Vastuullinen sijoittaminen – tavoitteena parempi tuoton ja riskin suhde

18.02.2014

Vastuullinen sijoittaminen sopii hyvin työeläkevakuuttajille, sillä työeläkevarat on lain mukaan sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Vastuullisessa sijoittamisessa tarkastelun kohteena on ympäristö, yhteiskunta ja yritysten hallintotapa. Vastuullisessa sijoittamisessa päämääränä on parantaa sijoitusten tuoton ja riskin suhdetta. Samalla työeläkevakuuttajilla on mahdollisuus edistää muun muassa kestävää kehitystä vaikuttamalla sijoituskohteidensa toimintaan. Kiinnostus vastuulliseen sijoittamiseen on kasvussa.

Vastuullinen sijoittaja pyrkii saamaan mahdollisimman hyvän tuoton sijoittamalla kohteisiin, jotka noudattavat kestävän kehityksen periaatteita ja hoitavat hyvin taloudelliset velvoitteensa.
- Tämä pienentää myös sijoittajan riskiä. Lisäksi sijoittaja on perehtynyt kohteiden toimintatapoihin ja tuntee näin yritykset entistä paremmin, analyytikkomme Maria Rissanen toteaa.

Vastuullisessa sijoittamisessa keskitytään sijoituskohteisiin ja niiden toiminnan arvioimiseen huomioimalla ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä ns. ESG-tekijöitä (environment, society and governance).

- Jokainen sijoittaja pohtii mitä vastuullisuus itselle merkitsee, sillä ei ole olemassa vain yhdenlaista vastuullista sijoittamista. Sijoittaja huomioi omassa sijoitusstrategiassaan itselleen olennaiset vastuullisuustekijät. Nämä kriteerit sisällytetään osaksi organisaation sijoitus- ja päätöksentekoprosessia. Näin sijoittajalle muodostuu kokonaiskuva siitä, minkälaisiin yrityksiin varoja sijoitetaan, Maria Rissanen sanoo.

Yritysten vastuullisuutta voidaan tarkastella ESG-tekijöiden avulla. Näihin tekijöihin liittyy esimerkiksi se miten hyvin yritys kunnioittaa luontoa, kiinnittää huomiota ihmis- ja työelämän oikeuksiin ja miten avoimesti raportoi omasta toiminnastaan.

Sijoittajien vaikutuskeinot yritysten vastuullisuuteen

Vastuulliseen sijoittamiseen on monia eri tapoja. Perinteisin menetelmä on välttäminen, jossa ei sijoiteta kohteisiin, jotka eivät sovi sijoittajan arvoihin. Suosimisessa sijoittaja valitsee yrityksiä, joiden liiketoimintatavat ovat vastuullisia. Sijoittaja voi myös perustaa sijoitusstrategiansa kestävän kehityksen teemaan ja valita sijoituskohteiksi tähän teemaan liittyviä yrityksiä.

- Sijoittaja on omistaja, joka voi tästä roolista käsin edistää yritysten toimintaa vastuullisempaan suuntaan ja varmistaa näin sijoitustuottojaan, lakimiehemme Ilkka Geitlin sanoo.

Sijoittajan vaikuttamiskeinoja ovat keskustelut yrityksen kanssa, päätöksentekoon osallistuminen ja yhteinen toiminta muiden omistajien kanssa.

- Keskustelun kohteena voi olla työntekijöiden kohtelun parantaminen yrityksessä, ympäristön suojeleminen tai hyvän hallintotavan edistäminen. Mikäli toivottua tulosta ei saavuteta, voi sijoittaja poistaa kohteen sijoitussalkusta, Ilkka Geitlin summaa.

Vastuullinen sijoittaminen kasvussa työeläkealalla

Suomessa vastuullista sijoittamista on edistänyt Finsifin perustaminen. Finsif on aattellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista. Sen jäseninä on myös työeläkevakuuttajia. Finsif toimii myös yhteystahona kansainväliseen vastuullisen sijoittamisen PRI-yhdistykseen, joka hallinnoi YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Nämä periaatteet toimivat hyvänä pohjana sijoittajalle oman sijoitusstrategiansa laatimisessa.

Maria Rissasen mukaan työeläkevakuuttajat suhtautuvat positiivisesti vastuulliseen sijoittamiseen. Monet työeläkevakuuttajat kertovat verkkosivuillaan vastuullisesta sijoittamisesta ja heillä on oma vastuullisen sijoittamisen asiantuntija. Työeläkevakuuttajia on Finsifin jäseninä. Moni on myös allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Kansainvälisellä tasolla allekirjoittaneiden määrä on noussut sadasta lähes 1200 viimeisten seitsemän vuoden aikana.
- Tämä kertoo siitä, että vastuulliseen sijoittamiseen ja ESG-tekijöihin suhtaudutaan yhä vakavammin ja kiinnostus näyttää jatkavan kasvuaan, Maria Rissanen sanoo.

Tutkimukset vahvistavat, että ESG-tekijät huomioimalla voidaan sijoittaa yrityksiin, joiden markkina-arvon kehitys on positiivista ja vahvistuvaa. Tällaisesta sijoituskohteesta odotettavissa oleva tuottokin on hyvää.
- Tämä ei tarkoita, että välttämättä onnistuttaisiin sijoittamaan kohteisiin, joista saatava tuotto on yli markkinoiden keskimääräisen tuoton. Tällaisen ylituoton saavuttamiseen tarvitaankin useimmiten tietoa, jota ei markkinoilla ole yleisesti saatavilla, Maria Rissanen kertoo.