Google Maps).

Om en rehabiliteringsklient som genomgår arbetsprövning, arbetspraktik eller läroavtalsutbildning får lön av sin arbetsgivare, ersätts resekostnaderna i allmänhet inte. Resekostnaderna är då normala kostnader som är avdragsgilla i beskattningen.

Ersättning för boende på främmande ort

Kostnader för boende

Om rehabiliteringsklienten utöver hemorten är tvungen att skaffa en bostad också på rehabiliteringsorten och detta medför extra kostnader, ersätts boendekostnaderna enligt hyresavtalet och hyreskvittona för bostaden på rehabiliteringsorten. Ersättning betalas inte, om läroanstalten har ordnat kostnadsfri bostad för den studerande.

Om rehabiliteringsklienten behöver tillfällig inkvartering på rehabiliteringsorten, betalas i ersättning för logikostnader högst 100 € /dygn.

I ersättning för boende-/logikostnader betalas högst 570 € per månad.

Resor mellan hemorten och studieorten

Den som på grund av studier bor på främmande ort får ersättning för högst fyra resor till hemorten per kalendermånad på basis av en resa tur och retur, om avståndet mellan orterna är minst 70 km. Ersättningen utgör 0,11 € /km.

Beräkningsformel:
Antalet verkliga hemresor x tur- och returresa (km) x 0,11 €

I ersättning för hemresor betalas högst 300 € per månad.

Ersättning för kostnader som föranletts av utredningar som pensionsanstalten begärt

Om pensionsanstalten separat ber den som ansöker om invalidpension eller rehabiliteringsklienten att genomgå undersökning eller någon annan åtgärd eller att besöka rehabiliteringsserviceproducenten, ersätter pensionsanstalten kostnaderna för läkarutlåtande och/eller övriga undersökningar.

Resekostnader ersätts i enlighet med taxan för kollektivtrafik. Om det på grund av dåliga trafikförbindelser eller sjukdom inte är möjligt att utnyttja offentliga kommunikationsmedel ersätts 0,11 € /km år 2021.

Tilläggskostnader som uppkommit under resdagar ersätts med dagtraktamente och logiersättning enligt följande:

  • Om resan har varat över 6 timmar betalas partiellt dagtraktamente, 19 €.
  • Om resan har varat över 10 timmar betalas heldagtraktamente, 42 €.
  • Dagtraktamente betalas endast om åtgärderna medför tilläggskostnader t.ex. kostnader för måltider.
  • I logiersättning utbetalas högst 100 € per resedygn.

Ikraftträdande

Dessa anvisningar tillämpas på kostnader som uppstår efter 1.1.2021.

Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av invalidpensionsbeslut eller rehabilitering från och med 1.1.2021pdf, 128 kB

Työeläkevakuuttajien suositus ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta sekä eläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta 1.1.2021 alkaenpdf, 151 kB

Rekommendation för ersättning av kostnader från tidigare år:

Rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till rehabilitering uppdateras årligen. Här kan man läsa rekommendation för de två föregående kalenderåren.

Ersättning av kostnader fr.o.m 1.1.2020pdf, 128 kB

Ersättning av kostnader fr.o.m 1.1.2019pdf, 118 kB