Eläkeuudistuksesta sanottua

26.09.2014

Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on otettu hyvin huomioon eläkeuudistuksessa. Nuorten luottamus eläkejärjestelmää kohtaan paranee uudistusten myötä kiittelevät eri tahot kommentoidessaan eläkeratkaisua.

”Etenkin nuorten kannalta olennaisinta on se, että kohtuutonta taakkaa ei sälytettäisi heidän kannettavakseen. Kansalaisten ostovoimaa ja yritysten työllistämismahdollisuuksia ei enää jatkossa heikennettäisi työeläkemaksujen korotuksilla, vaan eläkkeet voitaisiin rahoittaa nykyistä matalammalla maksurasituksella.”
EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies

”Tehty ratkaisu vaikuttaa lähes kaikkien tällä hetkellä työssä olevien kuntatyöntekijöiden eläketurvaan. Vanhuuseläkeikärajojen tarkistus pidentää työuria ja parantaa pitkällä aikavälillä myös työllisyyttä.”
Kuntatyönantajat

”SAK:lle nuorten eläkkeiden turvaaminen oli kärkitavoite. Yhtä tärkeää meille oli huolehtia ikääntyvien työntekijöiden kunniallisesta tiestä eläkkeelle.”
SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly

"Sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus toteutuu, sillä perhevapaiden eläkekertymiin ei kosketa, perhe-eläke säilyy ja karttumiin tehtävät muutokset ovat tasa-arvonäkökulmasta neutraaleja."
STTK:n puheenjohtaja Antti Palola

"Eläkeuudistuksessa oli ennen kaikkea kysymys työurien pidentämisestä ja kestävästä sekä oikeudenmukaisesta eläkeratkaisusta. Nyt nämä tavoitteet eivät toteudu."
Akava

"Toivon, että kukaan ei tämänpäiväisen ratkaisun perusteella huolestu turhaan omasta eläkkeestään. Riittävillä siirtymäajoilla ja yksityiskohtien huolellisella valmistelulla varmistetaan lainsäädännössä se, että jokainen voi ennakoida ja suunnitella työuraansa ja eläkkeelle jäämistään."
Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty

”Tänään hyväksytty neuvotteluratkaisu eläkeuudistuksesta täyttää valtiovarainministeriön alustavan, Eläketurvakeskuksen pohjalaskelmiin perustuvan arvion mukaan sille asetetun tavoitteen. Uudistus supistaa julkisen talouden kestävyysvajetta eläkemenojen pienenemisen ja työllisyysasteen kohoamisen myötä yhtä prosenttia bruttokansantuotteesta vastaavalla määrällä."
Valtioneuvosto

“Eläkejärjestelmän tulevaisuus on meille valtavan tärkeä, ja ratkaisussa näkyy nuorten mielipide vahvasti. Nyt opiskeleville ikäpolville uudistus on positiivinen. Eläkkeen karttumisen alarajan laskeminen 17 vuoteen on nuorille osoitus siitä, että työn tekeminen kannattaa kaikissa tilanteissa myös oman eläkkeen karttumisen näkökulmasta.”
SAMOK:n varapuheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi
(SAMOK:n ja SYL:n yhteinen tiedote)