Siirry sisältöön

Foreign Account Tax Compliance Act (”FATCA”)

Annoimme lausunnon Yhdysvaltain veroviranomaiselle (Internal Revenue Services - IRS) koskien heidän valmistelemaa Foreign Account Tax Compliance Act (”FATCA”) -lakia, joka on osa laajempaa Yhdysvaltain verotuksen uudistamiskokonaisuutta.

FATCAn tavoitteina on ehkäistä yhdysvaltalaisten tahojen ulkomailla tapahtuvaa verosuunnittelua sekä selvittää kaikki yhdysvaltalaisten yritysten omistukset ja sijoitukset ulkomailla. Lisäksi FATCA tulee koskemaan myös ulkomaisia luotto-, vakuutus- ja rahoituslaitoksia, koska tietoja on tarkoitus kerätä myös näiltä tahoilta osana kaikkia yhdysvaltalaisia varoja hallinnoivia tahoja. Ulkomaisten luotto-, rahoitus- ja vakuutuslaitosten Yhdysvalloista saamista tuloista tullaan perimään 30 prosentin lähdevero, mikäli toimija ei noudata FATCA – säännöstöön liittyviä raportointi- ja selontekovelvollisuuksia.

Koska suomalaiset eläkelaitokset ja -yhtiöt ovat sijoittaneet osan rahastoidusta eläkevarallisuudesta Yhdysvaltoihin joko suorasti tai epäsuorasti, joutuvat myös ne FATCAn vaikutuspiiriin. Suomalaiset eläkelaitokset ja -yhtiöt kuitenkin ovat jo verovelvollisia Suomessa, joten on vaara, että 30 prosentin lähdevero rasittaisi sijoitusten tuottoa sekä loisi ylimääräisen verorasitteen, jota ei myöskään välttämättä voisi hyvittää maiden välisen verosopimuksen nojalla.

Tavoitteenamme on, että suomalaisten eläkelaitosten asema huomioidaan FATCAn soveltamisessa. Antamamme lausunto on kirjoitettu tästä lähtökohdasta. Lisäksi tulemme toimittamaan IRS:lle selonteon suomalaisten eläkelaitosten ja -yhtiöiden asemasta. Pyrkimyksenämme on saada IRS tiedostamaan suomalaisten eläkelaitosten aseman suomalaisina sijoittajina, jotka eivät harjoita kaupallista varojenhallintaa tai liikepankkitoimintaa yhdysvaltalaisille tai muunkaan maan tahoille, vaan toimivat ainoastaan suomalaisen eläkejärjestelmän piirissä lakisääteisinä eläkevakuuttajina.

Englanninkielinen IRS:lle toimittamamme lausunto: