Siirry sisältöön

Toimintamme vuonna 2011

Toimintavuoden keskiössä oli muun muassa eduskuntavaaleihin ja hallitusohjelmaan vaikuttaminen. Järjestimme kansanedustajaehdokkaille alueellisia työeläkekouluja, ja osallistuimme eläketurvasta käytyyn poliittiseen keskusteluun. Teimme myös työmarkkinajärjestöjen aktiiveihin ja kansalaisiin kohdistuvaa tiedotustyötä sekä osallistuimme sosiaali- ja terveysministeriön alaisten lainsäädäntöhankkeiden valmisteluun. Syksyllä saimme myös uuden toimitusjohtajan.

Toimintakatsauksen sisältö:

I Hallinto ja henkilöstö

Toimitusjohtajamme vaihtui syksyllä. Pitkäaikainen toimitusjohtajamme Esa Swanljung siirtyi eläkkeelle ja uutena toimitusjohtajana aloitti 1.9 lukien Suvi-Anne Siimes.

Hallituksemme päätti loppusyksystä toimintamme kehittämisestä ja strategiaprosessin käynnistämisestä. Samassa yhteydessä hallitus valtuutti toimitusjohtajamme suunnittelemaan mahdollisen organisaatiouudistuksen sekä aloittamaan ja täyttämään tarvittavat yhteistoimintalain mukaiset velvoitteet. Kehittämisen tavoitteeksi asetettiin Telan asiantuntijuuden vahvistaminen ja edunvalvonnan vaikuttavuuden lisääminen.

Palveluksessamme oli vuoden 2011 lopussa 23 henkilöä. Toimintamme kokonaiskustannukset olivat 4 348 962,56 euroa.

II Edunvalvonta

Edunvalvontamme muodostui vuonna 2011 eduskuntavaaleihin ja hallitusohjelmaan vaikuttamisesta, sosiaali- ja terveysministeriön valmistelussa olleiden lainsäädäntöhankkeiden valmisteluun osallistumisesta, työeläkkeisiin liittyneisiin EU-asioihin vaikutatmisesta sekä edunvalvontaa palvelleesta viestinnästä.

Lausunnot

Annoimme toimintavuoden aikana yhteensä 8 lausuntoa eri ministeriöille (sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, oikeusministeriö) ja Finanssivalvonnalle. Sen lisäksi annoimme useita lausuntoja myös eduskunnan valiokunnille sekä eri ministeriöille valtioneuvoston U-kirjelmistä.

Eduskuntavaalit ja hallitusohjelmaan vaikuttaminen

Järjestimme kansanedustajaehdokkaille alueellisia työeläkekouluja ja laadimme heidän käyttöönsä ”Työeläke – elämän mittainen koulu” –tietopaketin. Osallistuimme eläketurvasta käytävään poliittiseen keskusteluun mm. taitetun indeksin osalta. Jaoimme tietoa myös puolueiden johtohenkilöille sekä vaalien jälkeen pidettyjen hallitusneuvottelujen neuvottelijoille.

Työuratyöryhmien työ

Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Rantalan johdolla toiminut kolmikantainen työuratyöryhmä, varhaista puuttumista ja työhyvinvoinnin mahdollisuuksia selvittänyt työryhmä, työterveyshuollon kehittämistä selvittänyt työryhmä sekä työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalveluiden kehittämistyöryhmä jättivät esityksensä sosiaali- ja terveysministerille maaliskuussa 2011. Seurasimme työryhmien työtä ja jaoimme tietoa työryhmien esityksistä ja niiden taustalla olleista asiantuntijaselvityksistä.

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisten lainsäädäntöhankkeiden valmisteluun osallistuminen

Vakavaraisuussääntelyn uudistaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti maaliskuussa yksityisten alojen työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyä kehittävän työryhmän sekä sen avuksi kolme alaryhmää.

Meillä oli edustus ministeriön työryhmässä ja sen jäsenyhteisöillä alaryhmissä. Perustimme edustajiemme tueksi myös oman vakavaraisuusvalmistelua tukevan taustaryhmämme. Sen toimintaan osallistuivat omien jäsentemme lisäksi myös Eläketurvakeskuksen ja Finanssialan keskusliiton asiantuntijat.

Solvenssi II -direktiivin kansallinen voimaansaattaminen

Meillä oli edustus myös sosiaali- ja terveysministeriössä syksystä 2009 lähtien toimineessa Solvenssi II-työryhmässä. Ryhmän työ päättyi vuoden lopussa.

