Gå till innehållet

Vår strategi för åren 2023–2027

Vi har förnyat vår strategi under våren 2023. Som underlag för vår nya strategi gjorde vi omfattande intervjuer med våra viktigaste intressenter. Vi förtydligade vårt sätt att agera, våra roller och våra mål utifrån kommentarerna från intervjuerna och den respons som vår egen styrelse gett oss. Vår nya strategi godkändes av Telas styrelse den 16 maj 2023 och sträcker sig över åren 2023–2027.

Den bärande tanken i vår strategi är att stärka den samhälleliga verkningsfullheten i vårt arbete och stödja den operativa rytmväxlingen på vår byrå.

Kärnan i vår strategi består i att stärka vår visionära verksamhet, förtydliga vår kommunikation och öka målinriktningen i vårt arbete. Vi eftersträvar inga snabbvinster, utan analyserar och utvecklar arbetspensionssystemet ur ett långtidsperspektiv. Vi erbjuder genomtänkta och väl övervägda ståndpunkter i olika frågor. Vi utmanar och kullkastar initiativ och påståenden som strider mot arbetspensionssystemets intressen på lång sikt.

Vår grundläggande uppgift är att på ett hållbart sätt värna om och utveckla arbetspensionssystemet och dess verkställande. Vi har tre roller: vi bevakar branschens intressen, vi stärker samarbetet inom branschen och vi ökar förståelsen för branschen. Rollerna berättar vad vi fokuserar på i vårt dagliga arbete:

 • vi säkerställer att våra ståndpunkter får genomslag i beslutsfattandet (intressebevakare)
 • vi främjar samarbetet mellan olika aktörer för att säkerställa arbetspensionssystemets förmåga till förändring (samarbetsbyggare) och
 • vi bidrar till ökad förståelse och formar åsikter genom våra synpunkter (meningsskapare).

De grundläggande elementen i vår strategi

Grunduppgift – varför finns vi till?

Kärnan i vår verksamhet består i att värna om arbetspensionssystemet och dess verkställande och att främja en hållbar utveckling av systemet. Vi har sammanfattat vår grundläggande uppgift enligt följande:

Vi värnar om och utvecklar arbetspensionssystemet och dess verkställande på ett hållbart sätt.

Vi bevakar arbetspensionssystemets grundprinciper. Vi hjälper systemet att förnyas. Vi arbetar för att arbetspensionssystemet ska vara både ekonomiskt och socialt hållbart och på bred front åtnjuta acceptans bland finländarna.

Vi värnar om och utvecklar i vårt arbete alla arbetspensionsslag: såväl arbetspensionerna inom den privata och den offentliga sektorn som pensionerna för företagare, lantbruksföretagare och sjöfarare. Vi värnar om och utvecklar också det decentraliserade verkställandet av arbetspensionerna.

Vision – vilken framtid bygger vi?

Vår vision är en rättvis arbetspension som varje finländare kan lita på.

Vår dröm är ett arbetspensionssystem, som infriar våra viktigaste intressenters och hela det finländska samhällets förtroende genom att utvecklas ansvarsfullt, genom att verkställas effektivt och smidigt och genom att vara rättvist.

I vår vision bär den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen över generationerna och omvälvningarna i arbetet, och den gäller alla löntagare och företagare i Finland. Vår vision är också att varje euro som intjänats i arbete ska utöka förvärvspensionen på lika villkor oavsett arbetets natur och slag.

Vi arbetar också för ett decentraliserat verkställande av arbetspensionssystemet och för att riktlinjerna för placeringen av arbetspensionsmedlen även i fortsättningen ska basera sig på nationella beslut.

Tre roller – vad fokuserar vi på i vårt dagliga arbete?

Vi har tre roller: vi bevakar branschens intressen, vi stärker samarbetet inom branschen och vi ökar förståelsen för branschen. Rollerna berättar vad vi fokuserar på i vårt dagliga arbete.

 • I vår roll som intressebevakare säkerställer vi att våra ståndpunkter får genomslag i beslutsfattandet. Vi skapar möjligheter för lösningar och agerar konstruktivt och aktivt i ministeriernas olika arbetsgrupper och inom ramen för övrigt inflytande på lagstiftningen.
 • I rollen som samarbetsbyggare främjar vi för egen del samarbetet mellan olika parter för att säkerställa arbetspensionssystemets förmåga till ändring. Vi arbetar också för att stärka det förtroende och den förståelse som ändringarna förutsätter. Vi söker lämpliga alternativ till lösningar på utmaningarna när det gäller att utveckla arbetspensionssystemet, samtidigt som vi är medvetna om att vi inte själva håller i tyglarna.
 • I rollen som meningsskapare bidrar vi till att öka beslutsfattarnas och mediernas förståelse för frågor i anslutning till arbetspensionssystemet och möjligheterna att utveckla systemet. Vi hjälper beslutsfattarna och medierna till insikt om lagbundenheter och utvecklingsbehov förenade med arbetspensionssystemet och lyfter fram olika alternativ till lösningar och effekterna av dem.

