Siirry sisältöön

Työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäinen alentaminen vuonna 2020

Annoimme lausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä laiksi työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020.

Esityksen mukaisesti maksunalennus ja myöhempinä vuosina tehtävät maksun korotukset kohdistuisivat työnantajan maksuosuuteen. Maksunalennusta ja korotuksia ei otettaisi huomioon yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain mukaisten vakuutusmaksujen määrässä.

Pidämme hallituksen esitystä pääosin kannatettavana. Kiinnitämme huomiota kuitenkin seuraavaan asiaan.

Olemme esittäneet sosiaali- ja terveysministeriölle jo hallituksen esityksen valmisteluvaiheessa huomiona sen, että nyt valmisteilla olevassa lain 1 §:ssä olisi parempi perusmaksukertoimen arvosta säätämisen sijaan todeta työeläkevakuutusyhtiöillä olevan velvollisuus hakea työeläkemaksun laskuperusteisiin tätä esitystä koskeva muutos keskellä vuotta. Esitämme tämän huomiomme nyt uudelleen.

Työntekijän eläkelain 166 §:ssä todetaan ’Työeläkevakuutusyhtiön ja eläkekassan on haettava vakuutusmaksujen ja vastuuvelan laskuperusteille sosiaali- ja terveysministeriön vahvistus.’ Hallituksen esityksen nykytilan kuvauksessa todetaan lisäksi, että maksu vahvistetaan vuosittain ja vakuutusmaksun laskuperusteet on haettava ja vahvistettava ennen vakuutusvuoden alkamista.

Jotta tätä voimassa olevassa lainsäädännössä esitettyä menettelyä noudatettaisiin myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, pitäisimme selkeämpänä, että nyt valmisteilla olevan lain 1 § 1 momentissa säädettäisiin työeläkevakuutusyhtiöillä olevan velvollisuus hakea tätä esitystä koskeva muutos vakuutusmaksujen laskuperusteille keskellä vuotta.