Työeläkevakuuttajan vakavaraisuutta mitataan sillä, ylittääkö sijoitusvarallisuus vastuuvelan riittävästi. Työeläkevakuuttaja voi varautua sijoitustoiminnan ja vakuutusliikkeen riskeihin vakavaraisuuspääomalla. Vakavaraisuuspääoma muodostuu pääosin omasta pääomasta, sijoitusten arvostuseroista ja lisävakuutusvastuusta/osittamattomasta lisävakuutusvastuusta. Osittamaton lisävakuutus toimii puskurina sekä sijoitus- että vakuutusriskejä varten.

Eläkesäätiöiden ja -kassojen on mahdollista sisällyttää vakavaraisuuspääomaan erillinen työnantajan lisämaksuvelvollisuuteen perustuva erä, jolla voidaan vahvistaa eläkesäätiön tai -kassan riskinkantokykyä.

Vakavaraisuussäännöt koskevat vain yksityisalojen työeläkevakuuttajia eli työeläkeyhtiöitä, eläkekassoja ja -säätiöitä.

Vakavaraisuusraja

Vakavaraisuusraja on työeläkevakuuttajien valvonnassa käytettävä pääomavaade, jonka alittamisesta työeläkevakuuttajalle seuraa valvonnallisia toimenpiteitä: mitä riskillisempiä sijoituksia eläkevakuuttajalla on, sitä suurempi on vakavaraisuusraja.

Vakavaraisuusraja määritellään riskiteoreettisesti vastaamaan yhden vuoden vakavaraisuuspääoman tarvetta huomioimalla vakuutusliikkeen ja sijoitustoiminnan riskit. Vakavaraisuusraja lasketaan koko sijoitusomaisuuden perusteella. Eläkevakuuttajan on vakavaraisuusrajaa laskettaessa tunnistettava kuhunkin sijoitukseen liittyvät riskit ja vakuutusriski. Riskit otetaan huomioon laissa säädetyn riskiluonteen mukaisesti ja samaan sijoitukseen voi kohdistua monta eri riskiä. Laskennassa otetaan huomioon myös sijoitusten odotettu tuotto ja eri riskitekijöiden välinen riippuvuus.

Sijoitusriskit jaetaan lain mukaan 18 eri luokkaan:

Riskiluokat 1-5: osakeriski
Riskiluokka 6: korkoriski
Riskiluokat 7-10: luottomarginaaliriski
Riskiluokat 11-12: kiinteistöriski
Riskiluokka 13: valuuttariski
Riskiluokka 14: hyödykeriski
Riskiluokka 15: tuottovaaderiski
Riskiluokka 16: vakuutusriski
Riskiluokka 17: jäännösriski
Riskiluokka 18: muut riski

Vakavaraisuusmallissa otetaan lisäksi huomioon

  • markkinariskit,
  • vastapuoliriski,
  • keskittymäriski,
  • velkavipu sekä
  • johdannaissopimuksiin ja välillisiin sijoituksiin liittyvät riskit.

Laskentamallin avulla pystytään varautumaan entistä joustavammin sijoitusinstrumenttien kehitykseen ja laskentaan on lisättävissä tarpeen vaatiessa uusia riskejä.

Jos eläkeyhtiöllä vakavaraisuuspääoma ylittää vakavaraisuusrajan tai eläkesäätiöllä ja eläkekassalla vakavaraisuuspääoma ylittää vakavaraisuusrajan 1,3-kertaisesti, eläkevakuuttajan toimintaan ei kohdistu ylimääräisiä rajoituksia.

Jos työeläkevakuuttajan vakavaraisuuspääoma alittaa vakavaraisuusrajan, on sen toimitettava Finanssivalvonnalle taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelma. Jos työeläkevakuuttajan vakavaraisuuspääoma alittaa vähimmäispääomavaatimuksen, joka on kolmasosa vakavaraisuusrajasta, on työeläkevakuuttajan toimitettava Finanssivalvonnalle lyhyen aikavälin rahoitussuunnitelma.

Työeläkeyhtiön asiakashyvitykset

Työeläkeyhtiöiden on mahdollista antaa asiakkailleen tiettyjen sääntöjen perusteella alennusta työeläkemaksusta. Tätä alennusta kutsutaan asiakashyvitykseksi. Hyvitysten jako riippuu työeläkeyhtiön vakavaraisuudesta.

Jos työeläkeyhtiön vakavaraisuuspääoma alittaa vakavaraisuusrajan, ei työeläkeyhtiö saa jakaa asiakashyvityksiä. Jos työeläkeyhtiön vakavaraisuuspääoma ylittää vakavaraisuusrajan, hyvityksiä voidaan jakaa laskuperusteiden mukaisesti enintään 1,0 prosenttia vakavaraisuuspääoman määrästä lisättynä hoitokustannusylijäämällä.

Työeläkeyhtiön vakavaraisuuspääoman enimmäismäärä on vakavaraisuusrajan kolminkertainen määrä, kuitenkin vähintään 40 prosenttia vastuuvelasta, josta on vähennetty osittamaton lisävakuutusvastuu. Jos työeläkeyhtiön vakavaraisuuspääoma ylittää vakavaraisuuspääoman enimmäismäärän toisena vuonna peräkkäin, on työeläkeyhtiön kasvatettava hyvitysten määrää yli normaalin hyvitysten enimmäismäärän. Ylitystä ei jaeta välittömästi kokonaisuudessaan, vaan ensin yksi kolmasosa määrästä, jolla yhtiön vakavaraisuuspääoma ylittää sen enimmäismäärän.

Valvonnan seuraamukset

Asiakashyvityksistä on kerrottu tarkemmin kysymyksiä ja vastauksia asiakashyvityksistä -tietopaketissamme.

Eläkesäätiön ja -kassan hyvitykset eli vakuutusmaksun alennukset

Eläkesäätiöt ja -kassat voivat purkaa lisävakuutusvastuutaan vakuutusmaksun (eläkesäätiöillä kannatusmaksun) alentamiseen. Lisävakuutusvastuuta voidaan purkaa vakuutusmaksun alentamiseen siihen saakka, että vakavaraisuuspääoma on purkamisen jälkeen vähintään 1,3 kertaa vakavaraisuusraja. Tämän jälkeen lisävakuutusvastuuta voidaan purkaa vakuutusmaksujen alentamiseen vielä määrällä, joka on 1,0 prosenttia vakavaraisuuspääomasta ilman työnantajan lisämaksuvelvollisuuteen perustuvaa osaa.

Jos eläkesäätiön tai -kassan vakavaraisuuspääoma alittaa vakavaraisuusrajan, ei lisävakuutusvastuuta saa purkaa vakuutusmaksun alentamiseen. Lisävakuutusvastuuta voidaan tällöin kartuttaa vakuutusmaksuilla. Jos vakavaraisuuspääoma ylittää enimmäismääränsä (= vakavaraisuusrajan kolminkertainen määrä), on lisävakuutusvastuuta purettava runsaammin vakuutusmaksun alentamiseen.

Eläkesäätiö tai -kassa voi myös kartuttaa lisävakuutusvastuutaan vakuutusmaksuilla aina vakavaraisuuspääoman enimmäismäärään saakka.