Sijoitustoiminnalla ja siitä saatavilla tuotoilla on iso merkitys suomalaisessa työeläkejärjestelmässä. Osa kunakin vuonna perityistä työeläkemaksuista rahastoidaan tulevia vuosia varten, ja rahastoidut varat sijoitetaan rahoitusmarkkinoille. Sijoitustoiminnan tarkoituksena on alentaa nykyisiä ja tulevaisuudessa perittäviä työeläkemaksuja.

Tälläkin hetkellä osa maksettavista työeläkkeistä katetaan eläkerahastoilla ja niiden sijoitustuotoilla. Kerätyt työeläkemaksut eivät ole enää vuodesta 2013 riittäneet yksityisaloilla maksettavien työeläkkeiden kattamiseen. Myös julkisilla aloilla tapahtui vastaava käänne vuonna 2017, jonka jälkeen eläkemenot ovat ylittäneet maksutulot. Erotus on katettu nimenomaan rahastoilla ja niiden sijoitustuotoilla: esimerkiksi vuonna 2020 eläkerahastoista käytettiin eläkkeisiin nettomääräisesti noin 3,3 miljardia euroa. Rahastojen osuus myös kasvaa koko ajan.

Sijoitusten tuotoilla ei ole vaikutusta maksettaviin eläkkeisiin, eivätkä mahdolliset huonot sijoitukset pienennä työeläkkeitä. Sijoitustuotot vaikuttavat sen sijaan siihen, paljonko eläkkeiden rahoittamiseksi on kerättävä työeläkemaksuja työnantajilta ja työntekijöiltä.

Ilman sijoitustuottoja työeläkemaksun tulisi olla huomattavasti korkeampi kuin se nykyisin on: esimerkiksi vuonna 2020 työeläkemaksu olisi ilman rahastointia ollut noin 1,9 prosenttiyksikköä suurempi, kuin mitä maksua todellisuudessa perittiin.

Työeläkevarojen sijoittamisen tarkoitus on siis turvata työeläkkeet mahdollisimman matalalla työeläkemaksun tasolla. Näin myös tuetaan työllisyyttä eläkkeistä tinkimättä.

Aikahorisontti ulottuu vuosikymmenten päähän

Työeläkesijoittamisen aikahorisontti ei ole yksi kvartaali tai vuosi, vaan pidemmän aikavälin – vuosien, jopa vuosikymmenten - mittainen. Siksi myös sijoitustoiminnan tuottoja tulee arvioida pidemmällä aikajänteellä.

Yksi huonosti sujunut vuosineljännes tai kokonainen vuosikaan ei ole järjestelmän kestävyyden kannalta kohtalokas. Lyhyen ajanjakson aikana syntyneet tuotot kertovat enemmän kyseisen aikavälin markkinaolosuhteista kuin työeläkevakuuttajien sijoitussuunnitelmien kestävyydestä ja toimivuudesta.

Työeläkesijoitusten tuotot vaihtelevat vuosittain – välillä hyvinkin paljon. Tuotot ovat kuitenkin olleet positiivisia muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Pidemmän aikavälin tuotot
Työeläkesijoitusten tuotot 5, 10, 20 ja 24 vuoden tarkastelujaksolla.

Työeläkevaroista ja niiden tuotoista on olemassa vertailukelpoista tietoa vuodesta 1997 alkaen. Jos sijoitustuottoja tarkastellaan tästä vuoden 1997 alusta vuoden 2020 loppuun ulottuvalla jaksolla, on koko toimialan keskimääräinen vuotuinen nimellistuotto ollut 5,9 prosenttia. Kun inflaation eli kuluttajahintojen nousun vaikutus poistetaan tästä nimellisestä tuotosta, päästään vastaavalla ajalla 4,3 prosentin vuotuiseen reaalituottoon.

Vastaavasti viimeisen kymmenen vuoden (2011–2020) ajalta on keksimääräinen vuotuinen nimellistuotto ollut 5,5 prosenttia ja reaalinen 4,3 prosenttia. Viimeisen viiden vuoden ajalta (2016–2020) keskimääräiset tuotot ovat puolestaan 5,5 prosenttia nimellisesti ja 4,7 prosenttia reaalisesti.

