Siirry sisältöön

Sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Työeläkevakuuttajat Tela ry
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Rekisterin nimi

Sidosryhmärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Telan toimintaan kiinteästi liittyvien sidosryhmien informoiminen, palvelu ja muu yhteydenpito.

Henkilötietoja käytetään viestintään, vaikuttamistyöhön, koulutuksista ja tapahtumista tiedottamiseen, kutsujen lähettämiseen sekä selvityksiin, kyselyihin ja Telan oman toiminnan analysointiin.

Tietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai Telan oikeutettuun etuun.

Rekisteröityjen ryhmät

Rekisteriin tallennetaan seuraavien sidosryhmien edustajia:

 • valtion, kuntien, muiden julkisyhteisöjen ja Euroopan Unionin instituutioiden palveluksessa olevat virkamiehet
 • kansanedustajat, ministerit, Euroopan parlamentin jäsenet ja heidän avustajansa
 • ammatti- ja työnantajajärjestöt
 • puolueet ja niiden järjestöt
 • nuoriso- ja eläkeläisjärjestöt
 • toimittajat
 • muut, kuten esimerkiksi kotimaiset ja ulkomaiset yliopistot, tutkimuslaitokset, ajatuspajat ja järjestöt sekä organisaatiot
 • Telan jäsenten henkilöstö.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan sidosryhmien edustajista ja Telan jäsenten henkilöstöstä seuraavia tietoja:

 • henkilön nimi
 • henkilön edustama organisaatio
 • asema organisaatiossa
 • yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite ja yhteydenpitoon mahdollisesti liittyvät lisätiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yleisesti saatavilla olevista lähteistä. Sen lisäksi henkilötietoja saadaan työkontaktien ja henkilöiden omasta aloitteesta ja suostumuksella.

Henkilötietojen vastaanottajat

Tela luovuttaa tietoja henkilötietojen käsittelijänä toimivalle kolmannelle osapuolelle (CRM-järjestelmä), joka vastaa rekisterin hallinnasta henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen mukaisesti.

Tela ei luovuta tietoja oman toiminnan ulkopuoliseen käyttöön muuten kuin lainsäädännön sitä edellyttäessä.

Henkilötietojen säilytysaika tai kriteerit säilytysajan määrittämiselle

Tiedot poistetaan, kun Telalla ei enää ole yhteyttä rekisteröityyn eikä tarvetta säilyttää henkilötietoja tai jos rekisteröity pyytää tietojen poistamista. Rekisterin ajantasaisuus tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Sidosryhmäsuhteiden hoito ja ylläpito.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa käsittelyä siltä osin, kuin tietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu.

Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käsitellä automaattisesti eikä käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Henkilötietojen suojaaminen

Rekisteriä ylläpidetään ja suojataan erilaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Fyysinen pääsy tietoon rajataan käyttöoikeuksin.

Henkilötietojen käsittelijänä toimiva kolmas osapuoli (CRM-järjestelmä) vastaa rekisterin suojaamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen mukaisesti.

Telan tietoverkko ja laitteisto on suojattu teknisillä ratkaisuilla, kuten palomuurilla ja salasanasuojauksella. Varmistamme järjestelmien vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet.