Siirry sisältöön

Suositus työeläkekuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta

Työeläkevakuuttajat ovat laatineet yhteisen suosituksensa työeläkekuntoutukseen osallistumisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Suositukseen sisältyy sekä ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaaminen että työkyvyttömyyseläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen. Oheinen suositus on voimassa 1.1.2024 alkaen.

Suositus löytyy myös ladattavana pdf-tiedostona sivun lopusta sekä suomeksi että ruotsiksi. Suositus päivitetään kalenterivuosittain. Sivun lopusta löytyvät myös vastaavat suositukset kahdelta aikaisemmalta vuodelta (2022 ja 2023).

Työeläkekuntoutuksen käytännön toimenpiteistä vastaavat työeläkevakuuttajat, jotka myös vastaavat kysymyksiin liittyen suosituksen soveltamisesta yksittäistapauksiin.

Työeläkekuntoutuksena korvattavista toimenpiteistä on erillinen suositus, joka on myös luettavissa sivultamme.

Kustannusten korvaamisesta yleisesti

Oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen säädetään työeläkelaeissa. Ammatillisena kuntoutuksena kuntoutujalle korvataan tämän suosituksen mukaan työkokeilusta, opiskelusta ja työhön valmennuksesta aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi voidaan korvata palveluntuottajan tekemistä kuntoutujan kuntoutusselvittelyyn osallistumisesta aiheutuneita kuluja.

Kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset korvataan tämän suosituksen mukaisesti ja korvauksien maksaminen on harkinnanvaraista. Suosituksen kohdissa on mainittu mihin kuntoutustoimintaan ohjeiden kohtia sovelletaan.

Työeläkevakuuttajat tukevat ammatillista kuntoutusta korvauksilla, jotka eivät välttämättä kata täysin kuntoutuksesta aiheutuneita todellisia kustannuksia.

Korvauksia tulee hakea työeläkevakuuttajan ohjeiden mukaisesti kuuden (6) kuukauden kuluessa kustannusten aiheutumisen ajankohdasta.

Kuntoutusta hoitavan työeläkevakuuttajan tulee olla ajan tasalla kuntoutujan tilanteesta koko kuntoutuksen ajan. Erittäin tärkeätä yhteydenpito työeläkevakuuttajaan on silloin, kun kuntoutussuunnitelma ei etene suunnitellusti.

Kustannusten korvaamisen edellytykset

Kuntoutusetuudet saadakseen opiskelijan on toimitettava työeläkevakuuttajalle läsnäolotodistus sekä opintosuoritusote tai muu luotettava todistus opintojen etenemisestä opiskeluvuosittain työeläkelaitoksen ohjeen mukaisesti. Työkokeilun osalta työeläkevakuuttajalle on toimitettava allekirjoitetut työkokeilusopimukset.

Kuntoutujalle, joka on työkokeilussa tai opiskelemassa, korvataan lakisääteiset välttämättömät vaatimukset erillisen harkinnan pohjalta (esimerkiksi hygieniapassi, rikosrekisteriote ja hepatiittirokotus).

Mikäli opiskelu tai työkokeilu keskeytyy viikoksi tai pidemmäksi yhtäjaksoiseksi ajaksi, kuntoutujan tulee viivytyksettä ilmoittaa asiasta työeläkevakuuttajalle. Jos ilmoitus keskeytyksestä laiminlyödään aiheettomasti, maksetut korvaukset voidaan periä takaisin.

Työeläkekuntoutuksena korvataan Suomessa tapahtuvaa opiskelua ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Jos kuntoutuja kuitenkin suorittaa oppilaitoksen hyväksymän harjoittelun ulkomailla, korvataan kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset kuten ne Suomessa olisi korvattu. Suomesta harjoittelupaikalle aiheutuvia matkakustannuksia tai päivärahoja ei korvata.

Opiskelusta aiheutuvat kustannukset

Opiskelun normikorvauksella tuetaan kuntoutujan tutkintoon johtavasta opiskelusta aiheutuvia kustannuksia. Normikorvauksella katetaan muun muassa oppikirjojen sekä välttämättömien opintovälineiden ja muiden opiskeluun liittyvien varusteiden hankkimisesta sekä opinto-ohjelmaan sisältyvistä retki- ja opintomatkoista aiheutuvia kustannuksia.

Kuntoutujalle ei korvata koulutukseen hakeutumiseen liittyviä kustannuksia, kuten valmennuskursseja, opiskelupaikan pääsykokeeseen liittyviä kustannuksia, matkoja koepaikkakunnalle, pääsykoekirjoja tai esimerkiksi opiskelupaikkaa varten tarvittavia lääkärinlausuntoja tai muita selvityksiä.

Normikorvaus opiskelusta aiheutuneista kustannuksista

Normikorvauksella korvataan ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai korkeakoulututkintoon johtava vähintään lukuvuoden/opiskeluvuoden kestävä opiskelu oppilaitoksessa sekä ammatillisista tutkintoon johtavista opinnoista.

