Sijoitustuotoilla hillitään eläkemaksun nousua

14.05.2014

Työeläkevarojen sijoitusten tuotoilla on entistä suurempi merkitys tulevien eläkkeiden rahoituksessa, kun eläkemenot kasvavat. Työeläkevarojen sijoittamisen tarkoitus on turvata eläkkeet mahdollisimman matalalla työeläkemaksun tasolla ja siten tukea työllisyyttä eläkkeistä tinkimättä. Eläkejärjestelmän rahoittamisen näkökulmasta on olennaista, että sijoitusten tuotoista ei makseta veroja useaan kertaan ja useaan paikkaan.

- Työeläkevarojen sijoitustoiminnassa pyritään välttämään monen kertaista verotusta, koska kaikki sijoitusten tuotoista maksettavat verot ovat lopulta pois suomalaisten eläkkeiden rahoituksesta. Verosuunnittelu ei ole työeläkevakuuttajien sijoituspäätösten perusta. Verotutkimus on osa kattavaa sijoitusten arviointia, toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes sanoo. Kuva: Suvi-Anne Siimes

Työeläkevakuuttajat hoitavat lakisääteistä tehtäväänsä. Niiden ensisijainen tehtävä on turvata luvatun suuruiset eläkkeet tulevaisuudessa sallitulla riskillä ja sovituilla työeläkemaksuilla.

Tehdessään sijoituspäätöksiä, työeläkevakuuttajat arvioivat sijoituksen tuotto-odotuksen ja riskienhallintaa. Lähtökohtana on se, että sijoituskohde noudattaa lakeja ja kansainvälisiä normeja. Lisäksi painotetaan erilaisia vastuullisen sijoittamisen kriteereitä. Vastuullisuuden kriteereihin liittyy ympäristötekijöiden, sosiaalisten tekijöiden ja hallintotavan arviointi.

Verojen maksu osa yhteiskuntavastuuta

Finnwatch julkaisi eilen selvityksen suomalaisesta työeläkesijoittamisesta ja veronmaksusta. Raportissa nostetaan esille työeläkevakuuttajien sijoitukset matalan verotuksen maihin rekisteröityihin rahastoihin. Näiden rahastojen kotipaikkana oleva valtio ei verota itse rahastoa. Rahastojen saamia tuottoja verotetaan lopullisten sijoituskohteiden kotimaiden säännösten mukaisesti.

- Rahastosijoitukset muodostavat monimutkaisia ketjuja, joissa on monta osapuolta ja omistus on välillistä. Yksittäinen sijoittaja, kuten suomalainen työeläkevakuuttaja, ei voi vaikuttaa eri maiden veropolitiikkaan eikä rahastoiden rakenteisiin, korostaa Suvi-Anne Siimes.

Verojen maksu on keskeinen osa työeläkevakuuttajien yhteiskuntavastuuta. Työeläkevakuuttajat maksavat omat veronsa Suomeen ja pyrkivät huolehtimaan siitä, että myös niiden sijoituskohteet maksavat veronsa, noudattavat lakeja ja kansainvälisiä normeja.

- Mikäli sijoituskohde pyrkii aktiivisesti välttämään yhdenkertaista verotusta tai siitä toisaalta jouduttaisiin maksamaan moneen kertaan veroja, se ei sovellu työeläkevakuuttajan sijoituskohteeksi, Suvi-Anne Siimes sanoo.

Ratkaisut kansainvälisellä tasolla

Työeläkevakuuttajat ovat aktiivisia sijoittajia, joiden sijoitustoiminnot kartoittavat jatkuvasti toimintaympäristöään ja toimivat tämän analyysin pohjalta. Vastuullinen sijoittaminen on osa aktiivisuutta. Työeläkevakuuttajat painottavat sijoitusten tuoton ja turvaavuuden lisäksi erilaisia vastuullisuuden kriteereitä. Useimmat ovat sitoutuneet YK:n vastuullisen sijoittamisen PRI-periaatteisiin ja julkaisseet raportteja niiden pohjalta.

Suvi-Anne Siimes näkee, että kansainvälisen verotuksen oikeudenmukaisuudesta ja verotuksen globaaleista vaikutuksista on tärkeää keskustella. Kaikki yhteiskunnat tarvitsevat verotuloja.

- Verokilpailu on arkea myös EU:n sisällä. Rajanveto veroparatiisien ja verokilpailusyistä mataliin verokantoihin päätyneiden maiden välillä ei ole yksiselitteistä. Myös Suomessa on yritysverokannan alentamista perusteltu verokilpailulla, Siimes toteaa.

Parhaiten verotuksen vastuullisuuteen liittyviä ongelmia ratkotaan kansainvälisellä tasolla: verolainsäädäntöä selventämällä, valtioiden välisillä sopimuksilla ja tiedonvaihdolla. Suvi-Anne Siimes sanoo sen olevan hidasta työtä ja edellyttävän poliittisia päätöksiä sekä poliittista tahtoa.

Keskustelua tarvitaan myös siitä minkä arvojen pohjalta suomalaista työeläkejärjestelmää halutaan jatkossa kehittää ja rahoittaa.

- Globaalin tulonjaon oikeudenmukaisuus ja veronmaksun vastuullisuus on iso kansainvälinen haaste. Suomalainen työeläkejärjestelmä voi osallistua ongelmien ratkaisemiseen vain oman roolinsa ja perustehtävänsä puitteissa, Suvi-Anne Siimes toteaa.

Lisämateriaalia työeläkesijoituksista ja verovastuullisuudesta