Tietopaketti työeläkevakuuttajien vastuista ja vakavaraisuudesta

06.03.2013

Työeläkevakuuttajien vastuista ja vakavaraisuudesta on julkaistu kattava tietopaketti verkkosivuillamme. Työeläketalous-osio sisältää tietoa myös työeläkkeiden rahoituksesta ja tulevien eläkkeiden maksuun varautumisesta.

Yksityisalojen työeläkevakuuttajilta vaaditaan vakavaraisuutta eli riskinkantokykyä, jotta voidaan taata niiden kyky hoitaa vastuullaan olevien työeläkkeiden maksaminen. Vakavaraisuus tarkoittaa sitä, että työeläkevakuuttajan sijoitusvarat ylittävät vastuuvelan riittävästi. Vuoden 2013 alusta lähtien vakavaraisuuspääomaan luetaan lisäksi vakuutusliikkeen puskurirahasto, eli tasoitusmäärä. MInna Lehmuskero

Vakavaraisuuteen vaikuttavia tekijöitä

Vakavaraisuutta säännellään vakavaraisuus- ja katelaeissa sekä säädöksissä ja viranomaismääräyksissä. Säännökset määrittävät kullekin työeläkevakuuttajalle vakavaraisuusrajan.
- Raja on esimerkiksi sitä korkeampi, mitä riskipitoisemmin vakuuttaja on varansa sijoittanut. Riskipitoisilla sijoituksilla haetaan korkeampaa tuottoa varoille ja tätä kautta pitkällä aikavälillä pyritään vaikuttamaan työeläkemaksujen korotuspaineisiin alentavasti, matemaatikkomme Minna Lehmuskero sanoo.

Vakavaraisuuteen vaikuttaa myös työeläkevakuuttajan keräämien vakuutusmaksujen ja työeläkevakuuttajan vastuulla olevan eläkemenon kehittyminen.
- Työeläkevakuuttaja ei voi juurikaan vaikuttaa eläkemenojen kehittymiseen, koska maksettavien eläke-etuuksien suuruus määräytyy lain ja muiden säännösten mukaan. Myös työeläkemaksuihin vaikuttavat osin työeläkevakuuttajien oman toiminnan ulkopuoliset tekijät, Minna Lehmuskero toteaa.

Työeläkevakuuttajat voivat siis huolehtia vakavaraisuudestaan sijoitustoiminnan ohella vain laskuperusteiden turvaavuuden kautta.

Laskuperusteet suojaamassa tulevia eläkkeitä

Laskuperusteet määrittelevät säännöt, joiden mukaan eläkevakuuttajat laskevat esimerkiksi vakuutusmaksun ja vastuuvelan. Työeläkeyhtiöillä, eläkesäätiöillä ja -kassoilla sekä erityiseläkelaitoksilla on omat laskuperusteensa.

- Laskuperusteet täytyy määrittää turvaavasti siten, että eläkevakuuttaja pystyy hoitamaan tulevat eläkesuorituksensa, Minna Lehmuskero sanoo.

Laskuperusteasioita Telassa käsittelevät laskuperusteasiain neuvottelukunta ja siitä erillisenä toimiva, asemaltaan itsenäinen Telan laskuperustejaos. Laskuperustejaoksen tehtävänä on muun muassa ylläpitää ja kehittää työeläkeyhtiöiden yhteisiä vakuutusmaksun ja vastuuvelan laskuperusteita. Se myös laatii laskuperusteista hakemuksen, jonka Tela toimittaa sosiaali- ja terveysministeriölle.

Lainsäädäntö rajoittaa huomattavasti mahdollisuuksia yhtiökohtaisiin eroihin laskuperusteissa, minkä vuoksi työeläkeyhtiöiden on valmisteltava ja haettava laskuperusteet yhteistyössä ja yhdenmukaisina. Telan laskuperustejaos valmistelee nämä laissa tarkoitetut yhteiset laskuperustehakemukset.

Tietopaketille kysyntää

Vakavaraisuutta ja muuta työeläkejärjestelmään liittyvää toimintaa käsittelevä kokonaisuus on tärkeä, sillä eläkeasiat koskettavat kaikkia sukupolvia ja ne ovat usein esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Eläkejärjestelmässä keskeisessä osassa on vakuutusmatematiikka, jonka taustoja avataan nyt myös sivuillamme.

- Työeläkejärjestelmää ymmärretään, mutta matemaattista termistöä ei välttämättä tunneta, jolloin ei tiedetä mihin mikäkin asia liittyy. Uusien sisältöjen avulla pyritään lisäämään työeläkejärjestelmän ymmärrystä tästä osa-alueesta, Minna Lehmuskero sanoo.

- Nyt sivulle lisätty työeläkevakuuttajien vastuut ja vakavaraisuus –osio sisältää tekstin lisäksi myös vakuutusmatemaattisen sanaston. Kaikki löytyy nyt yhdestä osoitteesta, eikä termejä tarvitse lähteä etsimään toisaalta, Minna Lehmuskero toteaa.

Lisää tietoa aiheesta:
Työeläkevakuuttajien vastuut ja vakavaraisuus
Yksityisten alojen vakuutusmatemaattinen sanasto

Telan laskuperusteasioiden neuvottelukunta ja laskuperustejaos