Siirry sisältöön

Toimintamme vuonna 2013

Vuoteen sisältyi esimerkiksi viestintästrategian ja edunvalvonnan väylämerkkien valmistelu, selvitys työeläkevakuuttajiin vaikuttavasta EU-sääntelystä sekä maakuntiin suuntautunut työeläkekoulukiertue. Lisäksi järjestimme keskustelutilaisuuden sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta työeläkejärjestelmässä, avasimme Twitter-tilin ja yhdenmukaistimme työtapojamme.

I Hallinto, henkilöstö ja sisäisen toiminnan kehittäminen

Toteutimme vuoden aikana strategiaan kirjattua perustehtäväämme vahvistamalla vauhtikestävyyttämme ja taktisia taitojamme.

Valmistelimme vuoden alussa viestintästrategian ja edunvalvonnan väylämerkit. Ne hyväksyttiin hallituksessamme helmi- ja maaliskuussa.

Työtämme ohjaava Telan hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa.

Saatoimme vanhat henkilöstöohjeemme ajan tasalle ja valmistelimme joukon uusia. Saimme valmiiksi etätyötä, koulutusta ja kansainvälisiin seminaareihin osallistumista koskevat ohjeemme. Valmistelimme myös varhaisen välittämisen toimintamallit sekä päihdeohjelman ja päivitimme työsuojelun toimintaohjelman.

Panostimme vuoden kuluessa myös esimiestyöhön: yhdenmukaistimme esimiestyön käytäntöjä ja toteutimme esimiesten 360-arvioinnin sekä Deep Lead -valmennuksen.

Uusimme puhelinjärjestelmämme ja kehitimme työtapojamme sekä työvälineitämme. Yksi kehittämishankkeistamme oli Välkky-projekti, jonka avulla yhdenmukaistimme työtapojamme, paransimme työmme tehokkuutta ja laatua sekä dokumenttien hallintaa ja kehitimme sisäistä viestintäämme ja tiedonjakoamme.

Palveluksessamme oli vuoden 2013 lopussa 21 henkilöä. Lisäksi rekrytoimme joulukuussa uuden lakimiehen, jonka työsuhde alkoi vuoden 2014 alussa. Tällöin saavutimme 22 henkilön tavoitevahvuuden.

Perustoimintamme kokonaiskustannukset olivat 3.236.914,86 euroa.

II Sisällöntuotanto

Edunvalvontamme sisältö muodostui luotettavan tiedon ja perusteltujen näkökulmien tuottamisesta, jäsentemme tietojen ja näkemysten yhdistämisestä, alan kannan muodostamisesta ja lausuntojen antamisesta.

Sisällöntuotantomme koostui

 • työeläkevakuuttajien sijoitustoimintaan ja työeläkejärjestelmän talouteen liittyvästä tilastointi- ja analysointityöstä,
 • vakuutusmatematiikkaan liittyvistä tehtävistä ja tiedon tuottamisesta
 • vireillä oleviin lainsäädäntöhankkeisiin vaikuttamisesta.

Hyödynsimme sisältöjen tuotannossa laajasti jäsentemme tietoja, näkemyksiä ja asiantuntemusta.

Neuvottelukuntamme ja asiantuntijaryhmämme pitivät vuoden aikana yhteensä lähes 130 kokousta.

Tiedon kerääminen ja analysointi

Laadimme vuosineljänneksittäin seuraavat tilastot:

 • työeläkealan sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotto yhteenvetoina sekä suurimpien toimijoiden tiedot eriteltyinä
 • osaketuottosidonnaisen lisäeläkevastuun muutosta ennakoivan indeksin painokertoimet ja osaindeksien pisteluvut
 • työeläkevakuutuksien siirtoliiketilastot.

Tuotimme sijoitustilastomme myös englanniksi ja ruotsiksi.

