Esittelemme tällä sivulla tarkalla sijoitusluokkajaolla työeläkeyhtiöiden ryhmäkohtaiset, pitkien ajanjaksojen tuottokeskiarvot. Muiden eläkevakuuttajaryhmien, julkisalojen eläkevakuuttajien sekä eläkesäätiöiden ja -kassojen, osalta pitkien tuottoajanjaksojen ryhmäkeskiarvot esitetään suppeammalla sijoitusluokkajaolla Tuottoyhteenvedot-sivullamme.

Sivulla esitettyjen kuvien taustalla oleva aineisto on saatavilla tällä laajemmalla sijoitusluokkajaolla vain kuudelta suurimmalta työeläkesijoittajalta Työeläkevakuuttajakohtaiset osavuositiedot -sivullamme. Pienimpien työeläkesijoittajien osalta ei siis toistaiseksi pystytä näitä ryhmäkeskiarvoja esittämään.

Työeläkeyhtiöiden osalta laskennassa ovat seuraavat työeläkeyhtiötä: Elo 1 , Veritas, Etera 2, Ilmarinen ja Varma. Näiden toimijoiden hallinnoimien työeläkevarojen osuus on noin 99,7 prosenttia kaikkien työeläkeyhtiöiden hallinnoimien työeläkevarojen kokonaismäärästä.

  • 1 Ryhmätuotoissa on mukana Elo 1.1.2014 alkaen ja tätä ennen Elon edeltäjät Eläke-Fennia ja LähiTapiola Eläkeyhtiö
  • 2 Etera fuusioitui Ilmarisen kanssa vuoden 2018 alussa

Työeläkeyhtiöt

Työeläkeyhtiöiden ryhmäkohtaiset nimelliset tuottokeskiarvot on esitetty kokonaistasolla sekä pää- ja alasijoitusluokittain samalla jaottelulla kuin neljänneksittäin julkaistavissa tiedoissa.

Sijoitusten keskimääräiset ryhmäkohtaiset tuotot on laskettu eripituisilta ajanjaksoilta: 1, 3, 5 ja 10 vuotta. Vuosittaiset tuottoluvut ovat pääomapainotettuja tuottoja (MWR). Näistä vuosittaisista tuottoluvuista on geometrisella keskiarvo–laskennalla päästy pidempien aikaperiodien keskimääräisiin vuosittaisiin tuottolukuihin (TWR).

Havaintoja tuottokeskiarvoista vuosilta 2009-2018

Neljän suurimman työeläkeyhtiön sijoitustuottojen kehitys kokonaistasolla on ollut melko hyvä pidemmillä viiden (2014–2018) ja kymmenen vuoden (2009–2018) ajanjaksoilla.

Korkosijoitukset ovat tuottaneet melko tasaisesti vuosien 2009–2018 välillä. Tosin vuosi 2018 oli poikkeus, kun korkosijoitukset tuottivat -0,8 prosenttia. Pitkällä aikavälillä korkosijoituksista on haastava saada tuottoja, sillä yleinen korkotaso on ollut hyvin alhainen jo jonkin aikaa.

Viime aikoina osakemarkkinoita on tukenut hyvät talousluvut eri mantereilta. Keskuspankkien pitkään jatkuneen elvyttävän rahapolitiikan seurauksena kehittyneiden maiden valtionlainojen korot ovat painuneet ennätysalhaisille tasoille. Tästä johtuen niistä tulevaisuudessa odotetut tuotot ovat pienentyneet.

Osakesijoitusten kohdalla nähdään heikomman vuoden 2018 vaikutus; osakkeet ovat jakautuneet kahteen luokkaan. Pääomasijoitukset ja erityisesti noteeraamattomat osakkeet tuottavat hyvin, vaikka noteeratuissa osakkeissa arvonvaihtelu olisikin suurta. Pääomasijoitukset ja noteeraamattomat osakesijoitukset ovat hyviä salkun kokonaisriskin hajauttajia, kun päivittäisen pörssikaupankäynnin kohteina olevien noteerattujen osakkeiden arvot voivat vaihdella voimakkaasti yleisen markkinakehityksen myötä.

Noteerattujen osakkeiden vaikutus osakesijoitusten kokonaistuottoon on merkittävä, sillä kaikista eläkevakuutusyhtiöiden osakesijoituksista vuosina 2009–2018 on ollut noteerattuja osakkeita 75–85 prosenttia. Myös noteerattujen osakkeiden vaikutus kokonaistuottoihin on merkittävä, sillä kaikista eläkevakuutusyhtiöiden sijoituksista vuosina 2009–2018 on noteerattujen osakkeiden osuus ollut 24–35 prosenttia. Vuonna 2018 osuus oli 33 prosenttia.

Kiinteistösijoitukset ovat tuoneet tasaisen tuoton ja turvanneet sijoitetun pääoman inflaatiolta. Lukuun ottamatta kymmenen vuoden jaksoa 2009–2018 suorien kiinteistösijoitusten tuotot ovat jääneet jälkeen kiinteistösijoitusrahastojen ja yhteissijoitusten tuotoista.

Muut sijoitukset koostuvat niin sanotuista vaihtoehtoisista sijoituksista. Näiden sijoitusten tuotot ovat valtaosin hedge-rahastosijoitusten tuomia tuottoja. Muiden sijoitusten alaluokkien, hyödyke- ja muiden sijoitusten, osalta tuottosarjoja on heikosti saatavilla. Tämä johtuu siitä, että näiden luokkien ryhmäkeskiarvoja ei ole saatavilla kaikilta vuosilta 2009-2018. Näin ollen keskiarvoja ei voi laskea ajanjaksoille, jotka sisältävät näitä puuttuvia vuosia.