Av våra dataskyddsbeskrivningar framgår den personuppgiftsansvarige, registrens namn, ändamålet med och grunden för behandlingen av personuppgifter, de uppgifter som registreras, utlämnandet av uppgifter och kontaktpersonerna. Kontaktpersonen ansvarar för förfrågningar om registret.

Den registrerade har rätt att få veta huruvida uppgifter som rör honom eller henne har lagrats i registret. Den registrerade kan kontrollera sina uppgifter, begära rättelse av en felaktig uppgift eller exempelvis att föråldrade uppgifter raderas.

Vi har följande registerbeskrivningar:

Registerbeskrivningarna finns i sin helhet bakom respektive länk.

Rätt till insyn

Var och en har rätt att få veta vilka uppgifter om honom eller henne som har registrerats i ett personregister. Rätten till insyn ska användas personligen och kan inte utövas genom ombud.

Rätten till insyn är avgiftsfri en gång om året. Begäran om utövande av rätten till insyn ska göras skriftligen och bestyrkas med den registrerades underskrift. Begäran kan lämnas in per post eller e-post till adressen tela(at)tela.fi.

För att kunna erhålla den registrerades uppgifter bör av begäran framgå namn, adress samt vilka personuppgifter som den registrerade önskar kontrollera eller om kontrollen gäller alla uppgifter om personen i fråga. Uppgifterna lämnas skriftligen till den adress som den registrerade uppgett.

Rättelse av en uppgift

Den registeransvarige utplånar, rättar eller kompletterar på eget initiativ eller på begäran av personen uppgifter som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade. Rättelseyrkande ska göras skriftligen. Begäran om rättelse av uppgifter kan också lämnas in per e-post på adressen tela(at)tela.fi.

Utplåning av uppgifter från registret

Den registrerade har rätt att förbjuda behandling av uppgifter som gäller honom eller henne själv för direktreklam eller annan direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar eller personmatrikel och släktforskning. Uppgifterna kan utplånas från registret på personens begäran. Begäran om utplåning av uppgifter ska skickas till adressen tela(at)tela.fi.

Användning av cookies

Vi använder cookies för att följa upp trafiken på vår webbplats med hjälp av webbstatistik. Vi använder cookies för att ge en bättre besöksupplevelse och göra det lättare att hitta information. Vi använder Google Analytics och Hotjar på webbplatsen.

Hur fungerar cookies?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen lagrar på besökarens dator. Cookies används för att möjliggöra olika funktioner för användarna. Med hjälp av den information som de innehåller kan vi följa upp användarens sökhistorik, när användaren besöker en annan webbplats som använder samma cookie.

Hurdana cookies använder vi?

Vi samlar in och analyserar bl.a. följande uppgifter:

  • IP-adress
  • Webbläsare
  • Klockslag
  • Operativsystem
  • Från vilken webbadress personen kommit
  • Vilka sidor som använts

Det finns två typer av cookies. De kan vara temporära eller permanenta. Temporära cookies försvinner från datorn när webbläsaren stängs. Permanenta cookies stannar kvar en längre, på förhand fastställd tid. Vi kan använda både temporära och permanenta cookies. Vissa cookies är nödvändiga för den tekniska funktionen och användningen av webbsidorna. All insamlad information är anonym och funktioner på nätet kan inte kopplas till en bestämd person med hjälp av uppgifterna.

Hur stänger jag av cookies?

Om du inte vill tillåta att dina uppgifter samlas in, kan du blockera cookies i din webbläsare genom att ladda ner en plugin (Google Analytics Opt-out) som förhindrar användningen av Google Analytics. När du har Google Analytics Opt-out aktiverad i webbläsaren skickas ingen information till Google Analytics. Den är en global opt-out och gäller alla webbplatser som använder Google Analytics.