Siirry sisältöön

Sijoituslajikohtaiset tuotot

Työeläkeyhtiöiden osalta on mahdollista kuvata ryhmäkohtaisesti sijoitusten pitkien ajanjaksojen tuottokeskiarvoja tarkemmalla sijoitusluokkajaolla. Tälle sivulle on koottu yhtiöiden nimelliset tuottokeskiarvot kokonaistasolla sekä pääsijoitusluokittain (korkosijoitukset, osakesijoitukset, kiinteistösijoitukset ja muut sijoitukset).

Tuottolukujen laskenta

Tässä esitetyt kuvat perustuvat Työeläkevakuuttajakohtaiset osavuositiedot -sivullemme koottuihin sijoitusluokkajakoa kuvaaviin tietoihin. Työeläkeyhtiöistä ovat mukana kaikki nykyiset yhtiöt (Elo, Ilmarinen, Varma ja Veritas), ja tietojen laskennassa on huomioitu yhtiökentällä tapahtuneet fuusiot seuraavasti:

  • Ennen vuotta 2014 ryhmätuotoissa on mukana Työeläkeyhtiö Elon edeltäjät Eläke-Fennia ja LähiTapiola Eläkeyhtiö.
  • Ennen vuotta 2018 ryhmätuotoissa on mukana Etera, joka fuusioitui Ilmarisen kanssa vuoden 2018 alussa.

Työeläkeyhtiöiden ryhmäkohtaiset nimelliset tuottokeskiarvot on esitetty kokonaistasolla sekä pää- ja alasijoitusluokittain samalla jaottelulla kuin vuosineljänneksittäin julkaistavissa tiedoissa.

Sijoitusten keskimääräiset ryhmäkohtaiset tuotot on laskettu eripituisilta ajanjaksoilta: 1, 3, 5 ja 10 vuotta. Vuosittaiset tuottoluvut ovat pääomapainotettuja tuottoja (MWR). Näistä vuosittaisista tuottoluvuista on geometrisella keskiarvo–laskennalla päästy pidempien aikaperiodien keskimääräisiin vuosittaisiin tuottolukuihin (TWR).

Työeläkeyhtiöiden keskimääräiset vuotuiset sijoitustuotot

Korkosijoitusten tuotot

Korkosijoitukset ovat työeläkesijoitusten merkittävin kokonaisriskiä pienentävä omaisuuslaji. Tyypilliset julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemat korkoinstrumentit, kuten esimerkiksi valtioiden ja muiden julkisten liikkeeseenlaskijoiden joukkovelkakirjalainat, tarjoavat odotusarvoisesti käteistä parempaa, mutta osakesijoituksia pienempää tuottoa. Näiden lisäksi korkosijoituksia tehdään muiden yhteisöjen, kuten korkean luottoluokituksen (investment grade) tai heikomman luottoluokituksen (high yield) yritysten liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin. Matalin tuotto-odotus on käteiseen rinnastettavilla muilla rahoitusmarkkinavälineillä ja talletuksilla.

Työeläkevarojen korkosijoitukset ovat viimeisten parinkymmenen vuoden jaksolla tarjonneet keskimäärin noin kolmen prosentin nimellistä vuosituottoa.

Osakesijoitusten tuotot

Osakesijoitukset jakautuvat kahteen pääluokkaan – likvideihin pörssinoteerattuihin osakkeisiin, sekä tarvittaessa hitaammin käteiseksi muutettaviin pääomasijoituksiin ja noteeraamattomiin osakkeisiin. Epälikvidimmät pääomasijoitukset ja noteeraamattomat osakkeet tuottavat tasaisemmin, vaikka noteeratuissa osakkeissa lyhyen aikavälin arvonvaihtelu olisikin suurta. Äkillisten markkinaliikkeiden aikana pääomasijoitukset ja noteeraamattomat osakesijoitukset vakauttavat työeläkesijoituksia.

Noteerattujen osakkeiden vaikutus osakesijoitusten kokonaistuottoon viimeisten kymmenen vuoden aikana on merkittävä, sillä noteerattujen osakkeiden osuus työeläkeyhtiöiden kaikista osakesijoituksista on ollut noin 80 prosenttia. Noteerattujen osakkeiden vaikutus myös kokonaistuottoon on merkittävä, sillä kaikista työeläkeyhtiöiden sijoituksista on noteerattujen osakkeiden osuus ollut 30–40 prosenttia viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Kiinteistösijoitusten tuotot

Kiinteistösijoitukset ovat tuotto- ja riskiprofiililtaan korko- ja osakesijoitusten välimaastossa. Kiinteistösijoitukset ovat tyypillisesti joko suoria tai rahastosijoituksia, joissa molemmissa sijoituskohteena ovat asunnot tai liike-, palvelu- ja toimitilakiinteistöt. Viimeisten parinkymmenen vuoden jaksolla työeläkevarojen kiinteistösijoitukset ovat tarjonneet keskimäärin reilun viiden prosentin nimellistä vuosituottoa.

Muiden sijoitusten tuotot

Muut sijoitukset koostuvat pääosin niin sanotuista vaihtoehtoisista sijoituksista, jotka tuovat lisän perinteisille osake- ja korkosijoituksille. Muiden sijoitusten tuotot ovat pääosin hedgerahastoista saatavia tuottoja. Kuluvan vuosituhannen alussa työeläkesalkuissa yleistyneet hedgerahastot ovat tuottaneet melko tasaisesti reilun kuuden prosentin vuosituottoa, joskin vuositasolla tuottovaihtelut voivat olla suurempia. Hedgerahastojen tuotto-odotus sijoittuu yleensä korko- ja osakesijoitusten välimaastoon, mutta tavoitetuottoon saatetaan päästä perinteisiä omaisuuslajeja alemmalla volatiliteetilla.

Ajankohtaista aiheesta

Aiheeseen liittyvää