Uusi rahastojen rekisteröimisvelvoite

14.12.2012

Valtiovarainministeriössä on parhaillaan käsiteltävänä AIFM-direktiivihanke, jonka tavoitteena on mm. lisätä pääoma- ja rahoitusmarkkinoiden vakautta. Alternative Investment Fund Managers (AIFM) -direktiivin valmistelu aloitettiin vuonna 2009 pitkälti finanssikriisin vaikutuksesta. Sen on tarkoitus astua Suomessa lakina voimaan heinäkuussa 2013. Vaihtoehtoiset sijoitusrahastot käsittävät muun muassa pääoma- ja kiinteistöpääomarahastot sekä hedge- eli vipurahastot. Ne ovat merkittäviä sijoituksia työeläkevakuuttajille. Direktiivillä pyritään ensisijaisesti sääntelemään rahastoja hoitavien tahojen liiketoimintaa.Direktiivi koskee siis mm. sellaisia pääomarahastojen hallinnointiyhtiöitä, joita työeläkevakuuttajat käyttävät.

Direktiivin määräykset velvoittavat kaikkia EU:n alueella toimivia niin sanottujen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia rekisteröitymään toimivaltaisille viranomaisille ja rekisteröimään myös kaikki hoitamansa vaihtoehtoiset sijoitusrahastot. Rekisteröimisvelvoitteella pyritään lisäämään läpinäkyvyyttä ja tarkentamaan kuvaa markkinatilanteesta.

Pääomasijoitusten arvonkehitys on keskimääräistä markkinoiden kehitystä tasaisempaa. Lisäksi niiden historiallinen tuotto on ollut korkea, mikä on omalta osaltaan edistänyt eläkkeiden rahoituksen turvaamista sijoitusten avulla.

- Direktiivin markkinointisäännökset herättivät runsaasti keskustelua valmisteluvaiheessa. Tiukimmillaan säännökset olisivat saattaneet estää vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen markkinoinnin EU:n alueella vaikeuttaen etenkin institutionaalisten sijoittajien, kuten eläkevakuuttajien sijoitustoimintaa, kertoo lakimiehemme Ilkka Holmström.

Lopullisessa versiossa säännökset ovat lieventyneet.
- On silti tärkeää varmistaa kansallisen lain valmisteluvaiheessa, että eläkevakuuttajien sijoitusmahdollisuuksia ei tarpeettomasti rajoiteta. Työeläkesijoituksilla ja niiden tuotoilla on tärkeä rooli tulevien eläkkeiden rahoituksessa; tuotoilla voidaan osittain helpottaa työeläkemaksun nousupainetta jatkossa.

- Lisäksi on tärkeää, että säännökset eivät vaikeuta sijoituksia, jotka kohdistuvat alkuvaiheessa oleviin kasvuyrityksiin, Holmström muistuttaa.

Ilkka Holmströmin mielestä työllisyyden ja talouskasvun kannalta on erityisen keskeistä, että Suomessa ja Euroopan unionin alueella on elinvoimaiset ja toimivat start up –markkinat. Komissio käynnistikin erillisen direktiivihankkeen näille toimialoille (ns. Venture Capital Regime – säännöstö), jotta niiltä ei häviäisi sääntelyn takia pääomaa ja sijoitusmahdollisuuksia.

Tela tekee tiivistä yhteistyötä Finanssialan Keskusliiton ja Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen kanssa, jotta direktiivin valmistelussa huomioidaan sijoitustoiminnalle sekä sijoittajille tärkeitä näkökulmia.

Lausuntomme aiheesta:

Alternative Investment Manager Fund Directive

Muuta ajankohtaista rahoitusmarkkinoiden sääntelystä:

Kysymyksiä ja vastauksia rahoitusmarkkinaveron vaikutuksista työeläkealalle