Aktiivinen ja avoin Tela

14.12.2012

Uusi Telan strategia on ollut käytössä puoli vuotta, hallitus hyväksyi sen toukokuun lopussa. Strategian mukaan perustehtävämme on työeläkejärjestelmän vahvistaminen ja alan toimintaympäristöön vaikuttaminen. Strategia on jo heijastunut arjen toimintaamme.

Miten Telan uusi strategia on lähtenyt toimimaan, toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes?

- Strategiamme on muuttunut käytännöksi jo yllättävänkin monella saralla. Asiantuntijatyömme on varsin sujuvaa ja uudistunut työyhteisömme toimii hyvin. Viestintämme alan asioista on aiempaa aktiivisempaa ja myös yhteydenpitomme yhteiskunnan eri toimijoihin on laajentunut vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Mikä on ollut suurin muutos aiempaan verrattuna?

- Kyllä suurin muutos on ollut se, että painopiste on aiempaa selvemmin nimenomaan työeläkejärjestelmän vahvistamisessa ja alan edunvalvonnassa. Se on heijastunut myös tapaamme toimia. Olemme vahvistaneet osaamistamme palkkaamalla joukkoomme uusia asiantuntijoita.

- Uudistimme myös tapaa, jolla olemme vuorovaikutuksessa jäsentemme kanssa. Toivon senkin vahvistavan osaamistamme ja toimintakykyämme jatkossa. Myös oma-aloitteisuus eri tekemisissä korostuu selvästi aiempaan verrattuna.

Miksi Telalle ylipäänsä on tehty uusi strategia ja toimintaa uudistettu?

- Pääsyyt löytyvät toimintaympäristön muutoksista. Kansainvälisen sääntelyn merkitys kasvaa tälläkin alalla koko ajan. Euroopan unionia emme voi jättää huomiotta. Myös kisa työeläkejärjestelmän kehittämisen paalupaikasta on kiristynyt. Työmarkkinaosapuolten kykyä ja jopa oikeutta tehdä päätöksiä kyseenalaistetaan tämän tästä. Lisäksi läpinäkyvyyden ja avoimuuden vaatimukset korostuvat koko ajan.

- Näihin muutoksiin vastaaminen ja niiden kanssa pärjääminen vaativat meiltäkin uudenlaisia tapoja toimia. Tarvitsimme aiempaa enemmän sisällöllistä osaamista ja tarkempaa omien tavoitteidemme määrittelyä.

Millaisia onnistumisia on jo koettu?

- Toimintamme avoimuus on jo lisääntynyt ja lisääntyy yhä jatkossakin. Kerromme alan asioista aloitteellisemmin ja toivottavasti myös selkokielisemmin eri kanavissa. Lausuntomme ovat tulleet selkeämmiksi ja asiantuntevimmiksi. Pystymme myös taustoittamaan työeläkealan sijoitustoimintaa ja siihen liittyviä uutisia aiempaa paremmin.

Entä haasteita?

- Tekemistä riittää edelleen sekä edunvalvonnan tavoitteiden kirkastamisessa että alaamme liittyvien monimutkaisten ja vaikeiden asioiden ymmärrettäväksi tekemisessä. Parhaillaan painiskelemme esimerkiksi laskuperusteasioiden selventämisen kanssa. Laskuperusteet määrittelevät ne säännöt, joiden mukaan työeläkevakuuttajien on kerättävä työeläkemaksua ja laskettava eläkevastuunsa. Ne ovat hetkittäin näyttäytyneet julkisuudessa hyvin salamyhkäisinä ja vaikeaselkoisina. Kuitenkin kyse on lakiin perustuvista ja suurelta osin ihan selkeästi kerrottavissa olevista asioista.

- Kerran syntyneiden epäluulojen ja väärinkäsitysten oikaiseminen vie aikansa. Monimutkaisia asioita pitää tehdä näkyväksi hyvin perustellen. Työssämme on siksi monelta osin kyse kestävyyslajista!

Edustamme koko työeläkealaa. Mitä uutta strategia tuo jäsenistöllemme?

- Ensinnäkin selkeän pyrkimyksen nousta altavastaajan asemasta alan johtavaksi mielipidevaikuttajaksi ja yhteiskunnalliseksi keskustelijaksi. Pyrimme siihen, että alan asioista kerrottaisiin nykyistä useammin aktiivisessa, asioita eteenpäin vievässä valossa ja vuorovaikutteiseen tapaan. Haluamme paitsi kertoa, myös kuulla ja kuunnella muita.

- Olemme myös selkiyttäneet alan yhteiseen kannanmuodostukseen liittyviä pelisääntöjä. Tavoitteemme on, että yhteiset näkemyksemme syntyvät asiantuntevasti ja luotettavasti sekä osaamme toimia oivaltavasti myös niissä tilanteissa, joissa yksi yhteinen kanta jää syystä tai toisesta muodostumatta.

Strategian mukaisesti panostamme alan edunvalvontaan sekä sitä tukevaan yhteiskunnalliseen koulutukseen ja viestintään. Miten uusi yhteiskunnallinen koulutus eroaa aiemmasta koulutuksesta?

- Koulutuksemme palvelee nyt aiempaa tarkemmin edunvalvontamme tavoitteita. Painopiste on työeläkejärjestelmän vahvistamisessa. Siksi koulutuksemme kohderyhmät ovat muuttuneet. Koulutuksemme on tarkoitettu nykyisille ja tuleville päättäjille sekä politiikan että työmarkkinakentän puolella.

- Myös koulutuksen sisältö on muuttunut. Jaamme tietoa työeläkejärjestelmän toiminnasta ja rahoituksesta, emme eläketurvan sisällöstä.

- Tärkeä tavoitteemme on tukea työmarkkinaosapuolten kykyä tehdä päätöksiä eläkepolitiikan sisällöstä. Kolmikantainen valmistelu on ollut työeläkejärjestelmän tärkeä kulmakivi. Teemme oman osamme sen eteen, että niin voi olla myös tulevaisuudessa.

Mitkä asiat ovat alan edunvalvonnan kannalta tärkeimmät teemat juuri nyt?

- Tärkeimmät kotimaiset lainsäädäntöasiat liittyvät työeläkeyhtiöiden vakavaraisuussäännösten uudistamiseen sekä hallintosääntelyn ja kilpailun kehittämiseen. Kansainvälisellä puolella olennaisimmat asiat ovat EU:n tiukkenevan talouskoordinaation vaikutusten seuranta, erilaiset sijoittamiseen liittyvät teemat sekä yhteiskunnallinen keskustelu sijoittamisen eettisyydestä ja vastuullisuudesta, mm. veroparatiiseista ja rahoitusmarkkinaverosta.

- Tärkeitä tulevaisuuden teemoja ovat puolestaan työeläkejärjestelmän vahvistamiseen liittyvät asiat: työura- ja eläkeneuvotteluasioiden kolmikantaisen valmistelun sujuvuus, sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ja alamme toiminnan avaaminen yksinkertaisella ja ymmärrettävällä kielellä. Teemme töitä sen eteen, että suomalainen työeläkejärjestelmä toimisi ja turvaisi työeläkkeet myös tulevaisuudessa.

Entä miten uusi strategia näkyy Telan toiminnassa seuraavan puolen vuoden aikana?

- Toivon sen näkyvän kaikkinaisena aloitteellisuuden lisääntymisenä! Tavoitteenamme on mm. päivittää vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja osallistua positiivisella tavalla alamme asioita koskevaan keskusteluun.

Telan strategia