Afrikka tarjoaa sijoittajalle kasvu- ja tuottomahdollisuuksia

25.03.2015

Afrikka sijoituskohteena kiinnostaa institutionaalisia sijoittajia, mutta sijoittamiseen liittyy vielä esteitä. Näistä suurin on luotettavan tiedon puute. Myös poliittisesti epävarmat olot koetaan yhtenä haittaavimmista tekijöistä. Yhtenä ratkaisuna on yhteistyön lisääminen rahoitusta hakevien, sitä tarjoavien kuin näiden välissä toimivien tahojen kesken.

Afrikan maat ovat erilaisia, samoin eri sijoituskohteet. Myös kansainväliset, institutionaaliset sijoittajat, kuten työeläkevakuuttajat ovat kukin yksilöitä omine rajoitteineen. Yhdysvaltojen ja Ruotsin kehitysyhteistyöorganisaatioiden (USAID ja Sida) seminaarissa pohdittiin ratkaisuja miten Afrikasta tulisi nykyistä kiinnostavampi sijoituskohde institutionaalisille sijoittajille. Kuva: Maria Rissanen

Ensimmäiseksi askeleeksi analyytikkomme Maria Rissanen näkee luottamuksen rakentamisen.

- Riskeistä pitäisi olla saatavilla luotettavaa tietoa. Kansainvälisten luottoluokittajien luokituksilla tai vastaavilla tiedoilla on suuri rooli riskien tunnistamisessa ja arvioimisessa, Maria Rissanen sanoo.

Institutionaalisen sijoittajan vastuu on suuri

Institutionaalisen sijoittajan vaatimukset sijoituskohteiden suhteen ovat suuret. Hallinnoitavat varat ovat monesti kansakunnan yhteisiä. Lisäksi varoilla on tarkoitus turvata esimerkiksi vanhuuden toimeentulo.

Maria Rissasen mukaan institutionaalisen sijoittajan tuntiessa sijoituskohteet ja niihin liittyvät riskit, voi hän paremmin arvioida voiko riskejä kantaa, minkälaisessa muodossa ja minkälaista korvausta vastaan.

Sijoitustoiminnassa korostuukin turvallisuus. Sijoitusten sisältämän riskin on oltava rajattu ja sen on oltava oikeassa suhteessa sijoituksesta saatavaan tuottoon nähden.
- Institutionaalisen sijoittajan horisontti on pitkä. Varoja kerrytetään ja niitä sijoitetaan jopa vuosikymmeniä ennen kuin niiden varsinainen käyttötarkoitus toteutuu, esimerkiksi eläkkeiden maksu, Maria Rissanen toteaa.

Afrikan valtteina kasvu ja nuori väestö

Sijoittajan kannalta Afrikka on kiinnostava kohde. Maailman kymmenestä nopeammin kasvavasta taloudesta kuusi on Afrikassa.
- Siellä ei ole ikääntyvän väestön rasitetta, kuten teollisuusmaissa, vaan on kasvua sekä kasvu- ja tuottomahdollisuuksia, Maria Rissanen toteaa.

Institutionaalisten sijoittajien mahdollisuudet sijoittaa afrikkalaisiin kohteisiin lisääntyvät, kun näiden kohteiden turvallisuutta parannetaan.
- Näin hallittaville varoille voidaan saavuttaa hyvää tuottoa ja hajautusta sopivalla riskinotolla, Rissanen sanoo.

Afrikka puolestaan tarvitsee laaja-alaisen talouskasvun mahdollistavia ja ylläpitäviä investointeja.

- Investoinneilla pystytään vähentämään köyhyyttä ja levittämään hyvinvointia ja kehitystä. Yhtenä tavoitteena on päästä kehitysavusta kohti kaupallisempia sijoittajasuhteita. Samalla luodaan ja kehitetään myös Afrikan rahoitusmarkkinoita, Maria Rissanen kertoo.

Mahdollisuus valita matalampi riskitaso

Sijoittajilla on erilaisia tarpeita, joista suurin osa riippuu sääntelystä ja rajoitteista. Sääntelyn perimmäinen tarkoitus on suojella varoja riskien liialliselta keskittymiseltä. Monelle sijoittajalle Afrikan kohteet ovat yksinkertaisesti liian riskipitoisia.

- Tarvitaan esimerkiksi takauksia, joilla riskiä voi siirtää tai jakaa jonkun toisen osapuolen kanssa, kuten Afrikan kehityspankin tai Maailmanpankin. Kohteen luottolaatua on oltava mahdollisuus parantaa, Maria Rissanen sanoo.

Sijoittajilla on oltava mahdollisuus sijoittaa kohteeseen sen elinkaaren eri vaiheissa.
- Elinkaaren alkuvaiheessa riskit ovat monesti liian korkeat ja vasta myöhemmin sopivammat sääntelyn alaiselle sijoittajalle, Rissanen toteaa.

Institutionaalisten sijoittajien kysyntä on vahvempaa, kun sijoituskohde jo tuottaa tuotetta tai tuottoja.
- Projektin tai yrityksen alkuvaiheeseen tarvitaan julkisen sektorin rahoitusta tai riskirahaa niiltä sijoittajilta, jotka pystyvät kantamaan huomattavasti korkeampia riskejä, Maria Rissanen sanoo.

Sijoitusvälineiden suunnittelu voi alkaa, kun tunnetaan sijoituskohteet riskeineen ja sijoittajat tarpeineen. Kullekin sijoittajatyypille tarvitaan heille sopivat tuotteet. Tuotteita luotaessa on pyrittävä yksinkertaisiin ja monistettaviin lopputuloksiin. Sijoitusprosessien ja -alustojen osalta keskeinen tavoite on yhdenmukaisuus.