Siirry sisältöön

Sukupuolten eläke-eroihin vaikutetaan lisäämällä ymmärrystä työuraan liittyvien valintojen vaikutuksista

Naisen eläke on keskimäärin viidenneksen matalampi kuin miehen. Syynä on ennen kaikkea ansioerot, mutta eroa kasvattaa erityisesti perhevapaiden epätasainen jakautuminen.

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisessa Sukupuolten eläke-erot -hankkeessa pyritään lisäämään tietämystä ja keskustelua aiheesta. Projektipäällikkö Taina Riski kertoo, mistä hankkeessa on kyse. Tela on mukana hankkeessa.

Missä naisten ja miesten eläke-eroihin liittyvissä asioissa on eniten tietovajetta?

Naisten ja miesten välinen palkkaero on tunnettu, mutta eläke-erosta ja sen merkityksestä on keskusteltu vähemmän. Eläke-erojen taustalla on monia tekijöitä, naisten matalammat ansiot ovat kuitenkin keskeinen syy eroihin.

Harva on tietoinen siitä, että perhevapaiden epätasaisella jakautumisella on vaikutusta tulevaisuuden ansio- ja eläke-eroihin ja erityisesti naisten pitämät pitkät perhevapaat tekevät pysyvän loven eläkkeeseen.

Taina Riski henkilökuva.
Sosiaali- ja terveysministeriön projektipäällikkö Taina Riski (kuva: STM).

Työn ja perheen yhdistämiseen liittyviä valintoja olisikin hyvä pohtia jo silloin, kun perheellistyminen on suunnitelmissa. Pidettyjen perhevapaiden vaikutuksesta eläkkeen tasoon kannattaa taasen olla tietoinen silloin, kun eläkeaikeet alkavat pyöriä mielessä. Jos perhevapaat ovat tehneet ison loven eläkkeeseen, naisten korkea elinikä mahdollistaa sen, että työuraa voi jatkaa myös vanhuuseläkeiän täyttymisen jälkeen ja samalla nostaa eläkkeen tasoa. On toki selvää, että kaikille tämä ei ole mahdollista.

Hanke on EU-rahoitteinen. Onko sukupuolinäkökulma nyt erityisenä kiinnostuksen kohteena eläkkeitä koskevassa keskustelussa EU:ssa?

EU:ssa on vähitellen herätty siihen, että palkkaeroilla on suuri vaikutus myös eläke-eroihin. Eläke-erot liittyvät myös köyhyyteen ja erityistä huolta EU:ssa on esitetty ikääntyneiden naisten köyhyysriskistä. Naisten ja miesten eläke-erot ovat kasvaneet osaksi EU:ssa käytävää eläkekeskustelua ja tasa-arvokeskustelua ja eläke-erojen kehitystä seurataan ja siitä raportoidaan säännöllisesti.

Tämä hanke on EU:n REC-ohjelman osa-rahoittama. Tällä ohjelmakierroksella tukea saivat projektit, jotka keskittyivät palkkaerojen ja eläke-erojen taustalla vaikuttaviin tekijöihin ja pyrkivät tietoisuuden nostamiseen koko työuran ja elinkaaren aikaisten valintojen vaikutuksesta eläkkeiden tasoon. Suomessa on jo pitkään selvitetty naisten ja miesten palkkaeroja samapalkkaisuusohjelmassa, joten halusimme tuoda tähän keskusteluun uuden näkökulman perehtymällä hankkeessa eläke-eroihin.

Miten kansalaisten ymmärrystä eläkeasioista voitaisiin vahvistaa?

Hanke pyrkii myös muistuttamaan, että eläkettä kertyy kaikista töistä ja eläkkeen tasoon voi vaikuttaa pysymällä työelämässä kiinni myös sellaisina aikoina, kun lastenhoito ja hoiva näyttelevät arjessa suurta roolia. Eläkeasiat tuntuvat monien mielessä liittyvän kaukaiseen tulevaisuuteen, mutta eläkkeen tasoon vaikutetaan koko elinkaaren aikaisilla valinnoilla. Siksi näitä kysymyksiä olisi hyvä pysähtyä miettimään aina säännöllisin väliajoin.

Hankkeessa julkaistaan alkuvuodesta 2020 laskuri, jolla ihmiset voivat arvioida perhevapaajaksojen vaikutuksen tulevaisuuden eläkkeisiin ja verrata sitä työstä karttuvaan eläkkeeseen vastaavalta ajalta.