Siirry sisältöön

Työkykyyn liittyvät hankkeet

Olemme vuosien varrella olleet mukana toteuttamassa tai rahoittamassa erilaisia työkykyyn liittyviä hankkeita ja koulutuksia. Tälle sivulle on koottu kyseisten hankkeiden sekä koulutusten keskeiset tiedot ja aineistot.

Yhteistyöllä takaisin työhön – syöpäsairaudet

Järjestimme maaliskuussa 2023 yhdessä Kelan kanssa lääkäreille suunnatun webinaarikoulutuksen koskien keinoja, joilla lääkärit voivat tukea syöpään sairastuneen työkykyä. Syöpään sairastuu vuosittain keskimäärin 11 000 työikäistä. Vuonna 2021 syöpädiagnoosit aiheuttivat miljoona sairauspäivärahapäivää. Vaikka yhä useampi sairastuu syöpään, entistä useampi paranee.

Koulutuksessa käytiin läpi keinoja, joilla lääkärit voivat tukea syöpään sairastuneen potilaan paluuta työelämään. Keskustelua käytiin muun muassa siitä, milloin on sopiva aika työhön paluulle lääkärin näkökulmasta sekä miten Kela ja työeläkevakuuttajat voivat tukea työhön paluuta jo työkyvyttömyyden alkuvaiheessa tai sen pitkittyessä.

Koulutuksen tallenteet ja aineistot ovat katsottavissa alla puheenvuorokohtaisesti. Tallenteet löytyvät myös YouTube-kanavaltamme.

Syöpäsairaudet työkyvyttömyystilastoissa, työikäisten yleisimmät syövät

Puhujana Janne Leinonen, johtava ylilääkäri (Kela)

Syöpäsairauksien hoito, ennusteet, kehityssuunnat ja liitännäissairaudet. Milloin on oikea aika palata töihin syöpälääkärin näkökulmasta?

Puhujana Heidi Penttinen, ylilääkäri (Pirkanmaan syöpäyhdistys)

Työkyvyttömyyden alkuvaihe – miten Kela tukee työhönpaluuta? Tapausesimerkki rintasyövästä

Puhujina Outi Saarnisaari, asiantuntijalääkäri (Kela) ja Johanna Repo, asiantuntijalääkäri (Kela)

Kun työkyvyttömyys pitkittyy – miten työeläkelaitos tukee työhönpaluuta? Tapausesimerkki

TYÖOTE-toimintamalli ja rintasyöpäpotilaat TAYSISSA

Puhujana Leena Tiainen, syöpätautien erikoislääkäri ja apulaisylilääkäri (TAYS)

Syöpäjärjestön edustajan puheenvuoro

Puhujana Tuuli Mähönen, kuntoutuksen asiantuntija (Pirkanmaan syöpäyhdistys)

Keskustelu ja päätössanat

Puhujina Jan Schugk, ylilääkäri (Varma) ja Marjo Parkkila-Harju, ylilääkäri (Kela)

Yhteistyöllä takaisin työhön – tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Järjestimme maaliskuussa 2022 yhdessä Kelan kanssa lääkäreille suunnatun webinaarikoulutuksen liittyen keinoihin, joilla lääkärit voivat tukea tuki- ja liikuntaelinsairauspotilaiden työhön paluuta. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat suuri kansantaloudellinen ja -terveydellinen haaste yhteiskunnalle. Ne aiheuttavat eniten alkaneita sairauspäivärahakausia, ja ne ovat mielenterveyden häiriöiden jälkeen myös toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin. On arvioitu, että tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuosittaiset kokonaiskustannukset ovat Suomelle jopa 3-4 miljardia euroa.

Koulutuksessa käytiin läpi niitä ratkaisuja, joita tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamiin työkykyongelmiin on tarjolla. Työkyvyn tuen keinoja esiteltiin käytännönläheisten esimerkkien kautta ja eri näkökulmat huomioiden.

Koulutuksen tallenteet ja aineistot ovat katsottavissa alla puheenvuorokohtaisesti. Tallenteet löytyvät myös YouTube-kanavaltamme.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuva työkyvyttömyys

Puhujana Janne Leinonen, johtava ylilääkäri (Kela).

Tapausesimerkki 1: Yleislääkärin, työterveyslääkärin ja Kelan näkökulma

Puhujina Hanna Elonheimo, ylilääkäri (Veritas) ja asiantuntijalääkäri (Kela) sekä Johanna Repo, vastaava asiantuntijalääkäri (Kela).

Tapausesimerkki 2: Työterveyslääkärin, erikoissairaanhoidon ja työeläkelaitoksen näkökulma

Puhujana Anita Riipinen, asiantuntijalääkäri (Elo) ja johtava työterveyslääkäri (PKS Terveystalo)

B-lausunnon merkitys työkyvyttömyysetuutta haettaessa

Puhujana Kari Mäkelä, asiantuntijalääkäri (Ilmarinen).

Kuntoutuneen haastattelu: Ammatillisella kuntoutuksella uuteen terveydentilalle sopivaan työhön

Puhujina Minna Hämäläinen, kuntoutusasiantuntija (Ilmarinen) ja Jukka-Pekka Tervonen, kokemusasiantuntija.