Valet av ovan nämnda roller baserar sig på våra observationer av affärsmiljön inom branschen. Det finns en hel del information om och utredningar som gäller arbetspensioner, likaså varierande ståndpunkter mellan olika aktörer. Däremot saknas det en samlande syn och förtroendeingivande lösningsalternativ. Det krävs förtroende och samarbete för att förnya arbetspensionssystemet, och samarbetet behöver en samlande kraft. En effektiv intressebevakning förutsätter en enad röst inom branschen som sammanställer de olika ståndpunkterna.

Vi tydliggör det visionära

I kärnan av vår strategi finns tanken att stärka och förtydliga vår egen visionära hållning. En visionär hållning är för oss något mer än enbart branschens ståndpunkt. Till denna syn hör i väsentlig grad också en känsla för tid och rum samt förståelse för i vilket skede vi är i respektive fråga. Olika skeden kräver olika sätt att agera.

 • Skede 1: Diskussion, dialog och ökad insikt om temat. Vad gäller saken? Vilka är alternativen? Vilka fördelar och nackdelar kan vara förenade med olika alternativ? (meningsskapare, påverkare)
 • Skede 2: Visa vägen. Vilka alternativ lönar det sig att gå mot och varför? Underbygga beslut. (meningsskapare, samarbetsbyggare, intressebevakare)
 • Skede 3: Ståndpunktsbildning och inflytande på beslutsfattandet, när tiden är inne. Öppna möjligheter och skapa press för en lösning. (intressebevakare, meningsskapare)

Våra värden

De grundläggande värden som styr vårt arbete är öppenhet och transparens, pålitlighet och förmåga att lyfta fram även svåra frågor. Dessa värden är oförändrade i vårt strategiarbete. Vi kompletterade våra grundläggande värden med funktionella värden som stöder vår förnyelse. De är följande:

 • Hjälpa andra till insikt – Genom vår egen yrkeskunnighet ökar vi andra parters förståelse för arbetspensionssystemet. På detta sätt kan vi säkerställa att riktlinjer stakas ut och beslut fattas baserat på rätt information.
 • Våga förnya – En hållbar administrering av arbetspensionssystemet förutsätter också förmåga att förnyas, utmana inrotade uppfattningar och söka nya utvecklingsämnen.
 • Lotsa från ord till beslut – Vi driver målmedvetet frågor mot beslut, när tiden är inne. Det ligger i alla parters intresse.

Våra strategiska mål 2023–2027

Vi sammanfattade våra strategiska mål i fyra korgar:

 • Tryggandet av grundprinciperna för arbetspensionerna
 • Utvecklingen av arbetspensionssystemet på lång sikt
 • Stärkandet av det samhälleliga förtroendet
 • Preciseringen av Telas verksamhet

Tryggandet av grundprinciperna för arbetspensionerna

 • Vi arbetar för att den lagstadgade arbetspensionen i Finland också i fortsättningen intjänas på basis av inkomsterna, är heltäckande och utan övre gräns, lönsam för varje generation och förenlig med en professionellt och regionalt rörlig arbetskraft;
 • och för att den pension som intjänats genom arbete ska vara förmånsbaserad, förutsägbar och livslång, skyddad mot inflation och också erbjuda skydd i händelse av arbetsoförmåga och familjeförsörjarens död.
 • Vi utvecklar pensionssystemet för företagare (FöLP) att bättre motsvara de utmaningar som härrör från omvälvningarna i arbetet och arbetsmarknaden.

Utvecklingen av arbetspensionssystemet på lång sikt

 • Vi säkerställer att arbetspensionssystemet verkställs decentraliserat och att pensionsmedlen endast används för att finansiera pensionerna.
 • Vi söker och främjar metoder att förbättra placeringsintäkterna på lång sikt.
 • Vi arbetar för att arbetspensionssystemets premieintäkter på lång sikt räcker till.

Stärkandet av det samhälleliga förtroendet

 • Vi stärker förtroendet gentemot arbetspensionssystemet och den allmänna acceptansen i det finländska samhället.
 • Vi utvecklar arbetspensionssystemet utgående från nationella premisser.
 • Vi säkerställer att arbetspensionssystemets centrala egenskaper kvarstår också i fortsättningen.

Preciseringen av Telas verksamhet

 • Vi stärker verkningsfullheten och den visionära hållningen i vår verksamhet.
 • Vi förtydligar vår visionära och tankeväckande kommunikation och vårt intressentarbete
 • Vi utvecklar vår kompetens och stärker målsättningarna i det vi gör.

Relaterade sidor