Esittelemme tällä sivulla tarkalla sijoitusluokkajaolla työeläkeyhtiöiden ryhmäkohtaiset, pitkien ajanjaksojen tuottokeskiarvot. Muiden eläkevakuuttajaryhmien, julkisalojen eläkevakuuttajien sekä eläkesäätiöiden ja -kassojen, osalta pitkien tuottoajanjaksojen ryhmäkeskiarvot esitetään suppeammalla sijoitusluokkajaolla Tuottoyhteenvedot-sivullamme.

Sivulla esitettyjen kuvien taustalla oleva aineisto on saatavilla tällä laajemmalla sijoitusluokkajaolla vain kuudelta suurimmalta työeläkesijoittajalta Työeläkevakuuttajakohtaiset osavuositiedot -sivullamme. Pienimpien työeläkesijoittajien osalta ei siis toistaiseksi pystytä näitä ryhmäkeskiarvoja esittämään.

Työeläkeyhtiöiden osalta laskennassa ovat seuraavat työeläkeyhtiötä: Elo 1 , Veritas, Etera 2, Ilmarinen ja Varma.

  • 1 Ryhmätuotoissa on mukana Elo 1.1.2014 alkaen ja tätä ennen Elon edeltäjät Eläke-Fennia ja LähiTapiola Eläkeyhtiö
  • 2 Etera fuusioitui Ilmarisen kanssa vuoden 2018 alussa

Työeläkeyhtiöt

Työeläkeyhtiöiden ryhmäkohtaiset nimelliset tuottokeskiarvot on esitetty kokonaistasolla sekä pää- ja alasijoitusluokittain samalla jaottelulla kuin neljänneksittäin julkaistavissa tiedoissa.

Sijoitusten keskimääräiset ryhmäkohtaiset tuotot on laskettu eripituisilta ajanjaksoilta: 1, 3, 5 ja 10 vuotta. Vuosittaiset tuottoluvut ovat pääomapainotettuja tuottoja (MWR). Näistä vuosittaisista tuottoluvuista on geometrisella keskiarvo–laskennalla päästy pidempien aikaperiodien keskimääräisiin vuosittaisiin tuottolukuihin (TWR).

Havaintoja tuottokeskiarvoista vuosilta 2011-2020

Työeläkeyhtiöiden sijoitustuottojen kehitys kokonaistasolla on ollut melko hyvä pidemmillä viiden (2016–2020) ja kymmenen vuoden (2011–2020) ajanjaksoilla.

Korkosijoitukset ovat tuottaneet melko tasaisesti vuosien 2011–2020 välillä. Tosin vuodet 2018 ja 2019 olivat poikkeuksia, kun korkosijoitukset tuottivat ensin -0,8 ja sitten 5,0 prosenttia. Pitkällä aikavälillä korkosijoituksista on haastavaa saada tuottoja, sillä yleinen korkotaso on ollut alhainen jo vuosia.

Viime vuonna osakemarkkinoita tukivat ensin voimakkaat elvytystoimet sekä loppuvuoden uutiset rokotekehityksen edistymisestä. Keskuspankkien pitkään jatkuneen elvyttävän rahapolitiikan seurauksena kehittyneiden maiden valtionlainojen korot ovat painuneet ennätysalhaisille tasoille. Tästä johtuen korkosijoitusten tulevaisuuden tuotto-odotukset ovat laskeneet.

Osakesijoitusten kohdalla näkyy viime vuodelle koronasta huolimatta varsin tyydyttävä tuotto. Osaketyyppiset sijoitukset voidaan jakaa kahteen luokkaan. Pääomasijoitukset ja erityisesti noteeraamattomat osakkeet tuottavat tasaisemmin, vaikka noteeratuissa osakkeissa lyhyen aikavälin arvonvaihtelu olisikin suurta. Pääomasijoitukset ja noteeraamattomat osakesijoitukset ovat hyviä salkun vakauttajia, silloin kun päivittäisen pörssikaupankäynnin kohteina olevien noteerattujen osakkeiden arvot vaihtelevat voimakkaasti.

Noteerattujen osakkeiden vaikutus osakesijoitusten kokonaistuottoon on merkittävä, sillä kaikista eläkevakuutusyhtiöiden osakesijoituksista vuosina 2011–2020 on ollut noteerattuja osakkeita 75–85 prosenttia. Noteerattujen osakkeiden vaikutus myös kokonaistuottoihin on merkittävä, sillä kaikista eläkevakuutusyhtiöiden sijoituksista vuosina 2011–2020 on noteerattujen osakkeiden osuus ollut 30–40 prosenttia. Vuonna 2020 osuus oli 40 prosenttia.

Kiinteistösijoitukset ovat heikompaa viime vuotta lukuun ottamatta tuoneet tasaista tuottoa ja turvanneet sijoitettua pääomaa inflaatiolta. Vuosia 2019-2020 lukuun ottamatta suorien kiinteistösijoitusten tuotot ovat jääneet jälkeen kiinteistösijoitusrahastojen ja yhteissijoitusten tuotoista.

Muut sijoitukset koostuvat niin sanotuista vaihtoehtoisista sijoituksista. Näiden sijoitusten tuotot ovat valtaosin hedgerahastosijoituksista saatavia tuottoja. Kymmenen vuoden tarkastelujaksolla hedgerahastot ovat tuottaneet melko tasaisesti. Hedgerahastojen tuotto sijoittuu korko- ja osakesijoitusten välimaastoon, mutta siihen päästään yleensä hieman matalammalla korrelaatiolla.