Painotettu indeksi eli OLV-indeksi ennakoi OLV:n muutosta. Kaikkien alueiden indeksien tuotto lasketaan osinkotuotot mukaan lukien.

Valuuttamääräiset indeksit käännetään eurotuotoiksi Euroopan keskuspankin valuuttakurssia käyttäen, jolloin valuutan vaikutuksesta aiheutuva tuotto tulee mukaan ennakoivan indeksin tuottoprosenttiin. Samaa valuuttakurssia käytetään myös laskettaessa toteutunutta osaketuottoa. Näin ollen toteutuneen ja ennakoivan tuoton laskentamenetelmä on samanlainen.

Ennakoivan indeksimuutoksen laskennassa käytetään alla kuvattua aluejakoa ja sitä vastaavia osakeindeksejä:

Alue
Indeksityyppi
Indeksin nimi
Indeksin "Bloomberg-tikkeri
1. Suomi portfoliotuottoindeksi OMX Helsinki CAP HEXYP
2. Eurooppa tuottoindeksi, USD-määräinen MSCI Europe GDDUE15
3. USA tuottoindeksi, USD-määräinen S&P500 SPTR
4. Japani tuottoindeksi, JPY-määräinen Topix TPXDDVD

Painotettu indeksi eli OLV-indeksi vuoden 2015 loppuun asti

Indeksi muodostettiin painottamalla neljää aluekohtaista osakeindeksiä. Ennakoivan indeksimuutoksen laskennassa käytettiin alla kuvattua aluejakoa ja sitä vastaavia osakeindeksejä:

AlueIndeksityyppiIndeksin nimiIndeksin "Bloomberg-tikkeri
1. Suomi portfoliotuottoindeksi OMX Helsinki CAP HEXYP
2. Eurooppa hintaindeksi MSCI Europe MSDLE15
3. USA hintaindeksi, USD-määräinen S&P500 SPX
4. Japani hintaindeksi, JPY-määräinen Topix TPX

Alueen ”Eurooppa” sijoitukset tarkoittavat eurovaluutta-alueen maihin sekä Ruotsiin, Tanskaan, Norjaan, Iso-Britanniaan ja Sveitsiin tehtyjä sijoituksia. Kunkin indeksin pisteluku on päivän päätearvo (huom. alueiden aikaerot).

Hetkien t0 ja t1 välille laskettu ennakoivan indeksin muutosprosentti kaava saadaan kaavalla

kaava

jossa kaava on alueen i (numerointi yllä) prosenttiyksiköissä ilmaistu painokerroin, joka on määritetty hetken t* sijoitusten kohdentumistiedoista (ks. alla). Et,i on alueen i osakeindeksin pisteluku hetkellä t.

Käytännössä tiedossa olevat tuoreimmat painokertoimet ovat ajankohdalta, joka on myöhäisintään ennakoitavana olevan periodin alkuhetki, eli yllä sanotuin merkinnöin ilmaistuna kaava. Tämä seuraa siitä, että toteutunut noteerattujen osakkeiden tuotto vuosineljännekseltä saadaan tietoon suunnilleen samaan aikaan kuin painokertoimet neljänneksen lopusta. Tästä syystä esimerkiksi neljänneksen tuoton ennakoinnissa ei ole mahdollista eikä tarpeen käyttää alun ja lopun painokerrointen keskiarvoja tai muita kombinaatioita.

Painotettu indeksi (OLV-indeksi)pdf, 139 kB