Työeläkkeiden indeksijärjestelmää arvioiva työryhmä

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti loppusyksystä työryhmän arvioimaan työeläkeindeksijärjestelmän muutostarpeita. Edustajamme nimettiin työryhmän jäseneksi.

Työeläkejärjestelmän kilpailukysymykset

Sosiaali- ja tevreysministeriö jatkoi toimintavuoden aikana työeläkejärjestelmän kilpailukysymysten valmistelua. Seurasimme asian valmistelua. Työeläkejärjestelmäkilpailun toimivuus –arviomuistio valmistui vuoden lopussa. Muistioon liittyvä lausuntokierros siirtyi kuitenkin vuoden 2012 puolelle.

Työeläkkeisiin liittyneet EU-asiat

Lisäeläkerahastodirektiivin soveltamisala ja Työntekijän eläkelaki TyEL

EU:n komissio pyysi huhtikuussa 2011 Euroopan uudelta vakuutus- ja lisäeläkevakuutusviranomaiselta EIOPA:lta kannanottoa lisäeläkerahastodirektiivin (IORP) uudistamisesta. Komission kysymys koski mm. direktiivin soveltamisalan laajentamista nykyisestä rahastoivasta lisäeläketurvasta.

EIOPA:n vastausluonnoksen mukaan IORP:n vakavaraisuusmalli saatettaisiin voida ulottaa koskemaan myös TyEL-vakuuttajia. Kiinnitimme EIOPA:lle antamassamme vastauksessa huomiota siihen, että TyEL:n asema on järjestetty liittymissopimuksen perusteella ja että nykytilannetta ei tule mielestämme muuttaa IORP-direktiivin muutoksin.

EU:n eläkepolitiikan valkoinen kirja

EU:n komissio valmisteli vuoden 2011 aikana myös niin kutsuttua valkoista kirjaa eläkkeistä. Sen antaminen lykkääntyi useaan otteeseen syksyn aikana ja valkoinen kirja annettiin vasta helmikuussa 2012.

III Muu toiminta

Muu toimintamme muodostui eläketiedotuksesta, jäsenyhteisöillemme ja muille tahoille järjestämästämme koulutuksesta, tutkimuksista sekä erilaisten sijoitustilastojen laadintaan liittyneistä tehtävistä.

Eläketiedotus

Teimme vuoden 2011 aikana työmarkkinajärjestöjen aktiiveihin ja kansalaisiin kohdistuvaa tiedotustyötä järjestämällä noin 800 tilaisuutta. Suurin osa tilaisuuksista oli palkansaajajärjestöjen (ammatilliset keskusjärjestöt, ammattiliitot ja liittojen alue- ja paikallisosastot) järjestämiä tilaisuuksia. Pidimme niissä työeläkeasioita käsittelevän puheenvuoron ja osallistuimme tilaisuuksien tarjoilukustannuksiin. Kävimme toimintavuoden aikana myös useissa eläkeläis- ja opiskelijajärjestöjen tilaisuuksissa. Järjestimme jotain tilaisuuksia myös kokonaan itse.

Jaoimme työeläkkeisiin liittyvää tietoa myös nettisivuillamme olleen Työeläkestudion, yhdessä Eläketurvakeskuksen kanssa laatimamme koululaisille suunnatun koulutusaineiston sekä erilaisten työeläketurvaa käsittelevien esitteiden avulla.

Jäsenyhteisö- ja muu koulutus

Järjestimme toimintavuoden aikana perehdyttämiskoulutusta työeläkevakuutusyhtiöiden hallituksen jäsenille yhteistyössä Finanssivalvonnan ja Eläketurvakeskuksen kanssa.

Järjestimme perehdyttämiskoulutusta myös yksityisen ja julkisen alan työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen edustajille yhdessä Kevan kanssa.

Tutkimukset

Teetimme toimintavuoden aikana suomalaisten käsityksiä ja mielikuvia eläketurvasta selvittäneen tutkimuksen, sekä postikyselyn työeläkeotteesta

Tilastointi

Laadimme toimintavuoden aikana seurantaraportin työeläkevakuuttajien sijoituksista ja luotonannosta. Laadimme myös yksityisalojen vakuuttajien vakavaraisuustilastot sekä tilastotiedot kaikkien jäsentemme huoneistokannasta vuoden 2010 lopussa.

Keräsimme toimintavuoden aikana tilastotiedot myös työeläkevakuutusyhtiöiden siirtoliikkeestä, vakuutusten uusmyynnistä sekä perinnästä.