Siirry sisältöön

Strategiamme vuosille 2023-2027

Uudistimme strategiamme kevään 2023 aikana. Pohjustimme sen laadintaa laajalla keskeisten sidosryhmiemme haastattelulla. Selkiytimme tekemisemme tapaa, roolejamme ja tavoitteitamme haastatteluista saadun palautteen ja oman hallituksemme meille antaman palautteen pohjalta. Uusi strategiamme hyväksyttiin Telan hallituksessa 16.5.2023 ja se ulottuu vuosille 2023–2027.

Strategiamme kantavana ajatuksena on vahvistaa työmme yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tukea toimistomme operatiivista rytminvaihdosta.

Strategiamme ytimessä on toimintamme näkemyksellisyyden vahvistaminen, viestintämme kirkastaminen ja työmme tavoitteellisuuden lisääminen. Emme tavoittele pikavoittoja, vaan katsomme ja kehitämme työeläkejärjestelmää pitkän aikavälin näkökulmasta. Tarjoamme asioihin harkitun ja punnitun näkemyksen. Haastamme ja kumoamme työeläkejärjestelmän pitkän tähtäimen etujen vastaisia aloitteita ja väitteitä.

Perustehtävämme on vaalia ja kehittää työeläkejärjestelmää ja sen toimeenpanoa kestävästi. Meillä on kolme roolia: olemme alamme edunvalvoja, yhteistyön vahvistaja ja ymmärryttäjä. Roolit kertovat sen, mihin keskitymme päivittäisessä työssämme:

 • varmistamme, että kantamme vaikuttavat päätöksenteossa (edunvalvoja)
 • fasilitoimme eri tahojen yhteistyötä työeläkejärjestelmän muutoskyvyn varmistamiseksi (yhteistyön vahvistaja) ja
 • lisäämme ymmärrystä ja vaikutamme mielipiteisiin näkemyksellämme (ymmärryttäjä).

Löydät strategiamme kiteytyksen alla olevasta kuvasta. Jos haluat tutustua meihin lähemmin, voit jatkaa lukemista kuvan jälkeen.

Strategiamme ydinelementit

Perustehtävä – miksi olemme olemassa?

Tekemisemme ydin muodostuu työeläkejärjestelmän ja sen toimeenpanon vaalimisesta ja kestävästä kehittämisestä. Olemme kiteyttäneet perustehtävämme seuraavasti:

Vaalimme ja kehitämme työeläkejärjestelmää ja sen toimeenpanoa kestävästi.

Pidämme huolta työeläkejärjestelmän perusperiaatteista. Autamme järjestelmää uudistumaan. Toimimme sen puolesta, että työeläkejärjestelmä on sekä taloudellisesti että sosiaalisesti kestävä ja suomalaisten laajasti hyväksymä.

Vaalimme ja kehitämme työssämme kaikkia työeläkelajeja: niin yksityisen ja julkisenkin sektorin työeläkkeitä kuin yrittäjien, maatalousyrittäjien ja merenkulkijoidenkin eläkkeitä. Vaalimme ja kehitämme myös työeläkkeiden hajautettua toimeenpanoa.

Visio – millaista tulevaisuutta rakennamme?

Visiomme on oikeudenmukainen työeläke, johon jokainen suomalainen voi luottaa.

Unelmanamme on työeläkejärjestelmä, joka lunastaa keskeisten sidosryhmiemme ja koko suomalaisen yhteiskunnan luottamuksen vastuullisella kehittymisellään, tehokkaalla ja sujuvalla toimeenpanollaan sekä oikeudenmukaisuudellaan.

Visiossamme lakisääteinen työeläkevakuutus kantaa yli sukupolvien ja työn murrosten, ja koskee kaikkia Suomessa töitä tekeviä palkansaajia ja yrittäjiä. Visioomme kuuluu myös se, että jokainen työssä ansaittu euro kartuttaa ansioeläkettä yhtäläisellä tavalla työn luonteesta ja lajista riippumatta.

Teemme työtä myös sen puolesta, että työeläkejärjestelmän toimeenpano on hajautettu ja työeläkevarojen sijoittamista koskevista linjauksista päätetään jatkossakin kansallisesti.

Kolme roolia – mihin keskitymme päivittäisessä työssämme?

Meillä on kolme roolia: olemme alan edunvalvoja, yhteistyön vahvistaja ja ymmärryttäjä. Roolit kertovat sen, mihin keskitymme päivittäisessä työssämme.

 • Edunvalvojaroolissamme varmistamme, että kantamme vaikuttavat päätöksenteossa. Rakennamme mahdollisuuksia ratkaisujen syntymiselle ja toimimme rakentavasti ja aktiivisesti ministeriöiden eri työryhmissä ja muussa lainsäädäntöön vaikuttamisessa.
 • Yhteistyön vahvistajan roolissa fasilitoimme osaltamme eri tahojen yhteistyötä työeläkejärjestelmän muutoskyvyn varmistamiseksi. Rakennamme myös muutosten vaatimaa luottamusta ja ymmärrystä. Etsimme käypiä ratkaisuvaihtoehtoja työeläkejärjestelmän kehittämisen haasteisiin, tiedostaen kuitenkin sen, että emme ole itse kuskin paikalla.
 • Ymmärryttäjän roolissa lisäämme päättäjien ja median ymmärrystä työeläkejärjestelmään ja sen kehittämisvaihtoehtoihin liittyvistä asioista. Oivallutamme päättäjiä ja mediaa työeläkejärjestelmän lainalaisuuksista ja kehitystarpeista sekä eri ratkaisuvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista.

