Miten eläkeuudistus vaikuttaa eri sukupolviin?

29.10.2014

Eläkeuudistuksen vaikutukset eivät ole yksiselitteisiä vaan riippuvat siitä mistä näkökulmasta niitä tarkastellaan eri sukupolvien kohdalla. Sukupolvien sisällä on myös paljon yksilöllistä vaihtelua.
– Jokaisen omaan eläkkeeseen ikäluokasta riippumatta vaikuttavat mitä valintoja kukin tekee toisaalta nykysäännösten ja toisaalta uudistettujen säännösten oloissa, analyysitoimintojemme johtaja Reijo Vanne toteaa.

Työurien pidentyminen oli eläkeuudistuksen keskeinen tavoite. Sitä edistää keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän nouseminen. Uudistuksen myötä lakisääteisen vanhuuseläkeiän alarajaa korotetaan vuonna 1955 syntyneistä alkaen. Tästä lähtien eläkeikä nousee kolmella kuukaudella ikäluokkaa kohden. Vuonna 1962 syntyneet ovat ensimmäinen ikäluokka, jolla vanhuuseläkeikä on 65 vuotta. Nuoremmilla ikäluokilla vanhuuseläkeikä voi olla vielä enemmän eläkeajan ja työssäoloajan välisen suhteen kiinnittämisen myötä.

Eläke lasketaan jatkossa koko palkkasummasta, kun palkansaajan työeläkemaksua ei enää vähennetä ennen eläkkeen laskentaa.
- Eläkkeen perusteena oleva palkka on maksun verran suurempi ja eläkettä kertyy enemmän. Pitempien työurien myötä myös eläkkeiden kertymisajat pitenevät, Reijo Vanne sanoo.
Eläkettä karttuu jatkossa 17-vuotiaasta alkaen, mikä pidentää karttumisaikaa työuran alkupäästä. Vanhuuseläkeiän nousu pidentää karttumisaikaa loppupäästä.

Eläkeuudistuksesta tehtyjen arvioiden mukaan uudistuksessa sovittujen toimien myötä työeläkemaksuun ei ole tarvetta tehdä enää korotuksia vuoden 2019 jälkeen. Työeläkemaksun korotuspaineet on saatu purettua.
- Eniten tällä on vaikutusta 1970-luvulla ja sen jälkeen syntyneille. Heille työeläkemaksun taso on alhaisempi ja he hyötyvät siitä pidemmän aikaa kuin vanhemmat sukupolvet, Reijo Vanne toteaa.

Olemme koonneet Eläketurvakeskuksen vaikutusarvion pohjalta taulukon, jossa on tarkasteltu eläkeuudistuksen vaikutuksia sukupolvittain viidestä eri näkökulmasta. Taulukossa muutoksia kuvataan vakuutetun tai järjestelmän näkökulmasta.
- Eläkeuudistuksen vaikutuksia pohtiessaan kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti siihen kuinka kauan eläkettä maksetaan ja miten eri sukupolvia kohdellaan missäkin asiassa, Reijo Vanne korostaa.
Eläkeuudistuksella ei ole vaikutusta ennen vuotta 2017 eläkkeelle siirtyneille eli 40-luvulla ja sitä ennen syntyneille.

Eläkeuudistuksen vaikutukset sukupolvittain

Eläkeiän nousu
Kuukausieläkkeen taso
Eläkkeellä oloaikana saadun yhteissumman muutos
Eläkevakuutusmaksun muutos
Rahallinen kokonaisvaikutus

Kuva: Eläkeuudistuksen vaikutukset sukupolvittain