Siirry sisältöön

Tuloverolain muuttaminen

Annoimme lausunnon Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle hallituksen esityksestä laiksi tuloverolain muuttamisesta. Esitys koskee yksilöllisten eläkevakuutusten, ps-sopimusten sekä kollektiivisen lisäeläketurvan maksujen vähennyskelpoisuutta.

Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa:

  • Lakisääteinen työeläke on jatkossakin ensisijainen vanhuusajan toimeentulon turva.
  • Vapaaehtoinen säästäminen täydentää tätä turvaa.
  • Paras keino turvata riittävä eläketurva on pidentää työuria ja huolehtia työllisyydestä.
  • Yksityisen säästämisen kannustimet tulee rakentaa siten, että ne eivät ole ristiriidassa työurien pidentämistavoitteen kanssa.
  • Verokohtelulla ei tulisi muuttaa työeläkkeiden II-pilarin järjestelyjen rakennetta. Kollektiivisen lisäeläketurvan osalta tulisi tästä syystä edelleen mahdollistaa työntekijän omien maksuosuuksien maksaminen.

Lakisääteinen työeläketurva ja vapaaehtoinen eläkesäästäminen

Hallituksen esitys ei koske suoraan lakisääteistä työeläketurvaa, jonka toimeenpanijoita edustamme. Katsomme, että lakisääteisen työeläkkeen tulee jatkossakin olla ensisijainen vanhuusajan toimeentulon turva. Muu säästäminen, kuten vapaaehtoiset eläkevakuutukset, täydentävät tätä turvaa.

Pidämme esityksen tukemaa tavoitetta eläkkeellesiirtymisiän nostamisesta ja työurien pidentämisestä erittäin tärkeänä.

Pidemmät työurat merkitsevät parempia eläkkeitä, sillä työeläkettä kertyy kaikesta työn tekemisestä ja 63 ikävuoden jälkeen vielä superkarttuman mukaisesti. Siksi ensisijainen keino huolehtia riittävästä eläketurvasta on työurien pidentäminen sekä hyvästä työllisyydestä huolehtiminen. On muistettava myös, että työmarkkinoilla heikoimmassa asemassa olevilla on yleensä vain vähän mahdollisuuksia vapaaehtoiseen säästämiseen. Työurien pidentäminen on erittäin tärkeää myös julkisen talouden kestävyyden takia.

On hyvä, mikäli omasta tulevasta työeläkkeen suuruudesta ollaan tietoisia ja mikäli vanhuusajan toimeentuloon varaudutaan tarvittaessa myös säästämällä. Yhteiskunnan puolelta käytössä olevat yksityisen säästämisen kannustimet tulee rakentaa siten, että ne eivät ole ristiriidassa työurien pidentämistavoitteen kanssa.

Komissio esitti helmikuussa 2012 Valkoisessa kirjassa eläkkeistä (COM (2012) 55), että yksityisten säästämistuotteiden laatua ja tiedon läpinäkyvyyttä pitää parantaa nykyisestä. Tämä on hyvä lähtökohta myös yksityisessä eläkesäästämisessä. Työurien pidentämisen tavoitteen kannalta on tärkeää, että korostetaan toimeentulon täydentämistä, ei mahdollisimman varhaista eläkeikää.

Kollektiivinen lisäeläketurva

Esityksen mukaan ikärajan korotus ei vaikuta työnantajien mahdollisuuteen järjestää työntekijöilleen kollektiivista lisäeläketurvaa nykyisin ikärajoin, jos työnantaja kustantaa lisäeläketurvan maksut kokonaan eivätkä työntekijät osallistu niihin. Pidämme tätä ratkaisua oikeana. Tällaista lisäeläketurvaa järjestetään muun muassa eläkesäätiöissä ja –kassoissa.

Katsomme kuitenkin, että mahdollisuus työntekijän omiin maksuosuuksiin II-pilarin mukaisissa yhteisesti rahoitetuissa kollektiivisissa eläkeratkaisuissa tulisi edelleen säilyttää. Ehdotus muuttaisi kohtuuttomasti työeläkkeiden lisäturvan järjestämisen tapoja ja johtaisi todennäköisesti järjestelyjen vähenemiseen.

On kuitenkin esityksen muu kokonaisuus huomioon ottaen perusteltua, että työntekijän maksuista kertyneet säästöosuudet ovat nostettavissa vasta työntekijän täytettyä lykättyyn vanhuuseläkkeeseen oikeuttavan iän, siitä huolimatta että työnantajan osuus ja siihen liittyvä verokohtelu ja ikärajat säilyvät ennallaan.