Den grundläggande uppgiften enligt vår strategi är att stärka arbetspensionssystemet och främja verksamhetsmiljön inom branschen. Genom vår verksamhet utövar vi inflytande över lagstiftning som berör arbetspensionssektorn, branschens allmänna anseende och förtroendet gentemot arbetspensionssystemet. Vår strategi godkändes av Telas styrelse i december 2015. Den sträcker sig över åren 2016–2019.

Grunduppgift

Den grundläggande uppgiften är att stärka arbetspensionssystemet och främja verksamhetsmiljön inom branschen.

 • Vi arbetar för ett decentraliserat verkställande av arbetspensionsskyddet och utvecklar bästa praxis, också sektorns egna rekommendationer.
 • Vi producerar tillförlitlig information och motiverade synpunkter som stöd för beslutsfattarnas beslut.
 • Vi sprider med hjälp av kommunikation och samhällelig utbildning tillförlitlig information om frågor i anslutning till arbetspensionssystemet.

Strategiska val

Genom vår verksamhet utövar vi inflytande över

 • lagstiftning och övrig reglering som berör arbetspensionssektorn
 • branschens allmänna anseende
 • förtroendet gentemot arbetspensionssystemet.

Vi satsar på att bevaka sektorns intressen och på att främja kommunikation och analysarbete som stöd för detta. Vi tillhandahåller också samhällelig utbildning som gynnar målsättningarna med intressebevakningen.

Strategiska teman

De strategiska temana definierar insatsområdena i vår verksamhet. Våra strategiska teman är:

1. Att bygga förtroende

Den finländska arbetspensionsmodellen säkerställer ett heltäckande, hållbart och oavbrutet skydd för alla förvärvsarbetande. Vår modell är delvis fonderande. Det innebär att varje generation ute i arbetslivet i tur och ordning betalar en stor del av pensionerna för den generation som just då är pensionerad och den resterande delen av finansieringen kommer från de placeringsintäkter som erhålls på pensionsmedlen. Vår arbetspensionsmodell behöver människornas förtroende för att fungera, utvecklas och bibehållas stark också i framtiden.

Dimensioner inom förtroende är bland annat

 • Förtroende gentemot arbetspensionsförsäkrarnas verksamhet
 • Förtroende gentemot beredningen av pensionsärenden och beslutsfattandet
 • Förtroende gentemot det ekonomiska läget och sysselsättningen
 • Förtroende gentemot den lagstadgade arbetspensionens roll och ställning

2. Att uppmuntra till arbete

Välmågan och utkomsten under pensionstiden baserar sig på det arbete som utförts under hela yrkeskarriären. Var och en tjänar in pension enligt sina inkomster under sin tid i arbete. Därför är det viktigt att få ett jobb, förvärvsarbeta, orka i arbetet och stanna kvar längre i arbetslivet för att den arbetspension som tjänats in ska vara tillräcklig.

Dimensioner inom uppmuntran till arbete är bland annat

 • Framtida yrkeskarriär
  • studie- och branschval
  • förebyggande av marginalisering
  • integrering av invandrare
 • Förvärvsarbete
  • längre arbetsliv
  • arbetshälsa och hantering av risken för arbetsoförmåga
  • nya pensionsformer (arbetslivspension och partiell förtida ålderspension)
 • Avbrott i yrkeskarriären
  • familjeledigheter
  • arbetslöshet
  • karriärbyten
 • Sviktande arbetsförmåga
  • yrkesinriktad rehabilitering
  • partiell arbetsförmåga och partiell invalidpension
  • invalidpension

3. Att utöva inflytande över Europeiska unionen

Arbetspensionen utgör en del av den sociala tryggheten i Finland och besluten om den fattas på nationell nivå. Trots det inverkar Europeiska unionens regelverk och bestämmelser på vårt arbetspensionssystem på många olika sätt.

Vår arbetspensionsmodell har en etablerad och erkänd rättslig ställning inom EU. Därför omfattas vår arbetspensionsförsäkring inte av den gränsöverskridande konkurrensen och varje arbetspensionsförsäkrare har sitt huvudkontor i Finland. Även regleringen och övervakningen av arbetspensionsanstalternas solvens sker med stöd av finsk lagstiftning i Finland.

Dimensioner inom utövande av inflytande över Europeiska unionen

 • Samordnande av den ekonomiska politiken och socialpolitiken inom euroområdet och EU
 • Tillräckliga och hållbara pensioner (kommissionens mål för pensionssystemen)
 • En eventuell ändring av EU:s fördrag och dess effekter
 • Den sociala trygghetens och socialförsäkringens roll och livsrum inom EU

Ambitioner

Vår vision är att vara en handlingskraftig och uppskattad röst för arbetspensionssektorn.