Laadimme työeläkevakuuttajien sijoituksista neljännesvuosittain analyysit ja julkaisimme ne verkkosivuillamme. Laadimme myös uutta aineistoa sijoitustuotoista sijoitusluokittain pitkällä aikavälillä ja keräsimme työeläkevakuutusmaksujen perintään liittyvän tilaston puolivuosittain.

Laskuperusjaoksemme valmisteli tasoitusmääräselvityksen ja sen täydennyksen, joissa käsiteltiin vakavaraisuuspuskurien yhdistämistä. Julkaisimme selvitykset verkkosivuillamme yhdessä asiaan liittyvien tilastotietojen kanssa.

Laadimme toimialan sisäiseen tai viranomaisten käyttöön jäsentemme asiantuntijoista koostuvien ad hoc -asiantuntijaryhmien tuella muistiot:

 • rahoitusmarkkinaveroa koskevien eri direktiiviluonnoksien vaikutuksista laskelmineen
 • TyEL-takaisinlainakoron vaihtoehtoisesta määräytymisestä
 • työeläkealan asuntosijoittamisen edistämisestä
 • vastuullisen sijoittamisen periaatteista työeläkealalla
 • vakavaraisuusvalmistelun vaikuttavuustutkimuksiin annetuista jäsentemme kommenteista.

Suunnittelimme ja toteutimme työeläkealan it-kustannusten keräyksen vuodelta 2012. Tulosten tarkempi käsittely ja julkaisu siirtyivät vuoden 2014 puolelle.

Laadimme yhdessä Eläketurvakeskuksen kanssa laskelman julkisen talouden ja työeläkejärjestelmän pitkän aikavälin kestävyydestä sekä työeläkevakuuttajien tilinpäätösten yhteenvedon vuodelta 2012. Tuotimme myös artikkelin FINVAn kustantamaan Eläketalous-kirjaan.

Lainsäädäntöön ja muihin säädöksiin vaikuttaminen

Osallistuimme aktiivisesti työeläkevakuuttajien vakavaraisuusuudistusta kehittävän työryhmän (pääryhmä) ja sen alaisuudessa toimivan riskinkantoryhmän työhön. Jäsenemme olivat edustettuina myös kalibrointiryhmän työssä.

Tuimme valmistelua myös rahoittamalla kahta vakavaraisuussääntelyyn liittyvää tutkimushanketta ja olemalla mukana niiden ohjausryhmissä.

Osallistuimme työeläkevakuuttajien välisen kilpailun lisäämiseen tähtäävien lainsäädäntöhankkeiden sekä eläkesäätiö- ja -kassalain uudistamista pohtivan työryhmän työhön.

Vaikutimme EU:n budjettikehysdirektiivin edellyttämän työeläkevakuuttajien tulojen ja menojen raportoinnin sisältöön ja toteutukseen. Teimme yhteistyötä Finanssivalvonnan (Fiva) kanssa sen puolesta, että Fivan määräysten mukainen ja työeläkealan oma vapaaehtoinen sijoitusraportointi saataisiin yhteneviksi.

Käynnistimme yhteistyössä Fivan kanssa tuotto-riskitaulukoiden uudistamisen. Uudistustyön jälkeen Fivan ja Telan käyttämät taulukot ovat yhtenevät, mikä helpottaa jäsentemme työtä niiden täyttämisessä. Uudistuksen suurin muutos koskee riskijakaumaa, jossa johdannaisten vaikutus erotellaan jatkossa omalle rivilleen. Uudet tuotto-riskitaulukot tulevat käyttöön vuoden 2014 alussa.

Lausunnot ja asiantuntijakuulemiset

Annoimme toimintavuoden aikana yhteensä 20 lausuntoa eri ministeriöille, valiokunnille, Fivalle, Verohallinnolle, Euroopan komissiolle ja Euroopan vakuutusvalvontaviranomaiselle.

Olimme toimintavuoden aikana neljä kertaa kuultavana eduskunnan eri valiokunnissa. Kuulemisten aiheina oli:

 • valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta
 • vaihtoehtorahastojen hoitajia koskeva lainsäädäntö
 • vakuutusyhtiölain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttaminen
 • Finanssivalvonnasta annetun lain muuttaminen.

