Siirry sisältöön

Sijoituslajikohtaiset tuotot

Työeläkeyhtiöiden osalta on mahdollista kuvata ryhmäkohtaisesti sijoitusten pitkien ajanjaksojen tuottokeskiarvoja tarkemmalla sijoitusluokkajaolla. Tälle sivulle on koottu yhtiöiden nimelliset tuottokeskiarvot kokonaistasolla sekä pääsijoitusluokittain (korkosijoitukset, osakesijoitukset, kiinteistösijoitukset ja muut sijoitukset).

Tämän sivun sisältö:

Tuottolukujen laskenta

Tässä esitetyt kuvat perustuvat Työeläkevakuuttajakohtaiset osavuositiedot -sivullemme koottuihin sijoitusluokkajakoa kuvaaviin tietoihin. Työeläkeyhtiöistä ovat mukana kaikki nykyiset yhtiöt (Elo, Ilmarinen, Varma ja Veritas), ja tietojen laskennassa on huomioitu yhtiökentällä tapahtuneet fuusiot seuraavasti:

  • Ennen vuotta 2014 ryhmätuotoissa on mukana Työeläkeyhtiö Elon edeltäjät Eläke-Fennia ja LähiTapiola Eläkeyhtiö.
  • Ennen vuotta 2018 ryhmätuotoissa on mukana Etera, joka fuusioitui Ilmarisen kanssa vuoden 2018 alussa.

Työeläkeyhtiöiden ryhmäkohtaiset nimelliset tuottokeskiarvot on esitetty kokonaistasolla sekä pää- ja alasijoitusluokittain samalla jaottelulla kuin vuosineljänneksittäin julkaistavissa tiedoissa.

Sijoitusten keskimääräiset ryhmäkohtaiset tuotot on laskettu eripituisilta ajanjaksoilta: 1, 3, 5 ja 10 vuotta. Vuosittaiset tuottoluvut ovat pääomapainotettuja tuottoja (MWR). Näistä vuosittaisista tuottoluvuista on geometrisella keskiarvo–laskennalla päästy pidempien aikaperiodien keskimääräisiin vuosittaisiin tuottolukuihin (TWR).

Työeläkeyhtiöiden keskimääräiset vuotuiset sijoitustuotot

Työeläkeyhtiöiden keskimääräiset vuotuiset sijoitustuotot eri aikaperiodeilla.

Työeläkeyhtiöiden sijoitustuottojen kehitys kokonaistasolla on ollut melko hyvä pidemmillä viiden (2016–2020) ja kymmenen vuoden (2011–2020) ajanjaksoilla.

Korkosijoitusten tuotot

Työeläkeyhtiöiden keskimääräiset vuotuiset korkosijoitusten tuotot eri aikaperiodeilla.

Korkosijoitukset ovat tuottaneet melko tasaisesti vuosien 2011–2020 välillä. Tosin vuodet 2018 ja 2019 olivat poikkeuksia, kun korkosijoitukset tuottivat ensin -0,8 ja sitten 5,0 prosenttia. Pitkällä aikavälillä korkosijoituksista on haastavaa saada tuottoja, sillä yleinen korkotaso on ollut alhainen jo vuosia.

Koronaepidemian hallitsemana vuonna 2020 osakemarkkinoita tukivat ensin voimakkaat elvytystoimet sekä loppuvuodesta uutiset rokotekehityksen edistymisestä.

Keskuspankkien pitkään jatkuneen elvyttävän rahapolitiikan seurauksena kehittyneiden maiden valtionlainojen korot ovat painuneet ennätysalhaisille tasoille. Tästä johtuen korkosijoitusten tulevaisuuden tuotto-odotukset ovat laskeneet.

Osakesijoitusten tuotot

Työeläkeyhtiöiden keskimääräiset vuotuiset osakesijoitusten tuotot eri aikaperiodeilla.

Osaketyyppiset sijoitukset voidaan jakaa kahteen luokkaan. Pääomasijoitukset ja erityisesti noteeraamattomat osakkeet tuottavat tasaisemmin, vaikka noteeratuissa osakkeissa lyhyen aikavälin arvonvaihtelu olisikin suurta. Pääomasijoitukset ja noteeraamattomat osakesijoitukset ovat hyviä salkun vakauttajia, silloin kun päivittäisen pörssikaupankäynnin kohteina olevien noteerattujen osakkeiden arvot vaihtelevat voimakkaasti.

Noteerattujen osakkeiden vaikutus osakesijoitusten kokonaistuottoon on merkittävä, sillä kaikista työeläkeyhtiöiden osakesijoituksista vuosina 2011–2020 on ollut noteerattuja osakkeita 75–85 prosenttia. Noteerattujen osakkeiden vaikutus myös kokonaistuottoihin on merkittävä, sillä kaikista työeläkeyhtiöiden sijoituksista vuosina 2011–2020 on noteerattujen osakkeiden osuus ollut 30–40 prosenttia. Vuonna 2020 osuus oli 40 prosenttia.

Osakesijoitusten kohdalla näkyy vuodelle 2020 koronasta huolimatta varsin tyydyttävä tuotto.

Kiinteistösijoitusten tuotot

Työeläkeyhtiöiden keskimääräiset vuotuiset kiinteistösijoitusten tuotot eri aikaperiodeilla.

Kiinteistösijoitukset ovat heikompaa vuotta 2020 lukuun ottamatta tuoneet tasaista tuottoa ja turvanneet sijoitettua pääomaa inflaatiolta. Vuosia 2019–2020 lukuun ottamatta suorien kiinteistösijoitusten tuotot ovat jääneet jälkeen kiinteistösijoitusrahastojen ja yhteissijoitusten tuotoista.

Muiden sijoitusten tuotot

Työeläkeyhtiöiden keskimääräiset vuotuiset muiden sijoitusten tuotot eri aikaperiodeilla.

Muut sijoitukset koostuvat niin sanotuista vaihtoehtoisista sijoituksista. Näiden sijoitusten tuotot ovat valtaosin hedgerahastosijoituksista saatavia tuottoja. Kymmenen vuoden tarkastelujaksolla hedgerahastot ovat tuottaneet melko tasaisesti. Hedgerahastojen tuotto sijoittuu korko- ja osakesijoitusten välimaastoon, mutta siihen päästään yleensä hieman matalammalla korrelaatiolla.

Ajankohtaista aiheesta

Inflaatiota ja muita huolenaiheita

Työeläkevarat kasvoivat vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä noin neljällä miljardilla eurolla. Pitkään jatkunut nousu osakemarkkinoilla alkoi laantua, mutta työeläkevarat kasvoivat etenkin…

Aiheeseen liittyvää