Eläketurvakeskus tekee työeläkkeiden kehityksestä ja eläkejärjestelmän kestävyydestä pitkän aikavälin laskelmia. Syksyllä 2016 julkaistuissa laskelmissa Eläketurvakeskus reagoi heikkoihin sijoitusnäkymiin ja erityisesti matalaan korkotasoon alentamalla työeläkejärjestelmän kestävyyslaskelmissa käytettyä reaalituotto-olettamaa aiemmasta 3,5 prosentista 3,0 prosenttiin seuraavan kymmenen vuoden ajalle. Keväällä 2019 julkaistuissa, uusimmissa laskelmissa reaalituotto-olettama alennettiin 2,5 prosenttiin vuosille 2019-2028, jonka jälkeen olettama palaa 3,5 prosenttiin.

Jos edellä kerrottua pitkän aikavälin (1997-2020) tuottoja verrataan tähän tuotto-olettamaan, on se ylitetty sekä 2,5 että 3,5 prosentin olettaman näkökulmasta.

Karkeasti voidaan sanoa, että mikäli rahastot tuottavat pitkällä aikavälillä keskimäärin tuotto-olettaman verran, ei nykyiseen työeläkemaksusuunnitelmaan tarvita muutosta. Mikäli rahastojen pitkän aikavälin keskimääräinen tuotto heikkenee puoli prosenttiyksikköä, niin eläkemaksuja on nostettava yhden prosenttiyksikön ja toisin päin.

Eri vuosien tuottoja on kuvattu tarkemmin Aikasarjat sijoitusten tuotoista -sivullamme.

Tuottojen tarkempaa muodostumista on puolestaan käsitelty Työeläkesijoitusten tuoton muodostuminen sekä Sijoituslajikohtaiset tuotot pitkällä aikavälillä -sivuillamme.

Sijoitustuottojen merkitys kasvussa…

Työeläkevarojen sijoittamisella ja sijoitusten tuotoilla on jatkossa entistä tärkeämpi rooli eläkkeiden rahoittamisessa, sillä eläkkeiden rahoituksen haasteellisimmat vuodet ovat vasta edessä. Eläkemenot suhteessa maksettujen palkkojen yhteismäärään ovat suurimmillaan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Syynä tähän on suomalaisten ikääntyminen.

Jatkossa yhä useampi eläke-euro maksetaan rahastoista, kun eläkemenot kasvavat vuosi vuodelta suuremmaksi kuin työeläkemaksuilla kerättävät tulot. Tämä on ollut yksi eläkerahastoinnin tarkoituskin.

Työeläkejärjestelmän kestävyyslaskelmissa on otettu huomioon nykyiset rahastot ja niistä saatavat tuotot.

… ja niin myös tuottojen löytämisen vaikeudet

Tuottojen saaminen on vaikeutunut sijoitusympäristössä, jossa korot ovat matalat ja turbulenssi osakemarkkinoilla on ajoittain lisääntynyt. Matalan inflaation ja heikohkon talouskasvun seurauksena keskuspankit ovat harjoittaneet elvyttävää rahapolitiikkaa. Tämän seurauksena niin rahamarkkina- kuin velkakirjojen korot ovat laskeneet selvästi viimeisten vuosien aikana.

Tuottojen metsästäminen ajaa työeläkevakuuttajia sijoittamaan entistä enemmän uusiin ja osin riskillisempiinkin sijoituskohteisiin. Uusien sijoituskohteiden hankinta on kuitenkin rajoitettua, sillä eläkevarat on lain mukaan sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Lisäksi yksityisalojen työeläkevakuuttajien riskinottoa rajoitetaan vakavaraisuussäännöksillä. Julkisilla aloilla sijoitustoimintaa puolestaan ohjataan eläkevakuuttajien hallintoelimissä tehdyillä päätöksillä siitä, missä rajoissa sijoitukset voivat kohdistua eri sijoituslajeihin.

Sijoitustuotot – mistä olikaan kyse?

  • Kerätyt työeläkemaksut ovat yksityisaloilla jääneet vuodesta 2013 alkaen eläkemenoja pienemmäksi. Julkisilla aloilla vastaava käänne tapahtui vuonna 2017. Erotus katetaan sijoitustuotoilla.
  • Sijoitustuotot eivät vaikuta maksettaviin eläkkeisiin. Sen sijaan ne vaikuttavat siihen, minkä suuruisia työeläkemaksuja työnantajilta ja työntekijöiltä on kerättävä.
  • Sijoitustuottoja arvioidaan vuosien, jopa vuosikymmenten aikajänteellä. Vuosien 1997–2020 välillä sijoitusten vuotuinen reaalituotto on ollut 4,3 prosenttia. Tämä ylittää Eläketurvakeskuksen laskelmissaan käyttämän tuotto-olettaman.