Esittelemme tällä sivulla tarkalla sijoitusluokkajaolla työeläkeyhtiöiden ryhmäkohtaiset, pitkien ajanjaksojen tuottokeskiarvot. Muiden eläkevakuuttajaryhmien, julkisalojen eläkevakuuttajien sekä eläkesäätiöiden ja -kassojen, osalta pitkien tuottoajanjaksojen ryhmäkeskiarvot esitetään suppeammalla sijoitusluokkajaolla Tuottoyhteenvedot-sivullamme.

Sivulla esitettyjen kuvien taustalla oleva aineisto on saatavilla tällä, laajalla sijoitusluokkajaolla, vain seitsemältä suurimmalta työeläkesijoittajalta Työeläkevakuuttajakohtaiset osavuositiedot -sivullamme.

Pienimpien työeläkesijoittajien osalta ei siis toistaiseksi pystytä näitä ryhmäkeskiarvoja esittämään. Työeläkeyhtiöiden osalta laskennassa ovat viisi suurinta työeläkeyhtiötä: Elo 1 , Veritas, Etera 2, Ilmarinen ja Varma. Näiden toimijoiden hallinnoimien työeläkevarojen osuus on noin 99,7 prosenttia kaikkien työeläkeyhtiöiden hallinnoimien työeläkevarojen kokonaismäärästä.

  • 1 Ryhmätuotoissa on mukana Elo 1.1.2014 alkaen ja tätä ennen Elon edeltäjät Eläke-Fennia ja LähiTapiola Eläkeyhtiö
  • 2 Ryhmätuotoista poistuu Etera 1.1.2018 alkaen. Etera fuusioitui Ilmarisen kanssa vuoden 2018 alussa

Työeläkeyhtiöt

Työeläkeyhtiöiden ryhmäkohtaiset nimelliset tuottokeskiarvot on esitetty kokonaistasolla sekä pää- ja alasijoitusluokittain samalla jaottelulla kuin neljänneksittäin julkaistavissa tiedoissa.

Sijoitusten keskimääräiset ryhmäkohtaiset tuotot on laskettu eripituisilta ajanjaksoilta: 1, 3, 5 ja 10 vuotta. Vuosittaiset tuottoluvut ovat pääomapainotettuja tuottoja (MWR). Näistä vuosittaisista tuottoluvuista on geometrisella keskiarvo–laskennalla päästy pidempien aikaperiodien keskimääräisiin vuosittaisiin tuottolukuihin (TWR).

Havaintoja tuottokeskiarvoista vuosilta 2008-2017

Viiden suurimman työeläkeyhtiön sijoitustuottojen kehitys kokonaistasolla on ollut melko hyvä pidemmillä ajanjaksoilla, vaikka heikkojen sijoitusvuosien 2008 ja 2011 vaikutus näkyy kymmenen vuoden ajanjaksolla (2008-2017).

Korkosijoitukset ovat tuottaneet melko tasaisesti vuosien 2008–2017 välillä. Tosin vuosi 2015 oli poikkeus, kun korkosijoitukset tuottivat hyvin maltilliset 0,5 prosenttia. Pitkällä aikavälillä viime vuodesta eteenpäin korkeita tuottoja korkosijoituksista on haastava saada siitä näkökulmasta katsuttuna, että yleinen korkotaso on ollut hyvin alhainen jo jonkin aikaa. Edellisvuosien tapaan vuonna 2017 tuotot ovat olleet kiven alla etenkin kehittyneiden maiden valtionlainoissa, mutta tuotot kehittyvien maiden valtionlainoissa ja riskillisten yrityslainojen kohdalla ovat olleet vielä kohtuullisella tasolla.

Viime aikoina osakemarkkinoita on tukenut hyvät talousluvut eri mantereilta. Keskuspankkien pitkään jatkuneen elvyttävän rahapolitiikan seurauksena kehittyneiden maiden valtionlainojen korot ovat painuneet ennätysalhaisille tasoille. Tästä johtuen niistä tulevaisuudessa odotetut tuotot ovat pienentyneet.

Osakesijoitusten kohdalla nähdään erittäin hyvin kriisivuosien 2008 ja 2011 vaikutus; osakkeet ovat jakautuneet kahteen luokkaan. Pääomasijoitukset ja erityisesti noteeraamattomat osakkeet tuottavat hyvin, vaikka noteeratuissa osakkeissa arvonvaihtelu olisikin suurta. Pääomasijoitukset ja noteeraamattomat osakesijoitukset ovat hyviä salkun kokonaisriskin hajauttajia, kun pörssikaupankäynnin kohteina olevien noteerattujen osakkeiden arvot voivat vaihdella voimakkaasti yleisen markkinakehityksen myötä. Noteerattujen osakkeiden vaikutus osakesijoitusten kokonaistuottoon on merkittävä, sillä kaikista eläkevakuutusyhtiöiden osakesijoituksista vuosina 2008–2017 on ollut noteerattuja osakkeita 78–90 prosenttia. Myös noteerattujen osakkeiden vaikutus kokonaistuottoihin on merkittävä, sillä kaikista eläkevakuutusyhtiöiden sijoituksista vuosina 2008–2017 (pois lukien vuosi 2008) on noteerattujen osakkeiden osuus ollut 24–35 prosenttia. Vuonna 2008 osuus tippui finanssikriisin seurauksena 16 prosenttiin. Vuonna 2017 osuus oli 34 prosenttia.

Kiinteistösijoitukset ovat tuoneet tasaisen tuoton ja turvanneet sijoitetun pääoman inflaatiolta. Lyhyemmillä aikaperiodeilla, viimeisten viiden vuoden aikana, suorien kiinteistösijoitusten tuotot ovat jääneet jälkeen kiinteistösijoitusrahastojen ja yhteissijoitusten tuotoista. Pidemmällä aikaperiodilla, kymmenen vuoden aikana, suorien kiinteistösijoitusten tuotot ovat sen sijaan selvästi paremmat.

Muut sijoitukset koostuvat niin sanotuista vaihtoehtoisista sijoituksista. Näiden sijoitusten tuotot ovat valtaosin hedge-rahastosijoitusten tuomia tuottoja. Muiden sijoitusten alaluokkien, hyödyke- ja muiden sijoitusten, osalta tuottosarjoja on heikosti saatavilla. Tämä johtuu siitä, että näiden luokkien ryhmäkeskiarvoja ei ole saatavilla kaikilta vuosilta 2008-2017. Näin ollen keskiarvoja ei voi laskea ajanjaksoille, jotka sisältävät näitä puuttuvia vuosia.