Gå till innehållet

Utbildning i grundläggande frågor inom arbetspensionssektorn

Vi ordnar årligen olika utbildningstillfällen, där vi behandlar arbetspensionssystemets grunder och aktuella ärenden inom branschen.

Mål och målgrupper för vår utbildning

Vårt mål är att säkerställa att samhällets och arbetsmarknadsorganisationernas nuvarande och framtida beslutsfattare och inflytelserika aktörer är förtrogna med arbetspensionssektorn. Vi vill att de ska ha tillräckliga kunskaper om

 • arbetspensionssystemets utvecklings- och verksamhetsprinciper
 • vårt nationella system i förhållande till Europeiska unionen
 • frågor i anslutning till finansieringen av pensionerna.

Vi anser det ligga i alla finländares intresse att de beslutsfattare som ansvarar för utvecklingen av pensionssystemet har tillräckliga uppgifter som underlag för sina beslut. Och eftersom arbetspensionsfrågorna spänner över en mycket lång tid, är det också viktigt att utbilda framtida beslutsfattare och aktörer med inflytande för att säkerställa en hållbar framtid för arbetspensionssystemet.

Målgrupperna för vår utbildning är

 • politiska beslutsfattare
 • arbetsmarknadsorganisationernas förvaltning, ombud och aktiva
 • ungdoms- och studentorganisationernas beslutsfattare och aktiva.

Olika former av utbildning

Vår utbildning riktar sig till olika målgrupper och består bl.a. av arbetspensionskurser, seminarier, expertmöten samt expertanföranden exempelvis i samband med fackförbundens eller andra organisationers evenemang. Vi ordnar också utbildningstillfällen i samarbete med arbetsmarknadsorganisationerna, t.ex. årliga regionala arbetspensionskurser för aktiva inom landskapen.

Vår kursverksamhet omfattar också årlig utbildning för de styrelse- och förvaltningsrådsledamöter som invalts att sköta arbetspensionsförsäkrarnas förvaltning. Vi säkerställer för vår del att de har de tillräckliga kunskaper om arbetspensionsförsäkring och arbetspensionsplaceringar som förutsätts i lagstiftningen gällande arbetspensionsanstalternas förvaltning.

Teman för utbildningen

Vår utbildning behandlar i första hand följande teman:

 • Arbetspensionssystemets ekonomiska hållbarhet och dess utmaningar.
 • Att öka förståelsen för placeringen av arbetspensionsmedlen: varför och hur placeras arbetspensionspengarna?
 • Att stödja verksamhetsförutsättningarna för den beslutsmodell som bygger på trepartsförhandlingar.
 • Att trygga det finska arbetspensionssystemets ställning inom EU.
 • Frågor i anslutning till arbetet för att stärka förtroendet för arbetspensionssystemet, t.ex. en god förvaltning.

Den grundläggande uppgiften enligt vår strategi är att stärka arbetspensionssystemet och främja verksamhetsmiljön inom branschen, och vår utbildning bygger på detta. Vi erbjuder i regel inte utbildning om arbetspensionsskyddet eller arbetspensionsförmånerna.

Ytterligare information

Utbildningschef
fornamn.efternamn@tela.fi
040 526 4025