Gå till innehållet

Vår strategi för åren 2020–2023

Vår strategiperiod sträcker sig fram till utgången av nästa ordinarie riksdagsvalår 2023. Perioden omfattar således inflytande också över nästa riksdagsval och det efterföljande regeringsprogrammet.

Vår strategi bygger på tanken att bära arbetspensionssystemets grundprinciper så intakta som möjligt genom de förändringar som införts i regeringsprogrammen för innevarande mandatperiod långt in på nästa mandatperiod och även längre än så.

Syftet med vår existens

Kärnan i vår verksamhet består i att stärka arbetspensionssystemet och främja verksamhetsmiljön inom branschen. Denna grundtanke har styrt vår verksamhet sedan 2012. Den utgör fortfarande fundamentet för vår strategi, men vi har nu formulerat syftet med vår existens med lite fler ord och beskriver målet för vår verksamhet en aning mer ingående:

Vi bär grundprinciperna för arbetspensionssystemet intakta till kommande årtionden – genom att sörja för arbetspensionssystemets omfattning och trygga ett fungerande och effektivt decentraliserat verkställande.

Vår verksamhetsidé och vår ambition

Kärnan i vår verksamhetsidé är följande:

  • Vi värnar om grundprinciperna för vårt arbetspensionssystem och arbetar för ett decentraliserat verkställande av arbetspensionssystemet. Vi utövar proaktivt inflytande över lagstiftning och övriga bestämmelser som berör vår sektor.
  • Vi producerar tillförlitlig information och motiverade synpunkter som stöd för arbetsmarknadsparternas och de politiska beslutsfattarnas beslut.
  • Vi stärker förtroendet gentemot arbetspensionssystemet och ökar förståelsen för vår bransch genom kommunikation, dialog och samhällelig utbildning.

Vi vill vara en förutseende och ansvarsfull aktör med inflytande inom arbetspensionssektorn.

Våra värden

De värden som styr vårt arbete är öppenhet och transparens, pålitlighet och förmåga att lyfta fram även svåra frågor.

Definitionen av vår verksamhet ur olika perspektiv

Medlemmarna

Vi fokuserar på intressebevakning och en fungerande kommunikation. Vi bildar branschens gemensamma ståndpunkt i fråga om lagstiftning och övriga bestämmelser utifrån spelreglerna för våra ställningstaganden. Vi står för medlemmarnas inbördes olikhet och bemöter våra medlemmar jämlikt.

Våra samarbetspartner

Vi handlar i vårt samarbete proaktivt, förutsägbart och värda förtroendet.

Beslutsfattarna och medierna

Vi är en öppen, pålitlig, lättillgänglig och tjänstvillig expert.

Personalen

Vi är en lojal och rättvis arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi stöder kompetensutveckling och samordning av arbete och privatliv för alla våra medarbetare.

Utvecklingen av arbetspensionssystemet

Vi agerar fördomsfritt och diskuterar även svåra frågor öppet. Vi för en respektfull dialog också med de aktörer som inte omfattar våra åsikter.

Våra arbetsfält

Våra arbetsfält är

  • inflytande över lagstiftning och det allmänna verksamhetsklimatet inom branschen
  • analysarbete och innehållsproduktion
  • kommunikation, utbildning och allmän hantering av branschens anseende.

Inflytande över lagstiftning och det allmänna verksamhetsklimatet inom branschen

Kärnan i vårt arbete är att skydda grundprinciperna för arbetspensionssystemet. Vi lägger i vårt arbete särskild vikt vid pensionstillgångarnas tillräcklighet och tryggandet av tillgångarnas planerade användning.

Vi tar del av en bredare samhällsdialog om arbetspensionssystemet framför allt i generationsfrågor och teman av betydelse för fördelningssystemets hållbarhet (bl.a. sysselsättning, arbetsförmåga, befolkningspolitik). Vi intresserar oss också för pensionssystemets sociala hållbarhet.

Vi talar även högt om svåra frågor, eftersom vi ser det som en förutsättning för att klara oss genom svåra tider.

Analysverksamhet och innehållsproduktion

Som stöd för vårt inflytande producerar vi tillförlitlig information, motiverade synpunkter och klara mål för intressebevakningen.

Egna analyser och innehåll gör oss till en mer intressant partner. Därför producerar vi ny kvalitativ information också genom att låta göra undersökningar och utredningar samt genom att samarbeta med forskningsanstalter och tankesmedjor.

Kommunikation, utbildning och allmän hantering av branschens anseende

Vår kommunikation är framgångsrik när vårt budskap är väl motiverat och intressant och när också timingen är den rätta.

Ju bättre vårt eget och branschens anseende är, desto lättare är det för oss att utöva inflytande för att uppnå våra ambitioner.

Vi värdesätter en äkta dialog och respektfull växelverkan. Vi handlar i enlighet med dessa principer också när vi har att göra med aktörer som har en annan åsikt än vi själva.

Vi främjar den samhälleliga godtagbarheten hos det lagstadgade förvärvspensionssystemet och kunskapen och uppfattningen om dess funktion.

Våra strategiska mål 2020–2023

Vi har sammanfattat våra strategiska mål under tre korgar.

  1. Att trygga pensionstillgångarnas tillräcklighet (bl.a. tillgångarnas planerade användning, tillräckliga buffertar).
  2. Att bidra till en tillräcklig premieinkomst och sörja för en hållbar finansiering.
  3. Att bygga upp förtroendet gentemot arbetspensionssystemet och stärka förståelsen för branschen bland nuvarande och framtida beslutsfattare och medier.

För varje mål har vi också fastställt vad en framgångsrik verksamhet innebär.

Att trygga pensionstillgångarnas tillräcklighet

Arbetspensionstillgångarna används planenligt och för de ändamål för vilka de reserverats. Arbetspensionens försäkringskaraktär och systemets omfattning bibehålls också i fortsättningen.

Att bidra till en tillräcklig premieinkomst

Vårt perspektiv på de faktorer som inverkar på arbetspensionernas finansiering (bl.a. sysselsättning, arbetsförmåga och upprätthållandet av arbetsförmågan, befolkningsmängd) och på möjligheterna att utöva inflytande över dem har betydelse för beslutsfattandet och får också rum i den offentliga debatten.

Beslutsfattarna förstår innebörden av premieinkomst och ett nettonegativt kassaflöde inom arbetspensionssystemet.

Att bygga upp förtroendet gentemot arbetspensionssystemet och stärka förståelsen för branschen bland nuvarande och framtida beslutsfattare och medier

Våra ståndpunkter påverkar beslutsfattandet och syns också i den offentliga debatten. Vi lyckas förebygga mediekriser som berör branschen och förhindra att de eskalerar. Våra utbildningar och material är klara och tydliga och ger ett gott utbyte.

Vår vision

Vi vill vara en förutseende och ansvarsfull aktör med inflytande inom arbetspensionssektorn.

Relaterade sidor