Minna Helle haastaa pohtimaan EU:n vaikutuksia eläkejärjestelmälle

07.06.2013

Telan johtaja Minna Helle siirtyy STTK:n edunvalvontajohtajaksi kesällä. Työeläkeasiat kuuluvat jatkossakin hänen työhönsä, sillä syksyllä sovitaan ensi vuoden työeläkemaksuista ja työeläkeuudistuksen neuvottelut alkavat. Telan ajasta mieleen jää etenkin edunvalvonnan uudistamiseksi tehty työ, joka on jo kantanut hedelmää.

Mistä työhösi Telassa on kuulunut?

- Edunvalvonnan johtajana olen huolehtinut siitä, että meillä on sisällöllistä sanottavaa ja teemme edunvalvonnassa oikeita asioita. Olen vastannut myös Telan yhteiskunnallisesta koulutuksesta. Edunvalvonta on tiimityötä Telan sisällä ja hyvää yhteistyötä jäsenten sekä sidosryhmien kanssa.

- Telan uudistumisen osana edunvalvontatoiminnot ja kannanmuodostus uudistettiin sekä asiantuntijaresursseja vahvistettiin. Muutosprosessin läpivieminen on vienyt paljon aikaa.

Mitä osa-alueita Telan edunvalvonta pitää sisällään?

- Kirjo on laaja: mm. sosiaalipolitiikkaa, talouspolitiikkaa, työeläkevakuutustoiminnan juridiikkaa ja sijoitustoimintaa. Useimmissa asioissa on vahva kansainvälinen ja EU-ulottuvuus, johon erityisesti tiukkeneva EU:n talouskuri on tuonut uusia lisämausteita. Edunvalvonnan teemat on määritelty tuoreissa Telan edunvalvonnan väylämerkeissä.

Kerro hieman väylämerkeistä ja siitä, miten ne näkyvät Telan edunvalvonnassa jatkossa?

- Väylämerkkeihin tiivistyy Telan jäsenkentän yhteinen näkemys, jonka pohjalta Telan edunvalvonta toimii. Jäsenistössämme ovat edustettuna kaikki työeläkevakuuttajatyypit: työeläkeyhtiöt, eläkesäätiöt ja -kassat, julkisen sektorin eläkevakuuttajat sekä maatalousyrittäjien ja merenkulkijoiden eläkevakuuttajat. Jäsenten kirjo on laaja, vaikka kaikki hoitavatkin lakisääteistä työeläkevakuuttamista.

- Väylämerkkien avulla on haettu alan yhteistä suuntaa strategisten tavoitteiden pohjalta. Strategiset tavoitteet liittyvät työeläkkeiden toimeenpanon hajautuksen vahvistamiseen, työeläkejärjestelmämme EU-oikeudellisen aseman säilyttämiseen, sijoitustoimintaa koskevaan kansainväliseen lainsäädäntöön ja työeläkejärjestelmän kestävyyteen. Väylämerkit kertovat esimerkiksi sen, millä tavoin meidän mielestämme hajautusta tulee vahvistaa, tai miten työeläkejärjestelmän taloudesta on huolehdittava.

Mikä on mielestäsi haastavinta työeläkealan edunvalvonnassa?

- Työeläkejärjestelmää kohtaan koetun luottamuksen vahvistaminen. Tämä edellyttää myös edunvalvonnalta aiempaa suurempaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Mitkä ovat tällä hetkellä keskeisimpiä ajankohtaisia teemoja Telan edunvalvontatyössä?

- Sosiaali- ja terveysministeriössä on meneillään useita lainvalmisteluhankkeita ja niihin vaikuttaminen on edunvalvonnan ruisleipää. Tällaisia ovat parhaillaan mm. vakavaraisuuslainsäädännön uudistus, eläkesäätiö- ja kassalainsäädännön uudistus sekä yhtiökohtaiseen hoitokustannusosaan siirtyminen sekä työhyvinvointitoiminnan sääntely.

