Siirry sisältöön

Toiminnan tarkoitus

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Edustamme koko alaa eli jäseninämme ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.

Hallinto ja organisaatio

Oikeudelliselta muodoltamme olemme rekisteröity yhdistys. Toiminnastamme päättävät jäsenemme, ja korkein päätösvalta on yhdistyksemme vuosikokouksella. Strategiamme ja toimintamme painopisteet linjaa jäsenistöstämme valittu hallitus.

Käytännön toiminnasta vastaa yhdistyksemme asiantuntijaorganisaatio eli Telan toimisto. Toimistomme apuna ovat jäsenyhteisöjen edustajista kootut toimikunnat, joita ovat neuvottelukunnat sekä erilaiset pysyvät ja määräaikaiset asiantuntijaryhmät. Toimikunnat on perustettu joko Telan hallituksen tai toimitusjohtajan päätöksellä.

Toimintamme kulmakivet

Perustehtävämme on työeläkejärjestelmän vahvistaminen ja alan yleiseen toimintaympäristöön vaikuttaminen. Työmme koostuu alan edunvalvonnasta ja erilaisten siihen liittyvien sisältöjen tuottamisesta. Näitä sisältöjä jaamme viestinnän, vaikuttamistyön ja yhteiskunnallisen koulutuksen avulla. Tuotamme myös työeläkejärjestelmän talouteen ja sijoitustoimintaan liittyviä analyysejä ja muita aineistoja.

Toimintamme perustuu työeläkealan monipuoliseen asiantuntemukseen, hyviin verkostoihin ja selkeään viestintään. Pyrimme siihen, että edunvalvontamme on läpinäkyvää, tavoitteellista ja pitkäjänteistä.

Toiminta-ajatuksestamme ja tahtotilastamme on kerrottu tarkemmin strategiassamme.

Työeläkealan edunvalvonta

Jäsenemme vastaavat lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanosta. Edunvalvontamme painopiste on siksi työeläkkeiden toimeenpanoon ja työeläkevakuuttajien toimintaympäristöön liittyvissä kysymyksissä.

Vaikutamme edunvalvontatyöllä ja sitä tukevalla viestinnällämme

  • työeläkealaa koskevaan lainsäädäntöön ja muihin säännöksiin sekä
  • työeläkejärjestelmää kohtaan tunnettuun luottamukseen ja ymmärrykseen.

Edunvalvontamme ei koske työeläketurvan sisältöä. Siihen liittyvistä kysymyksistä sovitaan kolmikantaisessa neuvottelujärjestelmässä, jonka osapuolia ovat työmarkkinoiden keskusjärjestöt.

Työeläketurva ja sen rahoitus vaikuttavat osaltaan työeläkejärjestelmään kohdistuvaan luottamukseen. Huolehdimme luottamuksesta jakamalla tietoa työeläketurvaan ja työeläkkeiden rahoitukseen sekä eläkepolitiikkaan liittyvistä asioista.

Työeläke on osa suomalaista sosiaaliturvaa. Sosiaaliturvasta päätetään Suomen omassa lainsäädännössä. Tämän takia myös pääosa meidän työstämme tapahtuu Suomessa. Olemme kuitenkin aktiivisia myös Euroopassa ja kansainvälisesti.

Vaikutamme työeläkeasioita sivuavaan EU-lainsäädäntöön ja eläkeasioita koskeviin kansainvälisiin suosituksiin sekä Suomen kansallisen päätöksenteon että EU-tasolla tehtävän yhteistyön kautta.

Kansainvälinen ja EU-vaikuttaminen


Monet työeläkesijoittamiseen liittyvät asiat nivoutuvat eurooppalaiseen lainsäädäntöön ja EU-tasolla tapahtuvaan finanssivalvontaan. Niihin liittyvä edunvalvontamme tapahtuu siksi osin myös EU:ssa. Vaikutamme osaltamme myös eurooppalaisiin ja kansainvälisiin eläkealaa koskeviin suosituksiin.

Olemme jäsenenä EU-tason edunvalvontajärjestö AEIP:ssä (European Association of Paritarian Institutions of Social Protection). AEIP edustaa eläke- ja muuta sosiaaliturvaa hoitavia laitoksia. Olemme mukana AEIP:n hallituksessa ja työryhmätyöskentelyssä.

Vaikutamme EU-säädöksiin myös osallistumalla EU-asioita koskevaan kansalliseen kannanmuodostukseen EU-asioiden komitean alaisissa valmistelujaostoissa. Olemme jäseninä sosiaali- ja terveysministeriössä toimivissa valmistelujaostoissa 16 (vakuutuspalvelut), 25 (sosiaaliasiat) ja 27 (henkilöiden liikkuvuuteen liittyvät sosiaaliturvakysymykset). Kuulumme myös valtiovarainministeriössä toimivaan valmistelujaostoon 10 (rahoituspalvelut ja pääomaliikkeet).

Osallistumme kansainväliseen yhteistyöhön myös OECD:n puitteissa olemalla mukana sen Working Party on Private Pensions -nimisessä työryhmässä. Olemme myös jäseninä kahdessa brysseliläisessä ajatuspajassa (CEPS ja Bruegel).

Viestintä, vaikuttamistyö ja yhteiskunnallinen koulutus

Tarjoamme luotettavaa, ajantasaista ja hyvin taustoitettua tietoa sekä perusteltuja näkemyksiä alamme asioista. Viestimme alan asioista jäsentemme lisäksi myös medialle, viranomaisille, poliittisille päättäjille ja muille yhteistyökumppaneillemme. Työeläkesijoituksista kerromme myös eurooppalaiselle medialle. Toimimme aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa.

Osa viestinnästämme palvelee suoraan edunvalvontaa. Sen lisäksi osallistumme työeläkeasioita koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Työhömme kuuluu myös työeläkejärjestelmään liittyvä koulutus.

Haluamme, että yhteiskunnan nykyiset ja tulevat päättäjät ja vaikuttajat tuntevat työeläkealan peruskysymykset. Koulutustoimintamme sisältää muun muassa säännöllisiä työeläkekouluja palkansaajajärjestöjen aktiiveille ja muille sidosryhmille.

Vastuullamme on myös työeläkevakuuttajien hallintoon valittujen uusien hallitusten ja hallintoneuvostojen jäsenten koulutus. Varmistamme osaltamme, että heillä on työeläkevakuuttajien hallintoa koskevan lainsäädännön vaatimat riittävät tiedot työeläkevakuutustoimintaan ja työeläkesijoituksiin liittyvistä kysymyksistä.

Lisätietoja koulutustoiminnastamme löytyy Koulutustoiminta -sivultamme.

Ajankohtaista toiminnassamme

Kurkista vuoteemme 2023

Viime vuoden keskeisiä teemoja toiminnassamme olivat uuden strategian valmistelu sekä eduskuntavaalit ja niiden jälkeen muodostetun hallitusohjelman eläkeuudistuskirjaukseen liittyvien asioiden taustoittaminen…

Aiheeseen liittyvää