Gå till innehållet

Expertgrupper

Våra expertgrupper består utöver representanter för våra medlemsorganisationer vid behov också av representanter för andra expertorganisationer och myndigheter. Varje grupp har en namngiven kontaktperson på Tela.

Gruppen för förskottsinnehållningsärenden

Gruppen behandlar frågor gällande förskottsinnehållning av skatt i anslutning till utbetalningen av pensioner i samarbete med Skatteförvaltningen.

Kontaktperson:

Utvecklingschef
fornamn.efternamn@tela.fi
040 722 1270

Gruppen för inkassoärenden

Stöder Telas ställningstaganden i inkassoärenden.

Kontaktperson:

Statistikplanerare
fornamn.efternamn@tela.fi
040 839 6658

Gruppen för invaliditetsärenden

Ansvarar för de praktiska kontakterna och utvecklingen av gemensam praxis i ärenden i anslutning till arbetspensionslösningar.

Kontaktperson

Specialist på samhällspåverkan
fornamn.efternamn@tela.fi
044 493 1882

Gruppen för rapportering av placeringar

Gruppens uppgift är att utveckla arbetspensionsanstalternas externa rapportering av avkastningar och avkastning per risk med harmoniserade klassificeringar och beräkningsmetoder. Gruppen stöder arbetet av Analysenhet.

Kontaktperson:

Analytiker
fornamn.efternamn@tela.fi
044 364 2324

Gruppen för rehabiliteringsärenden

Sköter om kontanterna på praktisk nivå och utvecklingen av gemensam praxis i ärenden i anslutning till arbetspensionsrehabilitering.

Kontaktperson:

Assistent för verkställande direktör och ledning
fornamn.efternamn@tela.fi
044 541 5880

Gruppen för skatte- och bokföringsärenden

Stöder Telas ställningstaganden i skatte- och bokföringsärenden.

Palkka.fi-expertgruppen

Ansvarar för Telas ställningstaganden i palkka.fi-ärenden och koordinerar palkka.fi-tjänstens avgöranden i sakfrågor inom arbetspensionssektorn.

Kontaktperson:

Utvecklingschef
fornamn.efternamn@tela.fi
040 722 1270

Samarbetsgruppen för samhällsrelationer

Behandlar för branschen viktigt samarbete med beslutsfattare och omvärldsanalys.

Kontaktperson:

Chef för samhällspåverkan
fornamn.efternamn@tela.fi
050 559 5894

T-gruppen

Behandlar pensions- och socialpolitiska frågor i syfte att lyfta fram den praktiska erfarenheten bland Telas medlemsorganisationer, olika synpunkter och eventuella initiativ för utveckling av arbetspensionssystemet. De frågor som behandlas i gruppen är bl.a. pensionsskyddets innehåll, finansieringsprinciperna och utvecklingen i pensionsutgiften och försäkringsavgiften.

Kontaktperson:

Verkställande direktör
fornamn.efternamn@tela.fi
0400 414 303

Villkorssektionen

Gruppens uppgift är att för arbetspensionsförsäkringsbolagen förbereda ändringar av försäkringsvillkoren för försäkringsavtal i enlighet med lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och lagen om pension för företagare (FöPL) att överlåtas till social- och hälsovårdsministeriet (SHM) för fastställande av försäkringsvillkoren. Till villkorssektionens uppgifter hör vidare att fungera som expert inom arbetspensionssystemet när det gäller tolkningen av ArPL- och FöPL-försäkringsvillkor.

Läs också:

Relaterade sidor