- Toinen ajankohtainen teema on sijoitustoiminnan sääntely: on huolehdittava siitä, että työeläkevaroja voidaan jatkossakin sijoittaa tuottavasti ja eläkkeiden rahoituksen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Finanssisektoria koskeva sääntelytulva on valtava, eikä työeläkeala ole sen ulkopuolella.

- Kolmas iso tekijä on Euroopan julkisten talouksien kriisi: meidän pitää vaikuttaa siihen, että työeläkejärjestelmä pysyy jatkossakin kansallisissa käsissämme. Myös työeläkevakuuttajien sijoitustoiminnan itsenäisyydestä on huolehdittava. Kiinnostus työeläkevaroja kohtaan lisääntyy etenkin kriisiaikoina ja on huolehdittava siitä, että päättäjät ymmärtävät sijoitustoiminnan reunaehdot: päätökset tehdään työeläkkeiden rahoitus, turvaavuus ja tuotot edellä.

Millaisena näet EU:n roolin nyt ja tulevaisuudessa työeläkejärjestelmän kannalta?

- EU:n vaikutusvalta työeläkkeisiin kasvaa. Juridista toimivaltaa EU:lla ei lakisääteisen työeläkejärjestelmän rakenteisiin tai toteutustapaan ole. Mutta vaikutus hiipii toista tietä: tiukentuvan talouskoordinaation kautta. Työeläkevarat lasketaan teknisesti mukaan julkisen talouden tilinpitoon ja siksi työeläkejärjestelmä joutuu osaksi EU:n talousohjauksen menettelyitä. On tärkeää pitää huolta siitä, että tämä ei kavenna Suomen päätösvaltaa työeläkejärjestelmämme asioissa.

- Olen ylipäätään ihmeissäni siitä, kuinka vähän Suomessa keskustellaan EU:n roolin kasvamisesta. Muutos tapahtuu ohituskaistaa EU:n Lissabonin sopimukseen perustuvan juridisen pohjan ulkopuolella. Velkakriisiä pitää ehdottomasti hoitaa, mutta avointa keskustelua toimivallan muutoksesta ei juuri käydä. Tämä voi kostautua myöhemmin legitimiteettiongelmina.

Millä mielin menet uuteen työhön?

- Intoa täynnä! Taustalla on toki lähtöön liittyvä haikeus. Syksystä on tulossa hyvin haastava, sillä edessä ovat sekä työmarkkinakierros että ensi vuoden työeläkemaksuista sopiminen. Myös seuraavan työeläkeuudistuksen neuvottelut alkavat. Työeläkeasiat ovat siten agendallani jatkossakin.

- Tela ei osallistu eläkepoliittiseen päätöksentekoon, vaan ne päätökset tehdään työmarkkinaosapuolten pöydissä. Olen kuitenkin sydämeltäni työmarkkinaihminen ja siksi uudessa työssä houkutti erityisesti mahdollisuus päästä takaisin neuvottelupöytään. Lähtöpäätös oli silti tuskallinen, sillä aikani Telassa jäi turhan lyhyeksi. Uskon kuitenkin, että karttunut työeläkejärjestelmäosaamiseni on myös alan kannalta hyvä asia.

Mitkä ovat olleet parhaimmat hetket Telassa?

- Parasta on ollut se, kun olen nähnyt Telan edunvalvonnan uudistamiseksi tehdyn työn kantavan hedelmää. Onnistumiset ovat palkinneet, vaikka työtä on vielä edessä valtavasti.

- Hienoa on ollut myös oman osaamisen ja ymmärryksen karttuminen mm. työeläkealan lainsäädäntöympäristöön ja sijoitustoimintaan liittyvissä asioissa. Olen saanut tehdä työtä alan parhaimpien asiantuntijoiden kanssa ja ymmärrän työeläkejärjestelmän kokonaisuutta nyt ihan eri tavalla kuin aiemmin.

Kiitämme Minna Hellettä ansiokkaasta työpanoksesta Telassa ja toivotamme hänelle menestystä uuteen työhön!

Lisätietoja:
Telan strategia