Registerbeskrivning enligt EU:s databeskyddsförordning

Personuppgiftsansvarig

Arbetspensionsförsäkrarna Tela rf
Salomonsgatan 17 B
00100 Helsingfors

Kontaktperson i registerärenden

Jenni Heino, tfn 040 170 4656, jenni.heino(at)tela.fi

Registrets namn

Anmälda till evenemang

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Anmälan till kurser och andra evenemang som ordnats av Tela. Utskick av inbjudan, kursmaterial och responsenkäter till deltagarna samt ordnande av eventuell matservering.

Grund för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke.

Kategorier av personuppgifter

Kursdeltagare

Anmälda till evenemang

Registrets datainnehåll

I registret lagras följande uppgifter om personer som deltar i kurser och övriga evenemang:

  • Namn
  • Den organisation som personen företräder
  • Ställning i organisationen
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Eventuell specialdiet

Mottagare av personuppgifter

Tela lämnar inte ut uppgifter för användning utanför sin egen verksamhet annat än när lagstiftningen förutsätter utlämnande av uppgifter till myndigheterna. Tela är inte en kommersiell aktör.

Lagringsperiod för personuppgifter eller kriterier för att fastställa lagringsperioden

Personuppgifterna lagras under den tid som evenemanget och uppföljningen pågår.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av uppgifter eller begränsning av behandling som rör honom eller henne samt rätt till dataportabilitet, om behandlingen sker automatiskt.

Automatiserat beslutsfattande

Personuppgifter behandlas inte automatiskt och automatiserat beslutsfattande används inte.

Rätt att återkalla samtycke

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen, om han eller hon anser att behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne bryter mot dataskyddsförordningen.

Regelmässiga uppgiftskällor

Personuppgifter samlas in i enlighet med den registrerades egen anmälan och med den regsitrerades samtycke från personerna själva.

Skydd av personuppgifter

Registret upprätthålls och skyddas genom olika tekniska och organisatoriska åtgärder. Telas datanät och apparatur är skyddade med tekniska lösningar, såsom brandväggar och lösenord. Vi säkerställer systemens feltolerans och möjligheterna att återställa data.