Osakkeet tuottivat parhaiten ensimmäisellä vuosineljänneksellä

08.05.2013

Kahdeksan suurinta työeläkevakuuttajaa onnistuivat hyvin sijoitustoiminnassaan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Kokonaistuotot olivat 1,2 % – 3,8 %. Kahden suurimman julkisalojen työeläkevakuuttajan keskimääräinen kokonaistuotto oli 3,6 % ja kuuden suurimman työeläkeyhtiön vastaava luku puolestaan 2,7 %. Yksityisalojen eläkevakuuttajille on säädetyt vakavaraisuusvaatimukset, julkisten alojen eläkevakuuttajia ei koske vakavaraisuussääntely.

Tela koostaa yhteenvedot keskimääräisistä ryhmäkohtaisista tuotoista kahdeksan suurimman jäsenen ilmoittamien tietojen pohjalta. Ensimmäisen vuosineljänneksen yhteenvedosta käy ilmi, että korkeimmat tuotot syntyivät osakesijoituksista: julkisaloilla tuotto oli 7,3 % ja työeläkeyhtiöillä 5,9 %.

Julkisalat onnistuivat erityisesti noteeratuissa osakkeissa (7,8 %) ja yhtiöt puolestaan niin noteeraamattomissa (8,2 %) kuin noteeratuissakin (6,4 %). Kun otetaan huomioon noteeraamattomien osakkeiden sijoitusluokan pienehkö koko, euromääräisesti suurimmat tuotot ovat syntyneet noteeratuissa osakkeissa.

- Hyviin tuottoihin löytyy selitys alkuvuoden aikana vallinneesta maailmanlaajuisesta osakemarkkinoiden positiivisesta kehityksestä. Hyvän markkinakehityksen lisäksi osa toimijoista on onnistunut valinnoissaan ja ajoituksessaan hoitaessaan ja kasvattaessaan osakeallokaatioitaan, sanoo Telan analyytikko Maria Rissanen.

Hyviin tuottoprosentteihin päästiin myös hedge –rahastosijoituksissa (yhtiöt 3,6 % ja julkisalat 3,2 %).

Telan jäsenistä kuusi suurinta eläkevakuutusyhtiötä ja kaksi suurinta julkisalojen eläkevakuuttajaa raportoivat vapaaehtoisesti ja samoilla periaatteilla sijoitustensa kohdentumisen ja tuotot vuosineljänneksittäin. Raportointi julkaistaan Telan verkkosivuilla tuotto-riskitaulujen muodossa. Niihin koostetut tiedot kattavat noin 94 % kaikista työeläkesijoituksista.

Alhainen korkoympäristö ohjaa sijoituksia

Korkosijoitusten tuottoprosentit jäivät vaatimattomammiksi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä äärimmäisen alhaiseksi painuneen korkotason takia.

- OECD/ETA -julkisyhteisöjen velkakirjojen osalta tuottoprosentit painuivat paikoin jo negatiiviselle puolelle, kun alhaiset juoksevat korkotuotot eivät riittäneet kattamaan ensimmäisen neljänneksen aikana julkisyhteisöjen korkopapereiden hintojen laskusta syntyneitä tappioita, Rissanen kertoo.

Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjat, mm. yrityslainat ja kehittyvien maiden valtionlainat, tuottivat vielä kehittyneiden valtioiden ja valtiosidonnaisten lainoja paremmin.

- Korkotasomielessä näissä sijoituksissa on vielä hieman matkaa ennen kuin pohja on saavutettu. Osa toimijoista on kuitenkin pienentänyt korkosijoitusten osuutta ja siirtänyt näin vapautuvia varoja osakkeiden puolelle.

Vaikka reaalitalouden kehitykseen sisältyy edelleen epävarmuustekijöitä varsinkin euroalueella, alhainen korkoympäristö ohjaa korkosijoituksista kohteisiin, joissa on parempi odotetun tuoton ja riskin suhde, Rissanen arvioi.

Maltilliset tulevaisuudenodotukset

Hyvät tuotot näkyvät työeläkesijoituksissa pitkällä aikajänteellä. Koko toimialan keskimääräinen, vuotuinen reaalituotto on 4,0 prosenttia ajanjaksolla vuoden 1997 alusta vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen loppuun. Työeläkeyhtiöiden osalta vastaava tuottoprosentti on 3,8 julkisalojen eläkevakuuttajien 4,3. Eläketurvakeskus käyttää peruslaskelman pitkän aikavälin reaalituotto-olettamana 3,5 prosenttia.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana vakavaraisuus oli vahvalla tasolla ja vahvistui lähes kaikilla toimijoilla entisestään. Vakavaraisuudet on laskettu uuden, vuoden 2013 alusta voimaan tulleen vakavaraisuuslainsäädännön mukaan. Finanssikriisin seurauksena säädetty määräaikaislaki oli voimassa vuoden 2012 loppuun.

Työeläkevakuuttajien keskuudessa vallitsee melko yhtenäinen näkemys sijoitustuottojen odotetusta kehityksestä loppuvuoden osalta.

- Kehityksen odotetaan maltillisempaa kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Taustalla vaikuttavat muun muassa tutut huolet: epävarmuus maailman talouskasvun suhteen sekä euroalueen velkaongelman jatkuminen, Rissanen toteaa.

Kaikki Telan jäsenet raportoivat yhtenevin periaattein tuottonsa puolivuosittain, kesäkuun ja joulukuun lopun tilanteista.

Tietoa sijoituksista