Tutkimukset ja selvitykset

Teetimme toimintavuoden aikana ulkopuolisella taholla selvityksen työeläkevakuuttajiin vaikuttavasta EU-sääntelystä. Selvityksessä arvioitiin Suomen työeläkevakuuttajien toimintaa EU:n sisämarkkina – ja kilpailuoikeudellisen sääntelyn näkökulmasta.

Osallistuimme myös kolmen muun tutkimuksen rahoittamiseen:

 • luottoluokitustutkimus
 • kiinteistösijoitusten tuottoja ja riskejä kartoittava tutkimus
 • riskienmallinnusta koskeva tutkimus.

Nämä tutkimukset valmistuvat vuoden 2014 puolella.

III Jakelu

Jakelimme tuottamiamme edunvalvonnan sisältöjä sidosryhmätyön sekä oman ja ansaitun median kautta tapahtuvan kommunikoinnin, tilaisuuksien ja seminaarien, yhteiskunnallisen koulutuksen ja erilaissa työryhmissä tapahtuvan työskentelyn kautta.

Kerroimme toiminnastamme ja näkemyksistämme 14 valtakunnallisella tiedotteella, 125 omilla verkkosivuillamme julkaistulla uutisella ja 11 toimittamallamme uutiskirjeellä. Uutiskirjeellämme oli vuoden 2013 lopussa 1 280 tilaajaa.

Toteutimme verkkosivuillemme yhteensä kahdeksan laajempia teemoja taustoittavaa kysymyksiä ja vastauksia ­-koostetta. Näiden aiheina olivat esimerkiksi veroparatiisit, eläkekatto ja rahoitusmarkkinavero. Tuotimme lisäksi viisi työeläkejärjestelmän ajankohtaisia asioita käsittelevää asiantuntija-artikkelia sanoma-, aikakaus- ja järjestölehtiin.

Käänsimme verkkosivumme ruotsiksi ja julkaisimme ne ruotsinkielisenä lähes yhteismitallisina suomenkielisten sivujen kanssa.

Vuoden aikana esiinnyimme yhteensä noin 220 jutussa eri medioissa.

Aktivoiduimme myös sosiaalisessa mediassa. Päivitimme Facebook-profiilimme ja avasimme Twitter-tilin, ja julkaisimme niissä päivityksiä lähes päivittäin. Aloitimme myös vierasbloggarina Veronmaksajien Taloustaito-blogissa.

Toteutimme keväällä yhteiskunnallisen keskustelutilaisuuden teemalla ”Vapaaottelu sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta työeläkejärjestelmässä”. Toimimme myös yhteistyökumppanina Arvopaperi-lehden sijoitusseminaarin toteuttamisessa.

Sidosryhmätyömme oli vuoden 2013 aikana suhteellisen vilkasta. Tapasimme työeläkealan edustajia, työmarkkinapäättäjiä, poliitikkoja ja virkamiehiä sekä median edustajia. Lisäksi osallistuimme seuraajina Perussuomalaisten, Ruotsalaisen kansanpuolueen, Vasemmistoliiton, Vihreiden ja Kristillisdemokraattien puoluekokouksiin.

Järjestimme syksyllä toimistollamme myös Omenajuhlat sidosryhmillemme.

Yhteiskunnallinen koulutus

Yhteiskunnallinen koulutuksemme koostui työeläkekouluista, seminaareista sekä asiantuntijaluennoista. Järjestimme itse sekä yhteistyökumppaneidemme kanssa yhteensä 55 tilaisuutta, joissa tavoitimme noin 2 800 kohderyhmiemme edustajaa. Erityisenä koulutusteemana vuonna 2013 esiin nousi sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus.