Ylläkuvatut roolivalintamme perustuvat havaintoihimme alan toimintaympäristöstä. Tietoa ja tutkimusta työeläkkeistä on paljon, samoin eri tahojen keskenään erilaisia kantoja. Kokoavasta näkemyksestä ja luottamusta herättävistä ratkaisuvaihtoehdoista on sen sijaan puutetta. Työeläkejärjestelmän uudistaminen vaatii luottamusta ja yhteistyötä, ja yhteistyö vaatii kokoavan voiman. Vaikuttava edunvalvonta vaatii alan yhtenäisen, erilaiset kannat yhteen kokoavan äänen.

Näkemyksellisyyden kirkastaminen

Strategiamme ytimessä on ajatus oman näkemyksellisyytemme vahvistamisesta ja kirkastamisesta. Näkemyksellisyys on meille paljon laajempi asia kuin pelkkä alan kanta. Siihen kuuluvat olennaisesti myös ajan ja tilanteen taju sekä sen ymmärtäminen, missä vaiheessa eri asioissa kulloinkin ollaan. Eri vaiheet vaativat erilaiset tavat toimia.

 • Vaihe 1: Keskustelu, dialogi ja teemaa koskevan ymmärryksen rakentaminen. Mistä asiassa on kyse? Millaisia vaihtoehtoja on olemassa? Mitä etuja ja haittoja eri vaihtoehtoihin voi liittyä? (ymmärryttäjä, ajatteluun vaikuttaja)
 • Vaihe 2: Suunnan näyttäminen. Minkälaisia vaihtoehtoja kohti kannattaisi kulkea ja minkä takia? Päätöksenteon edellytysten rakentaminen. (ymmärryttäjä, yhteistyön vahvistaja, edunvalvoja)
 • Vaihe 3: Kannan muodostaminen ja päätöksentekoon vaikuttaminen, kun sen aika on. Mahdollisuuksien ja paineen luominen asian ratkaisemiselle. (edunvalvoja, ymmärryttäjä)

Arvomme

Työtämme ohjaavat perusarvot ovat avoimuus ja läpinäkyvyys, luotettavuus ja kyky keskustella ääneen vaikeistakin asioista. Ne säilyivät strategiatyössämme ennallaan. Täydensimme perusarvojamme omaa uudistumistamme tukevilla toiminnallisilla arvoilla. Ne ovat seuraavat:

 • Auta muita oivaltamaan – Lisäämme oman ammattitaitomme avulla eri osapuolten ymmärrystä työeläkejärjestelmästä. Näin varmistamme, että linjauksia ja päätöksiä tehdään oikeaan tietoon pohjautuen.
 • Uskalla uudistaa – Työeläkejärjestelmän vastuullinen hoitaminen edellyttää myös kykyä uudistua, haastaa pinttyneitä käsityksiä ja etsiä uusia kehitysaihioita.
 • Luotsaa puheista päätöksiin – Ajamme asioita määrätietoisesti kohti päätöksentekoa, kun sen aika on. Se on kaikkien osapuolten etu.

Strategiset tavoitteemme 2023–2027

Kiteytimme strategiset tavoitteemme neljään koriin:

 • Työeläkkeen perusperiaatteiden turvaaminen
 • Työeläkejärjestelmän pitkäjänteinen kehittäminen
 • Yhteiskunnallisen luottamuksen vahvistaminen
 • Telan toiminnan tarkentaminen

Työeläkkeen perusperiaatteiden turvaaminen

 • Toimimme sen puolesta, että Suomen lakisääteinen työeläke on jatkossakin ansioiden perusteella karttuva, kattava ja katoton, jokaiselle sukupolvelle kannattava sekä yhteensopiva työvoiman ammatillisen ja alueellisen liikkuvuuden kanssa;
 • ja sen puolesta, että ansiotyöllä ansaittu eläke on etuusperusteinen, ennakoitava ja elinikäinen, inflaatiolta suojattu ja tarjoaa turvan myös työkyvyttömyyden ja perheenelättäjän kuoleman varalta.
 • Kehitämme yrittäjän eläkejärjestelmää (YEL) vastaamaan nykyistä paremmin työn ja työmarkkinoiden murroksesta nouseviin haasteisiin.

Työeläkejärjestelmän pitkäjänteinen kehittäminen

 • Varmistamme työeläkejärjestelmän toimeenpanon hajautuksen ja eläkevarojen käytön vain eläkerahoituksen tarpeisiin.
 • Etsimme ja edistämme keinoja pitkän aikavälin sijoitustuottojen parantamiseksi.
 • Toimimme sen puolesta, että eläkejärjestelmän pitkän aikavälin maksutulo säilyy riittävänä.

Yhteiskunnallisen luottamuksen vahvistaminen

 • Vahvistamme työeläkejärjestelmään kohdistuvaa luottamusta ja yleistä hyväksyttävyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa.
 • Kehitämme työeläkejärjestelmää kansallisista lähtökohdista.
 • Varmistamme, että työeläkejärjestelmän keskeiset ominaisuudet säilyvät myös jatkossa.

Telan toiminnan tarkentaminen

 • Vahvistamme toimintamme vaikuttavuutta ja näkemyksellisyyttä.
 • Kirkastamme viestintämme ja sidosryhmätyömme näkemyksellisyyttä ja herättelevyyttä.
 • Kehitämme toimistomme kyvykkyyttä ja vahvistamme tekemisemme tavoitteellisuutta.

Ajankohtaista toiminnassamme

Toinen edustajamme AEIP:n hallituksessa vaihtuu

Viestinnästä ja yhteiskuntavaikuttamisesta vastaava johtajamme Mikko Koskinen on valittu eläke- ja sosiaaliturva-asioiden eurooppalaisen edunvalvontajärjestön AEIP:n hallituksen jäseneksi. Valinta tehtiin eilen…

Aiheeseen liittyvää