Registerbeskrivning enligt EU:s databeskyddsförordning

Personuppgiftsansvarig

Arbetspensionsförsäkrarna Tela rf
Salomonsgatan 17 B
00100 Helsingfors

Kontaktperson i registerärenden

Pirjo Sved, tfn 044 541 5880, pirjo.sved(at)tela.fi

Registrets namn

Grupper i anslutning till Telas verksamhet och förvaltning

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Tela är en intressebevakningsorganisation, till vars verksamhet olika organ är nära anknutna.

Den utbildning för arbetspensionsbolagens förvaltningsmedlemmar som Tela ordnar baserar sig på Finansinspektionens krav. Över kursdeltagarna förs bok och deltagarna ges intyg.

Grund för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på de registrerades samtycke eller Telas berättigade intresse.

Kategorier av personuppgifter/Kategorier av registrerade

 • Telas styrelseledamöter
 • Medlemmar i Telas delegationer, expertgrupper och ad hoc-grupper
 • Användare av Telas extranät
 • Användare av Telas statistiksystem
 • Deltagare i Telas förvaltningsutbildning

Registrets datainnehåll

I registret lagras följande uppgifter om organ och systemens användare:

 • Namn
 • Den organisation som personen företräder
 • Ställning i organisationen
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Postadress
 • Eventuell specialdiet i samband med styrelsens seminarier och förvaltningsutbildning

Mottagare av personuppgifter

Tela lämnar inte ut uppgifter för användning utanför sin egen verksamhet annat än när lagstiftningen förutsätter utlämnande av uppgifter till myndigheterna. Tela är inte en kommersiell aktör.

Lagringsperiod för personuppgifter eller kriterier för att fastställa lagringsperioden

Personuppgifterna lagras så länge som personen deltar i Telas verksamhet. Behovet av att lagra personuppgifterna kontrolleras årligen.

Den personregisteransvariges berättigade intresse

De registrerade deltar i verksamhet som ordnas av Tela.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av uppgifter eller begränsning av behandling som rör honom eller henne. Den registrerade har också rätt att invända mot behandling till den del som behandlingen baserar sig på den personregisteransvariges berättigade intresse. Personen har dessutom rätt till dataportabilitet, om behandlingen sker automatiskt.

Automatiserat beslutsfattande

Personuppgifter behandlas inte automatiskt och automatiserat beslutsfattande används inte.

Rätt att återkalla samtycke

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen, om han eller hon anser att behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne bryter mot dataskyddsförordningen.

Regelmässiga uppgiftskällor

Personuppgifter samlas in med den registrerades samtycke i enlighet med arbetsgivarens eller personens egen anmälan från personerna själva.

Skydd av personuppgifter

Registret upprätthålls och skyddas genom olika tekniska och organisatoriska åtgärder. Telas datanät och apparatur är skyddade med tekniska lösningar, såsom brandväggar och lösenord. Tela säkerställer systemens feltolerans och möjligheterna att återställa data.