Normikorvaus on 600 euroa vuodessa. Korvaus maksetaan joko yhdessä tai kahdessa erässä työeläkevakuuttajan ohjeen mukaan.

Mikäli opiskelu kestää alle puoli vuotta, mutta vähintään kaksi kuukautta, maksetaan puolet normikorvauksesta.

Alle vuoden kestävissä osatutkinnoissa normikorvaus on 300 euroa.

Koulutusmaksu opinto-oikeudesta voidaan kuitenkin korvata erillisen harkinnan perusteella.

Asunnon ja kuntoutuspaikan väliset matkat

Pääsääntöisesti kuntoutujalle korvataan vakituisen asunnon ja kuntoutuspaikan väliset matkat. Asunnon ja kuntoutuspaikan väliset päivittäiset matkat korvataan, jos välimatka on vähintään 10 kilometriä.

Päivittäiset matkakustannukset korvataan kuntoutujalle kuukausittain toteutuneiden opiskelu- / työkokeilupäivien määrän mukaan edestakaisen matkan perusteella 0,14 euroa kilometriltä. Työpäivän aikana tapahtuvia työmatkoja ei korvata.

Laskukaava:
Toteutuneiden opiskelu-/työkokeilupäivien määrä x edestakainen matka (km) x 0,14 €

Matkakorvauksia maksetaan enintään 720 euroa kuukaudessa.

Korvaus edellyttää, että kuntoutuja toimittaa selvityksen matkan pituudesta. Työeläkevakuuttaja tarkistaa välimatkat julkisesti saatavilla olevista reittihakupalveluista (esimerkiksi Fonecta.fi tai Google Maps).

Jos työkokeilussa, työharjoittelussa tai oppisopimuskoulutuksessa oleva kuntoutuja saa työnantajaltaan palkkaa, ei matkakustannuksia yleensä korvata. Matkakustannukset ovat tällöin normaaleja verotuksessa vähennettäviä kuluja.

Korvaukset vieraalla paikkakunnalla asumisesta

Asumiskustannukset

Jos kuntoutuja joutuu hankkimaan kotipaikkakunnan lisäksi asunnon kuntoutuspaikkakunnalta (vuokra-asunto opiskelupaikkakunnalta ja kotipaikalla vakituinen asunto), ja paikkakuntien välimatka on vähintään 70 kilometriä ja tästä aiheutuu lisäkustannuksia, korvataan asumiskulut kuntoutuspaikkakunnan vuokrasopimuksen ja -kuittien mukaan. Tämä koskee yleensä tilanteita, joissa kuntoutujan on opiskelun tai työkokeilun takia välttämätöntä asua toisella paikkakunnalla vähintään 7 vuorokautta kuukaudessa. Korvausta ei myöskään makseta, mikäli oppilaitos on järjestänyt opiskelijalle maksuttoman asunnon.

Jos kuntoutuja joutuu tilapäisesti majoittumaan kuntoutuspaikkakunnalla, korvataan majoittumiskustannuksia enintään 120 euroa / vuorokausi.

Asumis- / majoittumiskorvauksia maksetaan enintään 720 euroa kuukaudessa.

Kotipaikan ja opiskelupaikan väliset matkat

Opintojen vuoksi vieraalla paikkakunnalla asuvalle korvataan edestakaisen matkan perusteella kalenterikuukaudessa enintään neljä matkaa kotipaikkakunnalle, jos paikkakuntien välimatka on vähintään 70 kilometriä. Korvaus on 0,14 euroa kilometriltä.

Laskukaava:
Toteutuneiden kotimatkojen määrä x edestakainen matka (km) x 0,14 €

Kotimatkoilta korvausta maksetaan enintään 360 euroa kuukaudessa.

Työeläkevakuuttajan pyytämät lisäselvitykset tai käynnit kuntoutuksen palveluntuottajien luona

Jos työeläkevakuuttaja erikseen pyytää työkyvyttömyyseläkkeenhakijaa tai kuntoutujaa menemään tutkimukseen, muuhun toimenpiteeseen tai kuntoutuksen palveluntuottajalle, työeläkevakuuttaja korvaa tästä aiheutuneet lääkärinlausunto- ja/tai muut tutkimuskustannukset.

Matkakustannuksina korvataan 0,14 euroa kilometriltä.

Majoittumiskorvausta suoritetaan enintään 120 euroa matkavuorokautta kohden.

Suosituksen voimaantulo

Tätä ohjetta sovelletaan 1.1.2024 jälkeen aiheutuviin kustannuksiin.

Suositus pdf-liitteenä ja aikaisemmat suositukset

Suositus kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta ladattavana pdf-versiona:

Ajankohtaista aiheesta

Aiheeseen liittyvää