Suomen työeläkejärjestelmä on osittain rahastoiva. Se tarkoittaa, että osa kunakin vuonna maksetuista työeläkemaksuista siirretään sivuun eli rahastoidaan tulevia vuosia varten.

Esimerkiksi yksityisaloilla rahastoon päätyy noin yksi euro kuudesta. Pääosa maksuista, noin viisi euroa kuudesta, käytetään suoraan maksussa olevien eläkkeiden rahoittamiseen.

Osittainen rahastointi koskee yksityisten alojen palkansaajien eläkejärjestelmiä. Myös julkisilla aloilla osa maksetuista työeläkemaksuista rahastoidaan, mutta rahastot ovat luonteeltaan puskurirahastoja, joiden avulla hillitään työeläkemaksujen nousupaineita tulevaisuudessa. Yrittäjä- ja maatalouseläkkeet ovat puhtaita jakojärjestelmiä, eli niihin ei liity varsinaista rahastointia. Rahoitusmalleja on kuvattu tarkemmin Työeläkkeiden rahoitus -sivullamme.

Tarkoituksena alentaa tulevia maksuja

Rahastoidut varat sijoitetaan rahoitusmarkkinoille. Sijoitustoiminnan tarkoituksena on alentaa tulevaisuudessa perittäviä työeläkemaksuja.

Pitkän aikavälin nyrkkisääntö on, että jos sijoitusten keskimääräinen vuosituotto kasvaa puoli prosenttiyksikköä, työeläkemaksu alenee yhden prosenttiyksikön.

Yhtälö toimii myös toisin päin. Jos sijoitustuotot alenevat pitkällä aikavälillä puoli prosenttiyksikköä, maksua on vastaavasti nostettava yhden prosenttiyksikön verran.

Sijoitukset hajautettava

Työeläkevakuuttajien on sijoitettava varansa tuottavasti ja turvaavasti. Se edellyttää sijoitusten hajauttamista riskiltään erilaisiin luokkiin. Sen lisäksi sijoituksia on hajautettava myös alueellisesti. Kaikkia eläkevaroja ei siksi voi sijoittaa vain Suomeen.

Karkeasti jaoteltuna yksi kolmasosa työeläkesijoituksista on Suomessa. Toinen kolmasosa on muissa euroalueen maissa, ja viimeinen kolmannes euroalueen ulkopuolisissa maissa, kuten esimerkiksi Ruotsissa, Sveitsissä, Iso-Britanniassa ja USA:ssa.

Työeläkesijoituksille tavoitellaan mahdollisimman hyvää tuottoa sallitulla riskillä. Työeläkevakuuttajien sijoitustoiminnassa ottamaa riskiä rajoitetaan yksityisten alojen työeläkevakuuttajia koskevilla vakavaraisuussäännöksillä.

Päätöksenteko itsenäistä

Kaikki työeläkevakuuttajat tekevät sijoituspäätöksensä itsenäisesti. Sijoituspäätöksistä vastaa viime kädessä kunkin työeläkevakuuttajan hallitus. Hallituksen tehtävänä on päättää työeläkevarojen sijoittamista koskevasta suunnitelmasta eli sijoitussuunnitelmasta. Se asettaa ylätason periaatteet sijoitustoiminnalle. Sijoitussuunnitelma kuvaa esimerkiksi sitä, mihin kohteisiin sijoitetaan ja minkälaista tuottoa niistä odotetaan. Lisäksi siinä arvioidaan sijoituksiin liittyviä riskejä.

Työeläkevakuuttajilla on kullakin erilainen sijoitussuunnitelma. Sijoitussuunnitelman laadinnassa huomioidaan työeläkevakuuttajia koskeva lainsäädäntö. Sijoitussuunnitelmat toimitetaan myös Finanssivalvonnalle.