Osakeindeksien painokertoimet liittyen osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun (OLV) ennakointiin yksityisalojen työeläkevakuuttajissa.

Vuoden 2007 alussa voimaan tulleiden säännösmuutosten myötä yksityisalojen työeläkevakuuttajien vastuulaskennassa otettiin käyttöön niin sanottu osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu (OLV).

OLV:n muutos lasketaan jälkikäteen vuosineljänneksittäin saman neljänneksen yksityisalojen työeläkesijoitusten noteerattujen osakkeiden keskimääräisen toteutuneen tuottoprosentin perusteella koko eläkevastuusta. Laskentaan mukaan otettavat osakkeet on rajattu OECD/ETA-alueen pörsseissä noteerattuihin osakkeisiin eli niihin sijoituksiin, jotka eläkevakuuttajat luokittelevat vuoden 2007 alussa voimaan tulleen vakavaraisuus- ja katelain 10 §:n mukaisesti sijoitusryhmään IV.1.

Yksittäisen eläkevakuuttajan osakesijoitusten paino keskituoton laskennassa on enintään 15 prosenttia. Eläketurvakeskus kerää neljännesten päätyttyä lopullisten vastuiden laskentaan tarvittavat tiedot eläkevakuuttajilta. Kerättävät tiedot sisältävät tuottoprosentin lisäksi tiedon sitoutuneesta pääomasta.

Eläkevakuuttajien vastuun määrittämiseksi reaaliaikaisesti joudutaan edellä kuvattu osaketuottoprosentti arvioimaan meneillään olevalta ja juuri päättyneeltä neljännekseltä, jolta lopullisten tietojen keruu ja käsittely eivät ole vielä päättyneet.

Laskuperusteasiain neuvottelukuntamme kannan mukaan arviointitarkoitukseen on käytettävä painotettua osakeindeksiä, jonka suhteellinen muutos (prosentuaalinen muutos) ennakoi riittävällä tarkkuudella OLV:n lopullisessa laskennassa käytettävää tuottoprosenttia. Sijoitusten raportointiryhmämme päätyi suosittamaan neljän alueen painotettua indeksiä.

Indeksien painotukseen tarvittavat tiedot kerätään neljännesvuositilastomme aineiston keruun yhteydessä, joten painoja päivitetään neljästi vuodessa. Sijoitusten raportointiryhmämme seuraa, miten hyvin indeksi ennakoi toteutunutta tuottoa neljänneksittäin.

Lue myös