Vår grunduppgift är att stärka arbetspensionssystemet och att främja den allmänna verksamhetsmiljön inom branschen. Vårt arbete består av bevakning av branschens intressen och produktion av olika innehåll i anslutning till intressebevakningen. Detta innehåll delar vi genom kommunikation, utbildning och intressentgruppsarbete. Vi producerar också analyser och övrigt material i anslutning till arbetspensionssystemets ekonomi och placeringsverksamhet.

Vår verksamhet bygger på en mångsidig sakkännedom om arbetspensionssektorn, goda nätverk och en tydlig kommunikation. Vi arbetar för att vår intressebevakning ska vara transparent, målinriktad och långsiktig.

Intressebevakning inom arbetspensionsbranschen

Våra medlemmar ansvarar för verkställigheten av det lagstadgade arbetspensionsskyddet. Tyngdpunkten i vår intressebevakning ligger därför på frågor i anslutning till verkställandet av arbetspensionerna och arbetspensionsförsäkrarnas verksamhetsförutsättningar.

Genom intressebevakningsarbetet och vår kommunikation utövar vi inflytande på

  • lagstiftning och övrig reglering som berör arbetspensionssektorn och
  • förtroendet gentemot arbetspensionssystemet.

Vår intressebevakning gäller inte innehållet i arbetspensionsskyddet. Beslut om frågor som hänför sig till dess innehåll bereds i trepartsförhandlingar mellan arbetsmarknadsorganisationerna.

Arbetspensionsskyddet och finansieringen av pensionerna inverkar för sin del på förtroendet för arbetspensionssystemet som helhet. Vi arbetar för ett ökat förtroende genom att med hjälp av att sprida information om arbetspensionsskyddet och finansieringen av arbetspensionerna samt om frågor i anslutning till pensionspolitiken.

Arbetspensionen är en del av den sociala tryggheten i Finland. Den sociala tryggheten regleras i finsk lag. Därför sker också merparten av vårt arbete i Finland. Vi är emellertid också aktiva i Europa och internationellt.

Vi påverkar EU-lagstiftningen som tangerar arbetspensionsärenden och internationella rekommendationer beträffande pensionsfrågor både genom det nationella beslutsfattandet i Finland och genom samarbetet på EU-nivå.

Kommunikation, utbildning och intressentgruppsarbete

Vi tillhandahåller tillförlitlig och aktuell information som bygger på gedigen bakgrundsfakta samt motiverade synpunkter på frågor som berör vårt område. Vi kommunicerar om branschens ärenden utöver till våra medlemmar också till medier, myndigheter, politiska beslutsfattare och andra samarbetspartners. Vi ger även information om arbetspensionsplaceringar till europeiska medier. Vi är också aktiva inom de sociala medierna.

En del av vår kommunikation betjänar direkt intressebevakningen. Därtill deltar vi i samhällsdebatten om arbetspensionsfrågor. Vårt arbete omfattar också utbildning i pensionssystemet.

Vi vill att samhällets nuvarande och framtida beslutsfattare och inflytelserika aktörer ska vara förtrogna med de grundläggande frågorna inom arbetspensionssektorn. I vår utbildningskalender (på finska) ingår bl.a. regelbundna arbetspensionskurser för löntagarorganisationernas aktiva medlemmar och andra målgrupper.

Vi ansvarar också för utbildningen av de nya styrelse- och förvaltningsrådsledamöter som invalts att sköta arbetspensionsförsäkrarnas förvaltning. Vi säkerställer att de har de tillräckliga kunskaper om arbetspensionsförsäkring och arbetspensionsplaceringar som förutsätts i lagstiftningen gällande arbetspensionsanstalternas förvaltning.

Mer information om vår utbildningsverksamhet finns på vår sida Mål och målgrupper för vår utbildning.