Pinnalla: Varhainen tuki estää nuorten syrjäytymistä

22.11.2018

Suomessa arvioidaan olevan yli 60 000 nuorta, jotka ovat vaarassa syrjäytyä. Kelan NEET-hankkeessa autetaan tällaisia nuoria jo varhaisessa vaiheessa.

NEET-nuorilla (NEET = Not in Employment, Education or Training) tarkoitetaan nuoria, joilla ei ole työ-, koulutus- tai harjoittelupaikkaa, eikä nuori ole ase- tai siviilipalveluksessa.

Millaisia tuloksia hankkeessa on saatu, NEET-hankkeen projektipäällikkö Johanna Rouvinen?

Kuva: Johanna Rouvinen
NEET-hankkeen projektipäällikkö Johanna Rouvinen.

Jo yli 900 nuorta on päässyt ilman lääkärinlausuntoa ja lomakkeita ammatilliseen kuntoutusselvitykseen ja uuteen hankkeessa kehitettyyn NUOTTI-valmennukseen.

Edellytyksenä kuntoutukselle on ollut nuoren toimintakyvyn heikentyminen, jota on arvioitu haastattelemalla nuorta. Nuorella ei tarvitse olla diagnosoitua sairautta tai vammaa.

Projektin päätavoite on ollut lainmuutokseen valmistautuminen. Hallituksen esitys nuorten ammatillisesta kuntoutuksesta on annettu 14.9.2018. Kuntoutus muuttuu lakisääteiseksi ensi vuoden alusta.

Osana projektia on luotu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimana suositus NEET-nuorten toimintakyvyn arviointiin tilanteissa, joissa nuori on hakeutumassa ammatilliseen kuntoutukseen ilman lääkärinlausuntoa.

Suositus on tarkoitettu ennen kaikkea heille tueksi, jotka työskentelevät niin sanotusti ensilinjassa nuorten kanssa. Suosituksen on tarkoitus auttaa esimerkiksi etsivän nuorisotyön työntekijöitä, Ohjaamoissa työskenteleviä tai työpajaohjaajia arvioimaan nuoren toimintakykyä ja ammatillisen kuntoutuksen oikea-aikaisuutta.

Mikä on kaikista vaikuttavin keino syrjäytymisuhan alla olevien nuorten auttamiseen?

Projektin aikana olemme tutustuneet ajankohtaiseen tutkimukseen, tehneet yhteistyötä nuorten ja useiden eri nuorten kanssa työskentelevien tahojen kanssa. Tällä perusteella sanoisin, että kaikista vaikuttavinta olisi tarjota tukea lapsille ja heidän perheilleen systemaattisesti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Meillä on jo varsin paljon tietoa siitä, mitkä tekijät altistavat nuorten ajautumista marginaaliin.

Jo nuoreksi varttuneille avainasemassa ovat luotettavan aikuisen saaminen nuoren rinnalle ja nuoren vahvuuksien esiin nostaminen. Nämä ovat myös NUOTTI-valmennuspalvelun keskeisiä ajatuksia. Henkilökohtaisen valmentajan tuella nuoren käsitys omista vahvuuksista ja voimavaroista vahvistuu.

Tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan tulevaisuutensa suunnittelusta ja pidemmällä tähtäimellä suuntautumaan opiskelemaan ja työhön. Ammatillisen koulutuksen puute on merkittävä syrjäytymiseen johtava tekijä, joten myös ammatillisilla oppilaitoksilla on hyvin tärkeä rooli.

Mitkä ovat hankkeen seuraavat askeleet?

Ensi vuonna jalkautamme toimintakykysuositusta ja kehitämme nuorten kuntoutukseen ohjautumista. Tavoitteenamme on saada entistä joustavammaksi nuorten mahdollisuudet hakeutua kuntoutukseen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa.