Kuusi suurinta työeläkesijoittajaa julkaisevat osavuosiraporttinsa neljästi vuodessa, kuvaten aina kunkin vuosineljänneksen sijoitusjakauma- ja tuottotietoja. Näiden osavuosiraporttien pohjalta päivitämme oheiset työeläkevakuuttajakohtaiset osavuositiedot (niin kutsutut tuotto-riskitaulukot), joukkovelkakirjalainojen duraatiot sekä avoimen valuuttaposition luvut.

Sijoitusjakauma ja tuotot

Nämä niin kutsutut tuotto-riskitaulukot kertovat työeläkevakuuttajien sijoitusten jakauman ja tuotot prosentteina.

Perusjakauma kertoo sijoitusten yhteenlasketun markkina-arvon. Riskikorjattu jakauma puolestaan kertoo sijoitusten markkina-arvon tilanteessa, jossa otetaan huomioon auki olevien johdannaispositioiden vaikutus.

Karkeasti voidaan sanoa, että perusjakauma kertoo sijoitetun käteisen jakautumisen eri sijoituskohteisiin. Riskijakauma puolestaan kertoo tilanteesta, johon on päädytty, kun alla olevaa perusjakauman riskiasemaa on muutettu johdannaisilla.

Taulukoiden täyttö perustuu sijoitusten raportointiryhmämme laatimaan ohjeeseen:

Ohje tuottoriskitaulukon laadintaan (päivitetty 26.4.2017)ppt, 2 MB

Päivitämme sijoitusjakaumaa ja tuottoja kuvaavat taulukot sivuillemme sitä mukaan, kun tulostietoja julkistetaan.

Työeläkevakuuttajien osavuositiedoista kertovat lehdistötiedotteet löytyvät myös kootusti sivuillamme olevan tiedotekanavan kautta.

Suurimpien työeläkevakuuttajien joukkovelkakirjalainojen duraatiot

Duraatiolla tarkoitetaan korkoriskin osalta modifioitua duraatiota, joka kuvaa joukkovelkakirjalainasijoitusten herkkyyttä korkotason muutoksille.

Jos esimerkiksi duraatio on 4, tarkoittaa se sitä, että korkosijoituksen hinta muuttuu noin 4 prosenttia, jos korkotuotto eli sijoittajan tuottovaatimus muuttuu yhden prosenttiyksikön. Käytännössä mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on myös korkoriski.

Tietyissä tilanteissa esimerkiksi johdannaisten avulla duraatio voi olla myös negatiivinen. Negatiivisella duraatiolla voidaan varautua korkotason nousua vastaan. Korkotason noustessa (laskiessa) korkosijoitusten hinnat laskevat (nousevat).

Lisätietoja duraatiosta:

Hallituksen esitys laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta (1 luku, 3§ kohta 13 sivulla 19)

Finanssivalvonnan ohje duraation raportoinnista

Avoin valuuttapositio

Avoin valuuttapositio kuvaa työeläkevakuuttajien sijoitussalkkuun mahdollisesti kohdistuvia riskejä erityisesti valuuttariskin osalta. Luku ilmoitetaan prosentteina sijoitusten markkina-arvosta.

Avointen valuuttojen laskennassa selvitetään ensin valuutoittain, kuinka paljon sijoitussalkussa on eri valuutoissa noteerattuja sijoituksia. Sijoitukset muunnetaan tämän jälkeen euroiksi, ja jokaisen valuutan kohdalta vähennetään erikseen niihin kohdistuvat suojaukset. Eri valuuttoihin kohdistuva suojaus voi osittain jäädä vajaaksi tai suojaus ylittää alkuperäisen valuuttamääräisen sijoituksen. Luvut kuitenkin netotettaan toisiinsa nähden, minkä avulla saadaan selville koko sijoitussalkun avoin valuuttapositio.

Jos avoin valuuttapositio vieraissa valuutoissa (muissa kuin euroissa) on esimerkiksi 10 prosenttia koko sijoitussalkun markkina-arvosta, on kaikista sijoituksista tällöin 10 prosenttia sellaisia, joita ei ole suojattu johdannaisilla ja jotka siten altistuvat valuuttakurssien mahdollisille muutoksille.

Mitä isompi avoin valuuttapositio on, sitä suuremmat riskit sijoituksiin liittyy valuutan arvon laskiessa. Toisaalta ulkomaan valuutan arvon noustessa suhteessa euroon nousee sijoituksenkin arvo valuuttakomponentin osalta valuutan arvonmuutoksen verran. Avoin valuuttakurssi voi siis joko toimia positiivisessa tai negatiivisessa mielessä.

Tarkempi ohjeistus avoimen valuuttaposition laskennasta löytyy oheisesta ohjeesta (dia nro 12):

Ohje tuottoriskitaulukon laadintaan (päivitetty 26.4.2017)ppt, 2 MB