TYÖOTE-toimintamallilla tehoa työkyvyn tukitoimiin

Puhujana Pauliina Kangas, ylilääkäri (Työterveyslaitos).

Keskustelu ja päätössanat

Puhujina Marjo Parkkila-Harju, ylilääkäri (Kela) ja Jan Schugk, ylilääkäri (Varma).

Yhteistyöllä työhön paluuta tukemaan

Järjestimme vuonna 2021 yhdessä Kelan kanssa lääkäreille suunnatun webinaarikoulutuksen liittyen lääkärin rooliin mielenterveyspotilaiden työkyvyn seurannassa ja tukemisessa. ”Yhteistyöllä työhön paluuta tukemaan” -koulutuksessa tarjottiin käytännön työkaluja ja valmiuksia työkyvyn arviointiin ja seurantaan.

Koulutuksen tallenne on katsottavissa YouTube-kanavaltamme:


Koulutuksen aineistot

Janne Leinonen, johtava ylilääkäri, Kela:

Johanna Repo, vastaava asiantuntijalääkäri, Kela ja Tuula Metsä, johtajaylilääkäri, Keva:

Veera Pohjolainen, asiantuntijalääkäri, Ilmarinen:

Jan Löfstedt, vastaava asiantuntijalääkäri, Kela:

Päivi Rissanen, VTT, Mielenterveyden keskusliitto (Recovery toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa –hanke) ja Tuula Metsä, johtajaylilääkäri, Keva:

Visa Kervinen, asiantuntijalääkäri, TYÖOTE-hanke, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri:

Yhdessä työkyvyn tukena

Toteutimme vuonna 2012 työkyvyttömyyden pitkittymisen ehkäisyyn keskittyneen ”Yhdessä työkyvyn tukena” -hankkeen, jossa olivat lisäksemme mukana Sosiaali- ja terveysministeriö, Kela ja Työterveyslaitos.

Hankkeen taustalla oli samana vuonna voimaan tullut sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolain muutos, jolla haluttiin parantaa mahdollisuuksia havaita pitkittyvät työkyvyttömyyden riittävän varhain ja helpottaa sekä toipumista että työhön palaamista sairauspoissaolojen jälkeen.

Järjestimme uudesta laista sairaanhoitopiireittäin iltapäivän mittaisen kutsuseminaarin, jossa pohdittiin alueellisia ratkaisuja työkyvyttömyyden pitkittymisen ehkäisemiseksi. Koulutuksen kohderyhmänä olivat erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon lääkärit.

Seminaarien aineistot ja hankkeen loppuraportti

Toimiva masennuksen hoitokäytäntö työterveyshuollossa

Tilasimme ja rahoitimme Työterveyslaitokselta tutkimus- ja kehittämishankkeen, jossa haettiin malleja masennuksen hoidon parantamiseksi. Vuosina 2009–2012 toteutetun hankkeen tarkoituksena oli kehittää hoitosuosituksiin perustuva masennuksen hoitomalli, jossa masennus hoidetaan pääosin työterveyshuollossa.

Mallissa kiinnitetään huomiota masennuksen yksinkertaiseen tunnistamiseen, tarkkaan diagnostiikkaan, tehokkaaseen hoitoon, riittävän pitkään seurantaan ja työpaikkayhteistyöhön. Hankkeessa tutkittiin mallin vaikutusta hoitoon ja sen tuloksiin. Taloudellisessa osiossa tarkasteltiin masennuksen hoidon ja masennuksesta aiheutuneiden poissaolojen kustannuksia.

Tutkimus osoitti, että hyvä masennuksen hoito edellyttää työterveyshuoltotiimien lisäkouluttautumista. Potilaat hyötyivät erityisesti niin sanotusta lyhytpsykoterapiasta. Myös riittävän pitkä masennuspotilaan seuranta on tärkeää työkyvyn ylläpitämiseksi.

Tutkimusraportti:

Facultas – toimintakyvyn arviointi

Toteutimme yhdessä Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin kanssa vuosina 2006–2008 ”Facultas toimintakyvyn arviointi” -projektin. Facultas -projektin tavoitteena oli luoda lääkäreiden käyttöön yhtenäisiä käytäntöjä potilaiden toimintakyvyn arvioinnissa ja yhtenäistää lääkärinlausuntoja. Facultas suositukset on suunnattu käytännön työkaluksi kaikille potilastyötä tekeville lääkäreille.

Toimintakyvyn arviointia koskevat suositukset on valmisteltu neljästä sairausryhmästä, joiden kohdalla arvioinnissa on koettu eniten ongelmia. Ryhmät ovat mielialahäiriöt, alaselän ja niskan sairaudet, suurten nivelten sairaudet ja krooninen kipu.

Suosituksissa käsitellään kyseisen ryhmän sairaudet lyhyesti diagnostiikan ja hoidon osalta sekä esitellään tieteelliseen näyttöön ja kokemukseen perustuvia toimintakyvyn arvioinnin menetelmiä, joista on hyötyä käytännön lääkärille.

Facultas suositukset:

Ajankohtaista aiheesta

Aiheeseen liittyvää