17.05.2018

Ytimessä: Työeläke on ansiosidonnainen, mitä se tarkoittaa palkansaajille?

Suomalaisen eläketurvan periaatteista on sovittu vuosikymmeniä sitten. Yksi näistä periaatteista on työeläkkeen ansiosidonnaisuus: eläkettä saa työansioiden mukaan.

Eläkeajan pääasiallinen turva on työeläke, jonka määrä on jokaisella yksilöllinen. Eläke riippuu omista, työuran aikaisista ansioista. Eläke karttuu kaikille työntekijöille samojen periaatteiden mukaan. Eläkettä maksetaan koko eläkkeellä olon ajan.

Kaikesta Suomessa tehdystä ansiotyöstä, josta kertyy palkkaa vähintään 58,19 euroa (vuoden 2017 taso) kuukaudessa kerryttää työeläkettä. Esimerkiksi pääomatulot eivät vaikuta eläkkeeseen. Työeläkkeen tavoitteena on turvata työuran aikaisen toimeentulon kohtuullinen säilyminen myös eläkeaikana.

Eri elämäntilanteista johtuva poissaolo työstä huomioidaan eläkkeen laskennassa. Työnteon lisäksi työeläkettä kertyy myös

  • opiskelun,
  • ansiosidonnaisen työttömyysjakson,
  • vanhempainvapaan,
  • alle 3-vuotiaan lapsen kodinhoitotuen ja
  • vuorotteluvapaan ajalta.

Edellytyksenä näiden palkattomien jaksojen eläkekarttumiin on, että henkilöllä on jossain vaiheessa työuraa työeläkkeeseen oikeuttavia ansiotuloja yhteensä vähintään 17 480,28 euroa (vuoden 2018 tasossa).

Vuoden 2017 eläkeuudistuksessa päätettiin, että työntekijöiden eläkkeen karttumisikä alkaa 17-vuotiaana ja yrittäjien 18-vuotiaana. Mahdollisuus eläkkeen kerryttämiseen alkaa vuoden 2017 alusta lukien 17 vuotta täyttämistä seuraavan kuukauden alussa, ja päättyy sen kuukauden lopussa, kun henkilö täyttää 68 vuotta.

Jos eläkettä ei hae 68-vuotiaana, saa eläkkeeseen tällöin lykkäyskorotusta. Myös eläkkeellä ollessa tehdystä työstä kertyy lisää eläkettä aina 68 ikävuoteen asti. Karttuma on tällöin kuitenkin aina 1,5 prosenttia vuodessa, iästä riippumatta. Vanhuuseläkkeellä työtä voi tehdä vapaasti oman tahdon mukaan.

Jos työeläkkeen määrä jää pieneksi, Suomessa asuva henkilö voi saada sen lisäksi kansaneläkettä ja takuueläkettä. Ne ovat Kelan eli Kansaneläkelaitoksen maksamia perusturvaan kuuluvia etuuksia.