Koulutuksemme kohderyhmiä olivat:

 • työeläkevakuuttajien hallinto
 • työmarkkinajärjestöjen aktiivit ja liittojen toimihenkilöt
 • poliittiset päättäjät
 • nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen sekä poliittisten puolueiden aktiivit ja päättäjät
 • eläkeläisjärjestöjen hallinto ja toimihenkilöt.

Organisoimme yhdessä palkansaajakeskusjärjestöjen (SAK, STTK, Akava) kanssa maakuntiin suuntautuneen työeläkekoulukiertueen. Kiertue käsitteli työmarkkinajärjestöjen roolia työeläkejärjestelmän kehittämisessä ja perustietoja työeläkejärjestelmästä. Tavoitimme kiertueen aikana 200 ammattiliittojen toimihenkilöä, luottamushenkilöä sekä hallintoon kuuluvaa päättäjää ja aktiivia.

Hallintojäsenkoulutus

Järjestimme työeläkevakuuttajien hallinnon jäsenille koulutuskokonaisuuden, jonka teemoina olivat:

 • työeläkejärjestelmä
 • työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminta
 • toimialan lainsäädäntökehys
 • hyvä hallintotapa ja
 • valvonta.

Järjestimme myös ensimmäisen hallinnon jäsenten täydentävän koulutuksen. Koulutuksessa keskityttiin hallituksen sijoitustoimintaosaamisen kehittämiseen, käytännön hallitustyöskentelyyn ja ajankohtaisiin säädösmuutoksiin.

Ministeriöiden ja muiden tahojen työryhmät

Olimme toimintavuoden aikana mukana seuraavissa työryhmissä ja neuvottelukunnissa:

STM:n alaiset työryhmät, neuvottelukunnat ja jaostot

 • työeläkevakuuttajien vakavaraisuussääntelyä kehittävä työryhmä ja sen alaryhmät, erityisesti riskinkantoryhmä
 • eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain uudistamista selvittävä työryhmä
 • työeläkekilpailun sääntelyä valmisteleva työryhmä
 • vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävä tiedotustyöryhmä
 • kuntoutusasiain neuvottelukunta
 • työterveyshuollon neuvottelukunta
 • EU-asioiden valmistelujaostot
  • EU16 (vakuutuspalvelut)
  • EU25 (sosiaaliasiat)
  • EU 27 (henkilöiden liikkuvuuteen liittyvät sosiaaliturvakysymykset)
 • työsuojeluneuvottelukunnan Työhyvinvointifoorumi -jaosto

Erilaisten tutkimushankkeiden ohjausryhmät

 • eläketutkimuksen ohjausryhmä (ETLA)
 • luottoluokitustutkimuksen ohjausryhmä (PTT ja SP)
 • kansainvälistä eläkerahastojen sijoitussääntelyä selvittävä ryhmä (ETK ja Tela)
 • riskienmallinnushankkeen ohjausryhmä (STM:n ja Telan yhteinen)
 • työeläkealan ja muiden kiinteistösijoittajien sekä KTI Kiinteistötiedon yhteinen, kiinteistösijoitusten tuottoja ja riskejä kartoittavan tutkimushankkeen ohjausryhmä

Muut ryhmät ja toimikunnat

 • Kelan kuntoutusasiain neuvottelukunta ja työterveyshuoltoneuvottelukunta (Kela)
 • Kuntoutussäätiön hallitus (Kuntoutussäätiö)
 • eläkekysymysten asiantuntijaryhmän (niin sanottu Pekkarisen ryhmä) seurantaryhmä
 • finanssialan sektori ja vakuutusalan poolitoimikunta (Huoltovarmuuskeskus)
 • aktuaaritoimikunta (FK)
 • finanssimarkkinoilla toimivien kuuleminen (Fiva)

Kansainväliset ja eurooppalaiset työryhmät

 • OECD:n Working Party on Private Pensions -työryhmä
 • AEIP Solvency Working Group
 • AEIP:n Comission I – Coordinated Retirement Schemes eli I pilarin eläkkeitä käsittelevä työryhmä

Lue myös aiemmat katsaukset: