Työeläkevaroja sijoitettu lähes 50 miljardia kotimaahan

29.10.2014

Työeläkevaroja on sijoitettu kotimaisiin kohteisiin 47 miljardia euroa. Se on 28 prosenttia sijoitusvaroista. Kotimaiset sijoitukset ovat euromääräisesti kasvaneet viimeisen lähes kymmenen vuoden aikana 17 miljardilla eurolla.
- Suomen kansantalouden ja rahoitusmarkkinoiden pienehkö koko muodostavat kuitenkin haasteen näin suurien sijoitusvarojen sijoittamiselle, analyytikkomme Maria Rissanen toteaa.

Kotimaisia noteerattuja osakkeita on työeläkevakuuttajilla noin 12 miljardin euron edestä. Tämä vastaa noin 8 prosenttia Helsingin pörssin markkina-arvosta. Suomalaisten osakesijoituskohteiden maltillisia tuottoja selittänee osaltaan viime vuosien heikko kasvu ja kasvunäkymät.

- Korkosijoittajalle maamme kohteet tarjoavat alhaisia tuottoja johtuen sijoituskohteiden keskimääräisestä varsin hyvästä luottolaadusta. Itse Suomen valtiokin kuuluu korkeimpiin luottoluokitusluokkiin, Maria Rissanen sanoo.

Kotimaisista kohteista kiinteistösijoitukset muodostavat työeläkevakuuttajille merkittävän sijoituskohteen: Noin 32 prosenttia kotimaisista sijoituksista on kiinteistösijoituksia. Koko työeläkealan osalta kiinteistösijoitusten tuotot ovat viimeisen viiden vuoden aikana (2009 -2013) jääneet niin korko- kuin osakesijoitusten tuotoista.

Työeläkesijoittajat ovat olleet isänmaallisia myös vaikeina aikoina. Isänmaallisuus on kuitenkin maksanut.

- Kun tulevaisuudessa saadaan viitteitä taloustilanteen parantumisesta, pitäisi tuottojenkin parantua. Jos nousu on nopeaa, niin voidaan nähdä huomattavan hyviä tuottoja kotimaata painottavilla työeläkevakuuttajilla, Maria Rissanen sanoo.

Sijoitustuotoilla hillitään eläkemaksun nousua

Suomen työeläkevarojen määrä on ennätyskorkeat 169 miljardia euroa. Eläkevarat jatkavat kasvuaan rahastoinnin ja sijoitustoiminnan tuottojen myötä. Eläkkeiden rahastoitu osa toimii puskurina, jonka sijoitustuotoilla hillitään eläkemaksujen nousua.

- Työeläkevarojen sijoittamisen rooli korostuu seuraavina vuosikymmeninä kun suuret ikäluokat eläköityvät ja maksuunpantavien eläkkeiden määrä nousee.

Työeläkevarat tulee sijoittaa tuottavasti ja turvaavasti. Varat hajautetaan monipuolisesti mm. eri sijoituslajeihin ja maantieteellisille alueille. Eri kohteiden odotettavissa olevat tuotot, tuottojen vaihtelu ja kohteiden väliset riippuvuudet punnitaan. Myös sijoitusten rahaksi muutettavuuteen kiinnitetään huomiota. Lisäksi yksityisalojen työeläkevakuuttajien sijoitustoiminnan riskinottoa rajoitetaan vakavaraisuussäännöksillä.

- Riittävällä hajauttamisella vältetään riskikeskittymät, jotka voivat vaarantaa koko sijoitussalkun tuottokehityksen, Maria Rissanen sanoo.

Työeläkesijoitusten keskimääräinen vuotuinen reaalituotto on kymmenen viime vuoden aikana ollut 3,6 prosenttia ja viiden viime vuoden aikana puolestaan 6,2 prosenttia.

- Työeläkevakuuttajat ovat hankkineet eläkevaroille varsin hyvät tuotot ottaen huomioon viime vuosien vaikeat sijoitusolosuhteet ja Eläketurvakeskuksen peruslaskelman reaalituotto-olettaman, joka on 3,5 prosenttia, Maria Rissanen kertoo.

Julkis- ja yksityisalojen kotimaan sijoituksissa eroja

Julkisalojen ja yksityisalojen välillä on huomattava ero koskien kotimaahan sijoittamista. Viimeisten, noin kymmenen vuoden aikana on yksityisalojen työeläkevaroista sijoitettu 30 - 40 prosenttia kotimaisiin kohteisiin. Julkisalojen puolella kotimaisten osuus on pysytellyt lähellä 20 prosenttia.

Julkisalojen eläkevakuuttajien tuotot ovat olleet viimeisten 15 vuoden aikana korkeammat kuin yksityisalojen eläkevakuuttajien tuotot. Tuottoero on leventynyt varsinkin vuosien 2009 - 2013 aikana, jolloin Suomen BKT supistui keskimäärin 1,0 prosenttia vuodessa ja jäi OECD-maiden heikoimmin kehittyvien joukkoon.

Julkisalat alkoivat rahastoida varoja aikana, jolloin hajauttaminen ulkomaille alkoi. Suurta kotimaan painoa ei ehtinyt muodostua. Kahdesta suurimmasta julkisalojen eläkevakuuttajasta toisen suuri koko asettaa haasteita kotimaahan sijoittamiselle ja toisella on mahdollisuus sijoittaa kiinteistöihin vain kiinteistösijoitusrahastojen kautta. Nämä tekijät rajoittavat osaltaan Suomi-painoa. Myöskään TyEL –takaisinlainausta ei ole julkisalojen puolella.

Haasteellinen korkoympäristö

Suomen laki edellyttää työeläkevarojen hallinnassa sijoitusosaamista – niin sijoitusorganisaation kuin hallituksenkin osalta. Vaikeissa markkinaolosuhteissa korostuvat ennakointi ja kokonaisuuden laaja-alainen hahmottaminen.

- Yksittäisellä suurella tappiovuodella on merkittäviä vaikutuksia tuottoon pitkäksi aikaa. Tämän estäminen voi maksaa lyhyellä aikavälillä sen, että ei päästä parhaisiin mahdollisiin tuottoihin. Lopputulos on silti parempi kuin se, että ei yritetäkään estää suuria tappioita, vaan edetään samalla riskillä markkinaolosuhteista toiseen, Maria Rissanen huomauttaa.

Viimeisten vuosien alhainen korkoympäristö on muodostanut haasteen sijoittajille. On etsitty paremmin tuottavia kohteita. Samanaikaisesti on haettu salkulle parempaa hajautusta ja alhaisempaa riippuvuutta noteerattujen osakkeiden kehityksestä. Monet sijoittajat ovatkin lisänneet sijoittamista vaihtoehtoisiin kohteisiin.

- Työeläkevakuuttajilla tämä on näkynyt erityisesti hedge –rahastosijoitusten ja muiden osakesijoitusten kuin noteerattujen osakkeiden kasvuna, Rissanen toteaa.

Uusi eläkeratkaisu sisälsi työeläkeyhtiöille mahdollisuuden lisätä sijoittamista osakkeisiin: Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu eli OLV ehdotetaan nostettavan 20 prosenttiin. Muutoksen myötä yhtiöiden noteerattujen osakkeiden osuuden voi olettaa nousevan noin 5-10 prosenttiyksikköä. Näitä uusia sijoituksia voi olettaa tehtävän niillä osakemarkkinoilla, joilla tuoton ja riskin suhde on parhaimmillaan. Maria Rissanen muistuttaa, että jokainen työeläkevakuuttaja toimi sijoittamisessaan itsenäisesti, niin myös tämänkin asian kanssa.